Utbildningsplan
 
Turismprogrammet, 180 högskolepoäng
(Tourism Studies Programme, 180 credits)
 
ProgramkodP4414
Ansvarig institutionNaturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2015


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2015-02-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet krävs för tillträde till programmet och huvudområdet turismvetenskap. Inom vissa av programmets biämnen krävs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet. Se under Behörighetskrav vid övriga huvudområdens/biämnens A-kurser vilka särskilda förkunskaper dessa kräver.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• redogöra för turismens innebörd, kärnbegrepp, resurser och förutsättningar, där såväl storstadens affärsresande, privatresande som boendes rekreation ingår

• uppvisa förståelse för hur turismkunskap kan integreras och fördjupas med andra huvudområden utifrån egen vald studieinriktning (främst biämnena företagsekonomi, historia, medieteknik eller sociologi, men även andra, turismrelaterade ämnen), och användas i akademiska arbeten och näringslivet

• redogöra för turismsektorns utbuds- och marknadsförutsättningar samt hur branschindelade turistföretag effektivt kan bedriva service management utifrån ett entreprenöriellt småföretagarperspektiv

• utifrån en kritisk analys av storstadens förutsättningar lokalt, regionalt och internationellt utveckla en destinations- och affärsplan med fokus på turistprodukter, professionella möten och upplevelseturism.Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• problematisera turismfrågeställningar och argumentera för lämplig undersökningsmetod samt genomföra en kvalitativ (till exempel destinationsplanering) och kvantitativ (till exempel datorstödd turismstatistisk) undersökning

• självständigt och i grupp planera, utföra, presentera och försvara ett akademiskt arbete med ett vetenskapligt djup utifrån frågeställningar från programmets fördjupningsområden: hospitality management, destinationsutveckling, upplevelseturism, turismkommunikation, mötesindustri och persontransporter

• med hjälp av historiska analysmetoder undersöka turismens utveckling och påverkan i samhället samt beskriva hur samhället kan planera för turism på främst urbana miljöer

• undersöka och analysera ett turismområde (till exempel en marknad), upprätta en strategi- och handlingsorienterad plan och kommunicera detta till en målgrupp med hjälp av en kommunikationsplan

• undersöka och analysera kulturhistoriska och naturbaserade turismförutsättningar för att kunna utveckla en projektplan för besöksattraktionerVärderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• värdera turismens betydelse för att bygga broar mellan individer, olika grupperingar och länder i en mångkulturell värld

• kritiskt granska aktörers betydelse för och intresse av turism

• kritiskt värdera turismens framtida roll, inverkan och effekter utifrån ett mångvetenskapligt holistiskt perspektiv

• kritiskt granska och värdera fenomenet turism utifrån olika perspektiv på hållbar samhällsutveckling


4. Användbarhet

På den växande turismmarknaden finns stora utvecklingsmöjligheter för välutbildad personal, vilket inte minst gäller för Stockholmsregionen.

Följande arbetsmarknadsområden är särskilt lämpliga för turismprogramstudenter:

Att i befintliga turismföretag arbeta med marknadsföring, service och ledning.

Att starta nya turismföretag utifrån ett entreprenöriellt synsätt.

Att inom upplevelseturism arbeta som konsult för utveckling och drift av besöksattraktioner samt utvecklare av historiska turer och guidning.

Inom destinationsutveckling finns arbeten avseende turismorienterad samhällsplanering och att organisera destinationer.

Turismkommunikation handlar om att arbeta som informatör, marknadsförare och omvärldsbevakare inom turismens nätverksorganisationer, samt att kommunicera med hjälp av interaktiva medier och digital teknik.

Inom mötesindustrin finns arbeten som projektledare, säljare och mötesarrangörer, destinationsbaserade marknadsföringsföretag och mötesanläggningar.

Genom att en student utöver turismvetenskap även läser andra ämnen finns en sekundär arbetsmarknad att tillgå om den enskilda studentens förutsättningar ändras över tiden.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap. Student som skriver C-uppsats i företagsekonomi, historia, medieteknik eller sociologi kan även ta ut en kandidatexamen med detta huvudområde
 • Degree of Bachelor of Science in Tourism Studies. Students who complete C-level studies in Business Administration, History, Media Technology or Sociology may also apply for a Bachelor in said subject

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet turismvetenskap. Inom huvudområdet ska studenten även fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Om studenten uppfyller examenskraven även för valt biämnet har studenten möjlighet att ansöka om en kandidatexamen även i detta huvudområde.

 • 6. Programbeskrivning

  Turismprogrammet vid Södertörns högskola har en inriktning på privat- och affärsresande i storstadsregion. Programmet har således en utpräglad storstadsinriktning som högskolan är ensam om i Sverige, där allt från citykärna till grönområden i storstadens ytterkant studeras.

  Turism är inte bara den traditionella privatturismen. Inom programmet tas även upp affärsresande i form av kongresser, konferenser, företagsutbildningar, företagsmöten och mässor. Huvudtemat storstad är indelat i fem delteman, som också är turismorienterade fördjupningsalternativ för den enskilde studenten: hospitality management, destinationsutveckling, upplevelseturism, kommunikation, mötesindustri och persontransporter. Vidare kan den enskilde studenten utöver turismvetenskap läsa något av följande fyra huvudområden: företagsekonomi, historia, medieteknik eller sociologi eller ett annat biämne som godkänts av högskolan.

  Termin 1. Turismvetenskap A, 30 högskolepoäng
  Kursen behandlar inledningsvis hur turismen kan ses som ett sammanhängande system i dagens samhälle. Vidare studeras marknads- och branschförhållanden i näringslivet. Vetenskapliga förhållningssätt och olika undersökningsmetoder analyseras och diskuteras. Kursen behandlar även kommunikationsteorier och retorik. Avslutningsvis studeras dagens och framtidens turism utifrån en historisk belysning.

  Termin 2. Turismvetenskap B, 30 högskolepoäng
  Kursen behandlar inledningsvis turismens geografiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser på lokal nivå utifrån ett hållbart samhällsperspektiv. Sedan studeras hur olika individer (enskilt och i grupp) fungerar i en resandeprocess till en destination och på vilket sätt service upplevs. Vidare visas hur kulturhistoria och naturförutsättningar på ett resmål kan undersökas, och hur man utifrån denna kunskap kan utveckla en permanent eller temporär besöksattraktion. Avslutningsvis behandlas kvalitativt inriktat tjänsteföretagande såsom marknadsföring och service management samt omvärldspåverkan, IT och branschstruktur.

  Termin 3. Valt biämne på A-nivå, 30 högskolepoäng

  Termin 4. Valt biämne på B-nivå, 30 högskolepoäng

  Termin 5. Valt biämne på C-nivå, 30 högskolepoäng. Alternativt andra turismrelaterade ämnen på A-nivå eller utlandsstudier.

  Termin 6. Turismvetenskap C, 30 högskolepoäng
  Kursen genomsyras av högskolans turismprofil: privat- och affärsresande i storstad. Först utförs en framtidsstudie för att på ett kreativt sätt identifiera potentiella turisminnovationer. Dessa innovationer hanteras i en formell utvecklingsprocess för en destination med tillhörande företag och produkter, vilket resulterar i en destinations- och affärsplan. Sedan behandlas den urbana turismens särart samt distinktionen privatresande (t.ex. upplevelseturism) och affärsresande (t.ex. professionella möten). Vidare behandlas olika resenärers behov samt hur upplevelseindustrin, mötesindustrin och samhället möter denna efterfrågan. Kursen avslutas med ett självständigt examensarbete i form av en kandidatuppsats

  Efter avslutad turismprogramexamen kan studenten ansöka till en praktiktermin.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Turismvetenskap A, 30 högskolepoäng
  Turismvetenskap B, 30 högskolepoäng
  Turismvetenskap C, 30 högskolepoäng
  Valbara kurser motsvarande 90 högskolepoäng (se 8: Kurser som kan ingå i programmet)
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Valbara kurser under termin 3 och 4:

  Under termin tre (3) och fyra (4) läser studenten sitt valda biämne vilka vid högskolan inkluderar huvudområdena företagsekonomi, historia, medieteknik eller sociologi. Inom något av dessa biämnen har studenten platsgaranti, dock inte med garanti på förstahandsval.

  Om studenten vill läsa ett biämne som inte erbjuds inom ramen för programmet kan studenten själv söka fristående kurser vid högskolan eller annat nationellt eller internationellt lärosäte. För att kurserna ska kunna ingå i programmet dock dessa först ha godkännas av ansvarig för Turismprogrammet utifrån programmets lärandemål.

  Studenter som läser ett alternativt biämne har inte platsgaranti på dessa kurser utan söker dessa på samma villkor som fristående studenter. Om valet bedömts som lämpligt garanterar dock högskolan att det kan användas som biämne inom programmet.

  Valbara kurser under termin 5:

  Under termin fem (5) läser studenten antingen vidare inom sitt valda biämne eller läser andra kurser inom turismrelaterade ämnen på A-nivån eller utlandsstudier. Vad som är turistrelaterat ämne avgörs av ansvarig för Turismprogrammet.

  För turordning vid platsberedning då alla studenter inte kan erbjudas förstahandsval (se punkt 11: Övrigt)
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt examensarbete (Kandidatuppsats) omfattande 15 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Turordningsregler (antagningsordning) för platser till biämnen och turismrelaterade ämnen under termin 3 respektive 5.

  1. Ansökningar i rätt tid
  2. Ansökan enligt utbildningsplanens studieordning
  3. Ansökningar till termin 3 före ansökningar till termin 5
  4. Avklarade poäng inom programmet
  5. Betyg på poäng inom programmet
  6. Lottning

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.