Utbildningsplan
 
Konst, kultur och ekonomi, 180 högskolepoäng
(Cultural Management Programme, 180 credits)
 
ProgramkodP4343
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-11-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning kan studenten:

 • beskriva konstens och kulturens betydelse för samhället

 • redogöra för företagsekonomins olika ämnesområden med tillhörande teorier och modeller

 • förklara ekonomins funktion och roll i kulturella verksamheter, näringsliv och samhälle

 • dra slutsatser om betydelsen av svensk och internationell kulturpolitik

 • redogöra för teorier om konst- och kulturverksamheter och deras organisering, finansiering, marknadsföring och ledarskap

 • klargöra värdet av kritik som både kunskapsform och konstnärligt uttryck

 • förklara kulturens roll för hållbar samhällsutveckling på individ, organisations- och samhällsnivå  Färdighet och förmåga

  Efter genomförd utbildning kan studenten:

 • planera, leda och genomföra projekt

 • arbeta processbaserat såväl självständigt som i grupp

 • kommunicera muntligt och skriftligt kring konstens och kulturens betydelse i samhälleligt perspektiv

 • skriva kritik och bearbeta texter med estetisk relevans för kultursektorn

 • identifiera, strukturera och kritiskt analysera problem utifrån företagsekonomiska och kulturvetenskapliga begrepp, teorier och metoder

 • integrera vetenskaplig och praktisk kunskap såväl inom som mellan företagsekonomi och kulturvetenskap

 • lösa dilemman och målkonflikter inom konst- och kulturområdet, företagsekonomi och däremellan  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomförd utbildning kan studenten:

 • självständigt utreda och värdera frågeställningar och resultat inom ekonomi- och kulturområdet

 • reflektera över samtida estetiska och kulturanalytiska idéer mot bakgrund av ett längre historiskt perspektiv

 • reflektera över kunskap, lärande samt relationer till sig själv och andra i ett bildningsperspektiv

 • genom urskillning och omdöme kritiskt förhålla sig till samhällsfenomen och utmaningar av såväl ekonomisk som kulturell art
 • 4. Användbarhet

  Studenten kan efter fullgjord examen anställas för arbetsuppgifter av planerande, organiserande, koordinerande, utredande, kommunicerande, utvecklande och ledande art inom såväl kulturella verksamheter, offentlig sektor, ideell sektor som näringsliv.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Bachelor of Science in Business Administration

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet består av studier i företagsekonomi, idéhistoria, estetik, kommunikation och juridik och har således en mångvetenskaplig karaktär. Kurser i de olika ämnena alterneras för att studenten ska tränas i att växla mellan olika ämnen, diskurser och tanketraditioner. Pedagogiken i kurserna bygger på såväl individuellt arbete som projekt- och grupparbeten. Genom externa föreläsare, exkursioner, praktikfall samt fältstudier i form av praktik skapas en nära kontakt med det omgivande samhället. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i ämnet företagsekonomi. Undervisningens uppläggning och lärandemål framgår av varje enskild kursplan.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi C, 30 högskolepoäng

  Kultur- och konstbegrepp, 7,5 högskolepoäng
  Projektorganisering och projektledning, 7,5 högskolepoäng
  Medierna, offentligheten och moderniteten, 7,5 högskolepoäng
  Kommunikation, 7,5 högskolepoäng

  Kultur- och designpolitik, 7,5 högskolepoäng
  Kulturmanagement, 7,5 högskolepoäng
  Immaterialrättsliga avtal, 7,5 högskolepoäng
  Kulturstudier och estetisk teori, 7,5 högskolepoäng

  Praktik inom programmet Konst, kultur och ekonomi, 15 högskolepoäng
  Estetikens och kulturteorins historia, 7,5 högskolepoäng
  Kritik och förmedling, 7,5 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Inom ramen för Företagsekonomi C ska studenterna skriva ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats) om 15 hp inom huvudområdet företagsekonomi och med fokusering på kultur.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  2013-10-21: utbildningsplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.