Utbildningsplan
 
Journalistik och digitala medier, 180 högskolepoäng
(Journalism and Digital Media, 180 credits)
 
ProgramkodP4334
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-11-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Matematik C).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c)

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer

 • diskutera de förutsättningar som gäller för journalistikens berättarformer i digitala medier

 • redogöra för olika teorier och metoder inom journalistikforskningen

 • redogöra för de etiska reglerna för press, radio, tv och webb  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • tillämpa journalistiska arbetsmetoder

 • självständigt söka efter och värdera olika typer av information som kan användas som journalistiskt underlag

 • gestalta ett journalistiskt innehåll i olika typer av medier

 • hantera för yrket relevant teknisk utrustning och mjukvara

 • självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom området journalistik  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt och källkritiskt värdera olika typer av information

 • kritiskt reflektera över och tillämpa god journalistisk etik

 • kritiskt reflektera över genusfrågor, mångkulturalitet och klass


 • 4. Användbarhet

  Programmet har huvudfokus på journalistik i digitala medier och förbereder för kvalificerad journalistisk verksamhet.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik
 • Degree of Bachelor of Arts in Journalism

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom journalistik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (c-uppsats) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Studierna vilar på mångvetenskaplig grund och har inslag av humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk karaktär.

  Studierna i journalistik behandlar journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, research och källkritik liksom teorier och metoder inom journalistikforskningen. Genom praktiska övningar tränar studenterna förmågan att arbete med olika journalistiska uttrycksformer inom främst nyhetsjournalistik, berättande journalistik och undersökande journalistik, såväl för tryckta medier som för radio, tv och olika former av webbaserade medier. Reflektion över yrkesetiska frågor är ett återkommande inslag.

  Kurserna i medieteknik och mediegestaltning ger kunskaper om de förutsättningar som gäller för journalistikens berättarformer i digitala medier. Stor vikt läggs vid att producera och gestalta ett journalistiskt innehåll i text, bild, ljud och rörlig bild för publicering på olika plattformar.

  Kurserna i vetenskaplig teori och metod förbereder studenten för att utföra ett självständigt vetenskapligt arbete (c-uppsats) inom området journalistikforskning.

  Programmet avslutas med en termin där studenten kan välja att antingen göra praktik på en journalistisk arbetsplats eller göra ett längre journalistiskt projektarbete eller utlandsstudier.

  Programmet kan leda vidare mot magisterstudier inom journalistikområdet.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Utbildningen består av följande obligatoriska kurser:
  Journalistik A, 30 högskolepoäng
  Journalistik B, 30 högskolepoäng
  Medieteknik B, 30 högskolepoäng
  Mediegestaltning B 30 högskolepoäng
  Journalistik C, 30 högskolepoäng
  Valbara kurser om 30 högskolepoäng - se punkt 8 "Kurser som kan ingå i programmet"
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Studenterna kan under sista terminen välja mellan följande kurser:
  Innovation och journalistisk praktik, 30 högskolepoäng
  Utlandsstudier med kurser inom journalistik eller i närliggande ämnesområden, 30 högskolepoäng

  Kursvalet för utlandsstudier ska i förväg godkännas av programsamordnaren.

  Om student som läser utlandsstudier inte har kunna fullfölja 30 högskolepoäng vid ett utländskt universitet kan avsaknad av utlandsstudier motsvarande högst 15 högskolepoäng kompenseras med kurser vid svenskt universitet. Kurserna ska i förväg godkännas av programsamordnaren.

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i journalistik, 15 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.