Utbildningsplan
 
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia, 180 högskolepoäng
(Journalism with Social Studies: Specialisation History, 180 credits)
 
ProgramkodP4340
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska och engelska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-11-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 1).
Eller
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A1).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • självständigt värdera och utöva journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer

 • kritiskt förhålla sig till teorier och metoder inom journalistikforskningen

 • kritiskt analysera och granska de etiska spelreglerna för press, radio och tv

 • redogöra för och diskutera den historiska utvecklingen utifrån politiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter

 • redogöra för aktuella utmaningar och forskningsfrågor inom området historia

 • redogöra för olika teorier och metoder inom journalistikforskningen  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • gestalta ett journalistiskt innehåll i olika typer av medier

 • tillämpa journalistiska arbetsmetoder utifrån ett historievetenskapligt perspektiv

 • självständigt söka och värdera olika typer av information, däribland vetenskapliga originalkällor, som kan användas som journalistiskt underlag

 • identifiera, formulera och journalistiskt redogöra för vetenskapliga problem och lösningar

 • självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom området journalistik  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • värdera och kritiskt granska forskningsresultat samt andra typer av information

 • kritiskt reflektera över och tillämpa god journalistisk etik

 • Kritiskt reflektera över genusfrågor, mångkulturalitet och klass

 • förstå betydelsen av hur olika val av perspektiv påverkar synen på det förflutna, och därmed också på framtiden och samtiden

 • reflektera över sin egen roll som utövare av journalistisk verksamhet och hur den kan påverka kunskapsutveckling och samhällsutveckling
 • 4. Användbarhet

  Studenten förbereds för kvalificerad journalistisk yrkesverksamhet och har en särskild ämneskompetens inom historia. Programmet är riktat mot såväl traditionella medier som digitala medieformer med fokus på gestaltning av ett journalistiskt innehåll.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik
 • Degree of Bachelor of Arts in Journalism

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom journalistik. Inom huvudområdet skall studenten även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen består av 120 högskolepoäng inom journalistik samt fördjupningsstudier om 60 högskolepoäng inom historia.

  Studierna i områdena historia och journalistik integreras. Det sker i första hand genom att inriktningskompetensen utnyttjas i journalistutbildningen.

  Studierna i historia behandlar olika historiska förlopp och händelser och genom att olika perspektivs betydelse för historieskrivningen diskuteras tränas studenten i att förstå hur perspektivval påverkar vår syn på det förflutna. Att arbeta med historiskt källmaterial och metoder, såsom källkritik är också återkommande inslag.

  Studierna i journalistik behandlar journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, research och källkritik liksom teorier och metoder inom journalistikforskningen. Genom praktiska övningar tränar studenterna i olika journalistiska uttrycksformer inom främst nyhetsjournalistik, berättande journalistik och undersökande journalistik, såväl för tryckta medier som för radio, tv och olika former av webbaserade medier. Reflektion över yrkesetiska frågor är ett återkommande inslag.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Historia A
  Historia B
  Journalistik A
  Journalistik B
  Journalistik C
  Valbara kurser i journalistik, 30 högskolepoäng (se mer under punkt 8: Kurser som kan ingå i programmet)
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Studenten kan under programmets termin för valbara kurser i journalistik välja mellan följande kurser:

  Medieproduktion för digitala medier 30 högskolepoäng
  Samhällsjournalistik och praktik, 30 högskolepoäng
  Journalistisk praktik 30 högskolepoäng

  Studenten har också möjlighet att välja kurser i journalistik utomlands, dessa måste
  godkännas av programsamordnaren innan den kan tillgodoräknas inom programmet
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i journalistik, 15 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.