Utbildningsplan
 
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Religionsvetenskap, 180 högskolepoäng
(International Migration and Integration Programme: Specialisation Study of Religions, 180 credits)
 
ProgramkodP4350
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2020


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2020-01-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten (gemensamma lärandemål för samtliga inriktningar inom IMER-programmet)

 • redogöra för och analysera migration till och från Sverige som socialt, religiöst, etniskt, historiskt och kulturellt fenomen

 • redogöra för och diskutera teoretiska begrepp kopplade till migration i ett kortare och ett längre perspektiv

 • beskriva och diskutera sakpolitiskt innehåll i frågor som rör migration, segregation, integration, assimilation, asyl och medborgarskap

 • jämföra och diskutera politiska beslutsprocesser, strategier samt partipolitisk dynamik vid utformningen av sakpolitik om migration (policies) hos partier och samhällsinstitutioner

 • redogöra för rättssystemets uppbyggnad, den svenska och den internationella rättens källor, samt för rättsregler av betydelse när människor rör sig över nationsgränser

  Efter genomgången utbildning kan studenten (specifika lärandemål för inriktningen Religionsvetenskap)

 • redogöra för och kritiskt tolka de religionsvetenskapliga teoritraditionerna

 • självständigt redogöra för olika metodologiska perspektiv på religion

 • uppvisa fördjupad förståelse för olika vetenskapliga metoders och teoriers ställning inom ämnesområdet

 • självständigt orientera sig om aktuell forskning inom ett specifikt område  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten (gemensamma lärandemål för samtliga inriktningar inom IMER-programmet)

 • skriva vetenskaplig text på grundläggande nivå

 • analysera och diskutera migration med teoretiska perspektiv hämtade från humaniora och samhällsvetenskap

 • planera och organisera samarbetet inom en arbetsgrupp

 • identifiera, analysera och diskutera rättsliga, förvaltningsmässiga och sakpolitiska problem

 • tillämpa och kontrastera olika typer av datainsamlings- och analysmetoder, samt söka, samla, värdera och kritiskt tolka data

 • kritiskt granska och opponera på ett uppsatsarbete

  Efter genomgången utbildning kan studenten (specifika lärandemål för inriktningen Religionsvetenskap)

 • formulera och analysera en teoretisk problemställning, och självständigt och kritiskt bedöma olika forskningsmetoders användbarhet för frågeställningen

 • självständigt bedöma religionsvetenskapliga teorier, perspektiv och metoder

 • självständigt redogöra för samt kritiskt tolka relevanta religionsvetenskapliga begreppsdefinitioner

 • självständigt genomföra en religionsvetenskaplig undersökning på akademisk nivå.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten (gemensamma lärandemål för samtliga inriktningar inom IMER-programmet)

 • reflektera över och självständigt analysera migrations effekter på ett samhälles utveckling

 • reflektera över etiska aspekter vid studiet av utvalda grupper

  Efter genomgången utbildning kan studenten (specifika lärandemål för inriktningen Religionsvetenskap)

 • kritiskt värdera humanistisk och samhällsvetenskaplig litteratur och forskning om migration

 • självständigt värdera etiska aspekter av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
 • 4. Användbarhet

  Utbildningen ger dels en bred kompetens inom det allmänna kunskapsområdet internationell migration och etniska relationer, dels specialiserade kunskaper inom huvudområdet religionsvetenskap. Det gör att programstudenten har goda möjligheter att söka arbete som utredare och handläggare inom näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer, i vilka frågor om migration, och religiös, etnisk, kulturell, språklig, nationell samt social mångfald prioriteras.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Religionsvetenskap
 • Degree of Bachelor of Arts in the Study of Religions

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom Religionsvetenskap. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet inleds med ett gemensamt inledande år för studenter inom samtliga inriktningar. Här introduceras den nyblivna studenten till högskolestudier och ges en bred presentation av olika sidor av migrationen som aktuellt och historiskt fenomen samt teoretiska redskap för att förstå migrationsprocesser.

  Efter det gemensamma inledande året fördjupar studenten sina kunskaper inom huvudområdet Religionsvetenskap med tre terminers studier, 90 högskolepoäng. Programmet avslutas med kursen Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 högskolepoäng. Kursen syftar till att förstärka studentens förmåga att självständigt genomföra kvalificerade projektarbeten i samverkan med externa aktörer och därigenom lägga en grund för en övergång till arbetslivet.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  -Internationell migration och etniska relationer AB, 60 högskolepoäng
  -Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng
  -Religionsvetenskap B, 30 högskolepoäng
  -Religionsvetenskap C, 30 högskolepoäng
  -Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 högskolepoäng

  Kurserna Religionsvetenskap A, B och C kan studenten läsa vid annat lärosäte (utländskt eller svenskt). Val av kurs/er görs i samråd med programsamordnare i samråd med berört ämne och denne ska skriftligen godkänna valet innan studenten påbörjar sina studier vid annat lärosäte.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  C-uppsats i religionsvetenskap, 15 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.