Utbildningsplan
 
Utveckling och internationellt samarbete, 180 högskolepoäng
(Development and International Cooperation, 180 credits)
 
ProgramkodP4417
Ansvarig institutionNaturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-01-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • identifiera och förklara grundläggande samhällsutvecklingsprocesser i relation till de ojämlika förhållanden som råder globalt, utifrån olika perspektiv.

 • redogöra för tvärvetenskapliga perspektiv för studier av samhällsutvecklingsprocesser.

 • utifrån en teoretisk förståelse beskriva och analysera lokala och globala utvecklingsfrågor.

 • självständigt redogöra för olika metoder inom området utveckling och internationellt samarbete samt uppvisa fördjupad förståelse i någon del av områdets aktuella forskningsfrågor.  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • arbeta praktiskt med utvecklingsfrågor såväl lokalt som globalt.

 • använda olika vetenskapliga perspektiv inom studieområdet.

 • analysera och kritiskt granska forskning, utredningar och samhällsdebatt.

 • tillämpa olika vetenskapliga metoder vid analys av samhällsutvecklingsprocesser.

 • självständigt och i samarbete med andra genomföra projektarbeten som bygger på vetenskaplig grund

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka information och källor samt självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar

 • muntligt och skriftligt kommunicera vetenskaplig kunskap till experter, beslutsfattare och allmänheten  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • värdera och bedöma utvecklingsfrågor ur ett demokrati-, genus-, makt-, hälso- och miljöperspektiv.

 • värdera egen kunskap såväl vetenskapligt som i ett praktiskt samhällsperspektiv samt identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

 • tillämpa ett etiskt förhållningssätt inom utbildningens problemområden.


 • 4. Användbarhet

  Programmet ger bred kunskap i utvecklingsfrågor. Efter genomgången utbildning har studenten praktiska och teoretiska färdigheter för att arbeta med utvecklingsfrågor på myndigheter, organisationer och företag nationellt och internationellt. Genom fältarbeten och praktiskt inriktade arbeten förbereds studenten för arbeten inom området.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet utveckling och internationellt samarbete.
 • Degree of Bachelor of Arts in Development Studies.

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet utveckling och internationellt samarbete. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet ger en stor bredd och ett betydande tematiskt djup i huvudområdet utveckling och internationellt samarbete och behandlar dagens komplexa utvecklingsfrågor. Programmet ger studenterna bred och nödvändig kompetens inom studieområdet.

  Programmets första två år består av mångvetenskapliga kurser om utvecklingsteorier, globalisering, politik, ekonomi, försörjning, hälsa, miljö, naturresurser och mänskliga rättigheter utifrån utvecklingsperspektiv. Dessutom ges kurser i kvalitativ metod, GIS (Geografiska informationssystem), statistik och uppsatsskrivande.

  Under de två sista terminerna läses valbara kurser på C-nivå omfattande 45 högskolepoäng samt ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. Inom programmet ges möjligheter till praktik, fältarbete och utbytesstudier. Programmet är tvärvetenskapligt och innehåller samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.

  Engelska förekommer genomgående på programmet, såväl muntligt som skriftligt. Kursernas upplägg och lärandeformer framgår av varje enskild kursplan.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Nedan anges de kurser som ingår i programmet. Progression inom programmet sker årsvis.

  År 1
  Introduktion till hållbar utveckling (7,5 högskolepoäng)
  Utvecklingsteori (7,5 högskolepoäng)
  Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling (7,5 högskolepoäng)
  Befolkning, kultur och miljö (7,5 högskolepoäng)

  Ekonomi och utveckling (7,5 högskolepoäng)
  Demokrati och mänskliga rättigheter (7,5 högskolepoäng)
  Geografiska informationssystem (GIS) och statistik i utvecklingsstudier (7,5 högskolepoäng)
  Kvalitativ metod (7,5 högskolepoäng)

  År 2
  Självständigt arbete (B-uppsats) inom utveckling och internationellt samarbete (7,5 högskolepoäng)
  Landsbygdsutveckling, urbanisering och försörjningssystem (7,5 högskolepoäng)
  Miljö och utveckling (15 högskolepoäng)
  Global hälsa (15 högskolepoäng)
  Internationellt samarbete (15 högskolepoäng)

  År 3

  Valbara kurser på C-nivå inom programmets utbud (45 högskolepoäng)
  (se punkt 8)
  Kandidatexamensarbete (15 högskolepoäng)
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Under sista året läser studenten valbara kurser vid Södertörns högskola eller externa kurser vid annat nationellt eller internationellt lärosäte. De valbara kurserna ska vara inom temat utvecklingsstudier eller på annat sätt kopplade till programinnehållet. Information om vilka valbara kurser som ges på Södertörns högskola publiceras på ämnets hemsida senast två veckor innan sista ansökningsdag inför år tre (3). Val av externa kurser ska godkännas av ansvarig för programmet innan kursstart.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) om 15 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.