Utbildningsplan
 
Management med IT, 180 högskolepoäng
(Management with IT, 180 credits)
 
ProgramkodP4328
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska och engelska
Giltig fr.o.m. HT 2018


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-02-14 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • självständigt redogöra för ekonomi- och IT-företeelsers sätt att fungera såväl i organisationer som i samhället i stort

 • identifiera och analysera samspelet mellan IT och ekonomi inom skilda verksamhetsområden däribland business intelligence, digital tjänsteinnovation, strategiskt tänkande, beslut under osäkerhet och etiska aspekter av ett projekt

 • redogöra för principer och metoder inom företagsekonomins olika ämnesområden och tillhörande modeller och teorier

 • redogöra för principer och tekniker som är relevanta för IT-området, speciellt inom digital affärsutveckling och socioteknik.

 • identifiera och värdera relationer mellan ekonomiska problem på samhällsnivå, på organisationsnivå och på individnivå.  Färdighet och förmåga

 • självständigt genomföra ett samhällsvetenskapligt och sociotekniskt utredningsarbete

 • självständigt tillämpa företagsekonomisk teori samt kritiskt analysera och integrera kunskaper inom ekonomi och IT-området

 • analysera och värdera IT:s funktion och roll i olika typer av företag

 • agera som en kompetent beställare och iklä sig olika roller som förekommer inom ett projekt samt ta fram och hantera krav avseende ett informationssystem

 • tillämpa och värdera effektstyrning och affärsnytta vid planering av ett projekt med avseende på exempelvis teknikval, användarkrav och lösningsfokus

 • tillämpa ekonomiska resonemang i utvecklingsprojekt

 • upprätta komplexa produkt- och investeringskalkyler som en del av ett beslutsunderlag

 • genomföra undersökningar på vetenskaplig grund samt inom givna tidsramar presentera resultat i ett självständigt arbete

 • behärska grundläggande metoder och tekniker inom programmering och databaser  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • kritiskt värdera IT-relaterade problem genom att beakta olika tillvägagångssätt som den moderna tekniken ger möjligheter till

 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter utifrån ett informationstekniskt och företagsekonomiskt perspektiv.

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens


 • 4. Användbarhet

  Efter genomgånget program blir studenterna förberedda för arbeten som beställare av teknikutveckling, digital affärsutvecklare, dataanalytiker, projektledare, systemutvecklare och systemförvaltare. Andra aktuella områden är verksamhets- och affärsutveckling i roller som controllers, produktchefer, marknadsförare eller konsulter. Arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor men studenterna kan också arbeta som egna företagare.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Bachelor of Science in Business Administration

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet företagsekonomi skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Kandidatprogrammet leder till en dubbel kompetens inom områdena företagsekonomi och IT, vilket bl a inkluderar en kandidatuppsats inom företagsekonomi (15 högskolepoäng). Inom utbildningen lär sig studenterna att hantera och lösa komplexa problem genom att kombinera organisationens både ekonomiska och IT-relaterade perspektiv.

  Studierna i företagsekonomi behandlar bland annat kunskaper om ekonomisk teori, redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Likaså studeras marknadsundersökningar, marknadsplaner, ledarskap samt organisation. Grunden läggs för att strukturera och analysera företagsekonomiska problem och studenterna får en förståelse för hur verksamheter kan ledas och styras samt hur organisationens prestationer och uppoffringar påverkar effektiviteten.

  Detta kombineras med profilerande kurser inom digital affärsutveckling där studenterna dels utvecklar en förmåga att använda IT och digitalisering som värdeskapande resurs i ett företag, dels utvecklar teknisk förmåga och kunskap om tekniken i sig. Detta görs i form av praktiskt orienterade undervisning om ett relevant urval av aktuella verktyg och metodik från IT-området.

  Studenterna ges möjlighet till utlandsstudier inom ramen för programmets samarbetsavtal. Godkända utlandsstudier utgör grund för tillgodoräknande av kursen Digital affärsutveckling 2.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng
  Digital affärsutveckling 1, 30 högskolepoäng
  Digital affärsutveckling 2, 30 högskolepoäng
  Digital affärsutveckling 3, 22,5 högskolepoäng
  Projektorganisation och ledning, 7,5 högskolepoäng
  Dessutom ingår det en kurs i företagsekonomi om 30 högskolepoäng på C-nivå (se punkt 8, kurser som kan ingå i programmet).
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Företagsekonomi C med inriktning mot organisation, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring, 30 högskolepoäng
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt arbete (c-uppsats) om 15 högskolepoäng i företagsekonomi.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.