Utbildningsplan
 
Magisterprogram i Europarättsliga studier, 60 högskolepoäng
(European Legal Studies: Master's Programme (One Year), 60 credits)
 
ProgramkodP4332
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2018


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-02-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i offentlig rätt eller
motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • på ett fördjupat sätt redogöra för den europeiska lagstiftande proceduren av en rättsakt och den svenska implementeringsprocessen av rättsakten

 • ingående beskriva den pågående europeiseringsprocessen, i synnerhet avseende principerna om god förvaltning

 • på ett fördjupat sätt redogöra för principerna om god förvaltning som de härrör från EU-rättsordningen

 • självständigt klargöra offentligrättsliga begrepp såsom institutionell och processuell autonomi; principer av materiell natur, principer av processuell natur  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt tillämpa juridiska metoder för att analysera komplexa problemställningar avseende den offentliga rättens europeiseringsprocess

 • utifrån en specifik unionsrättslig rättsakt, föra analyserande resonemang om förhållandet mellan EU-rätt och svensk rätt med betoning på principerna om god förvaltning

 • klart strukturera, systematisera och redovisa resultatet av en genomförd rättslig analys

 • utifrån ett antal juridiska urkunder författa en rapport i vilken studenten på ett strukturerat sätt syntetiserar och analyserar relevant information

 • göra kvalificerade rättsutredningar med fokus på förhållandet mellan EU-rätten och den nationella förvaltningslagstiftningen inom givna tidsramar

 • skriftligt och muntligt kunna redogöra för komplexa frågeställningar avseende europeiseringsprocessen av den offentliga rätten på både ett akademiskt och ett populärvetenskapligt sätt

 • identifiera rättsområden med relevans för frågan om principerna om god förvaltning som är i behov av vidare forskning

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • inom ramen för uppsatsskrivandet värdera relevant juridisk information i form av lagtexter, rättsfall, förarbeten och doktrin inom svensk och europeisk rätt

 • kritisk diskutera offentligrättslig forskning utifrån rättsvetenskapliga artiklar

 • från rättsvetenskaplig utgångspunkt värdera och kritiskt granska andras arbeten med avseende på metodologi och materialval

 • reflektera över de etiska problemen forskningen konfronteras med

 • föra principiella resonemang om unionsrättliga principer om god förvaltning och tillämpningen av sådana principer i nationell rätt samt om europeiseringsprocessen av den offentliga rätten

 • identifiera de nya krav och därmed också de behov av ytterligare kunskap som EU-rätten ställer på den nationella rätten
 • 4. Användbarhet

  Magisterprogrammet ger en bra grund för kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete inom såväl offentlig som privat sektor.

  Med hänsyn till den allt större plats som EU-rätten intar för den svenska rättsordningen och i synnerhet för den svenska förvaltningsrätten krävs allt större kunskaper och färdigheter inom detta område. Utbildningen syftar till att täcka detta behov.


  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet offentlig rätt
 • Degree of Master of Arts in Public Law (60 Credits)

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom magisterprogrammet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Magisterprogrammet i europarättsliga studier är upplagt i två delar. Den första delen
  utgörs av en fördjupningskurs på 30 högskolepoäng som belyser principerna om god förvaltning från såväl ett europeiskt som från ett nationellt perspektiv. I den andra delen, som utgörs av en magisteruppsats om 30 högskolepoäng, ligger fokus på EU-rättens påverkan på den nationella förvaltningsrätten inom ett specifikt lagstiftningsområde

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
  Offentlig rätt med europeisk inriktning, magisteruppsats, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Magisteruppsats på 30 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.