Utbildningsplan
 
Internationella ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng
(International Business Management, 180 credits)
 
ProgramkodP4346
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • redogöra för grundläggande ekonomiska begrepp, jämföra och kritiskt reflektera kring teorier och metoder och anknyta dessa till aktuella frågeställningar inom internationell företagsekonomi

 • beskriva och kritiskt granska hur företagens verksamhet organiseras, finansieras, marknadsförs, styrs och leds

 • uppvisa goda kunskaper i ett främmande språk relaterat till språkområdets sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • reflektera och systematiskt analysera grundläggande problem som uppkommer i företag och organisationer med geografiskt spridd verksamhet, som genererar handel och investeringar

 • utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv identifiera, urskilja, formulera, strukturera och analysera såväl teoretiska som praktiska problem inom internationell företagsekonomi

 • söka, samla, bearbeta och värdera kunskap inom företagsekonomi på vetenskaplig nivå samt kritisk tolka relevant information

 • utföra självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter i en internationell företags- och organisationsmiljö

 • professionellt kommunicera, samverka och samarbeta med människor från såväl det egna som andra kultur- och språkområden  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • kritiskt värdera vetenskapliga arbeten med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter

 • problematisera fenomenet globalisering ur såväl samhälleliga som etiska aspekter

 • integrera etiska och hållbara resonemang vid analys, värdering och beslut samt förståelse och respekt för olika synsätt, kulturer och traditioner

 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens samt reflektera kring vilka krav som arbetsmarknaden ställer på sina medarbetare inom relevanta yrkesområden


 • 4. Användbarhet

  Ekonomer behöver mer än någonsin kunna hantera den speciella problematik som näringslivets internationalisering tillför. Exempelvis behövs kunskaper om internationell företagsetablering, om hur varor marknadsförs internationellt och om hur leverantörer och organisatoriska enheter, som är spridda i olika länder, hanteras. Dessutom behövs en vidsträckt omvärldskunskap avseende exempelvis internationell konkurrenskraft, nationella och kulturella skillnader, internationell lagstiftning och internationella institutioner.  Internationella ekonomprogrammet ger studenter en bred utbildning som kan leda till arbete inom de mest skiftande områden, i företag av olika storlek, i olika branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer i företaget.


  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Bachelor of Science in Business and Economics

  Krav för examen:

 • Ekonomie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom företagsekonomi. Inriktningen bestäms av examensarbetet. 30 högskolepoäng nationalekonomi, 30 högskolepoäng i internationella affärsrelationer och handelsrätt samt 30 högskolepoäng moderna språk alternativt godkända studier vid utländskt universitet motsvarande minst 30 högskolepoäng. Inom huvudområdet ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Under första året får studenten en introduktion i ämnena företagsekonomi (termin 1) och nationalekonomi (termin 2). Det första året inkluderar även moment som syftar till att utveckla studenternas insikt i ekonomiska och samhälleliga frågor samt vetenskapliga villkor och metod.

  Det andra året inleds med handelsrätt och internationella affärsrelationer där studenterna får fördjupa sig i interkulturella aspekter av företagande (termin 3).

  Ytterligare progression inom företagsekonomi (termin 4) avslutar det andra året och ligger som grund för studenternas val av inriktning under det tredje året.

  Inför det tredje året (termin 5) väljer studenten att läsa språk eller studera utomlands en termin.

  Programmet avslutas med ett självständigt arbete inom de fördjupningsprofiler som erbjuds vid Södertörns högskola. Det ger studenten tillfälle att fördjupa och tillämpa sina ämneskunskaper. Påpekas bör att uppsatsen ska ha en internationell inriktning. Kandidatuppsatsen fungerar som ett prov av generiska kunskaper såsom projektplanering, informationssökning, skriftlig framställning och presentationsteknik.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi C, 30 högskolepoäng
  Nationalekonomi A, 30 högskolepoäng
  Internationella affärsrelationer ur ett interkulturellt perspektiv, 15 högskolepoäng
  Handelsrättslig översiktskurs, 15 högskolepoäng
  Kurser om 30 högskolepoäng i ett valt modernt språk alternativt godkända studier vid utländskt universitet motsvarande minst 30 högskolepoäng.

  Studenter som studerat utomlands men inte avklarat motsvarande 30 hp kan ersätta upp till 7,5 hp med en kurs som har relevans för programmets inriktning mot internationellt företagande. Ämnesrådet beslutar om kursen är relevant för programmets inriktning.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Valfria högskolestudier (utomlands) inom aktuellt språkområde.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  För ekonomie kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i företagsekonomi med internationell inriktning.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.