Utbildningsplan
 
Socionomprogrammet med storstadsprofil, 210 högskolepoäng
(Social Work Programme, Urban Profile , 210 credits)
 
ProgramkodP4320
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2018
Giltig t.o.m. VT 2020


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2017-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 5).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A5).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Nationella mål enligt HF 1993:100

För socionomexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,

 • visa kunskap om ledning av socialt arbete,

 • visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, och

 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.¤  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för innebörden och uppkomsten av social och ekonomisk utsatthet utifrån levnadsvillkor och förutsättningar i storstaden, och

 • beskriva och kritiskt reflektera kring hur organiseringen av det sociala arbetet och dess olika styrningsformer påverkar människors livssituationer och välbefinnande.  Färdighet och förmåga

  Nationella mål enligt HF 1993:100

  För socionomexamen skall studenten

 • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,

 • visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,

 • visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och

 • visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • analysera det professionella sociala arbetets villkor och utveckling ur såväl ett storstadsperspektiv som ur nationella, internationella och jämförande perspektiv, och

 • integrera såväl teoretiska ämneskunskaper som praktiska kunskaper med personliga och interpersonella färdigheter.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Nationella mål enligt HF 1993:100

  För socionomexamen skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,

 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

 • visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,

 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


 • 4. Användbarhet

  Programmet är en bred professionsutbildning i socialt arbete som ska förbereda för ett framtida arbete på olika nivåer och i olika professionella roller inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, arbetsförmedling, försäkringskassa, den psykiska barn- och ungdomsvården, på familjerådgivningsbyråer och i olika sociala verksamheter inom frivillig och privat sektor. Det finns möjligheter att arbeta även inom kriminalvården och inom institutionsvård för barn och ungdom samt för alkohol- och narkotikamissbrukare.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Socionomexamen
 • Bachelor of social work

  Krav för examen:

 • Programmet leder till socionomexamen. Huvudområdet för examen är socialt arbete. Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet omfattar 210 högskolepoäng och är uppdelat på sju terminer. Programmets innehåll kan delas in i ett basblock, ett tillämpande block och ett analytiskt block. Utbildningens huvudområde är socialt arbete och ger i basblocket kunskap kring sociala frågor, sociala problem, central lagstiftning av betydelse för socialt arbete, socialpolitik och teorier i socialt arbete. Inom det tillämpande blocket ges kunskap om sociala insatser och verksamheter samt färdigheter i att utreda och analysera behov. Det analytiska blocket ger kunskap om och förmåga att producera vetenskaplig kunskap samt fördjupade insikter kring värderingsförmåga.

  Inom samtliga block uppmärksammas den segregerade staden och förortens utmärkande sociala förhållanden och dess arbetsrelaterade förutsättningar. Studentaktivt lärande är utgångspunkten i det pedagogiska förhållningssättet. Kunskapsinhämtandet sker i form av föreläsningar, seminarier, färdighetstränande inslag och verksamhetsförlagd utbildning. De professionsfördjupande avsnitten genomförs dels som verksamhetsförlagd och handledarledd utbildning och dels som projektarbeten i samverkan med avnämare. Kontinuerliga fältprojekt i närområdet och samverkan med högskolans urbanforskningsmiljöer utmärker utbildningens storstadsprofil.

  Genom utbildningen sker en fördjupning och integrering av kunskaper och färdigheter som bidrar till den dynamik mellan teori och praktik som är viktig i en professionsutbildning till socionom. Detta arbetssätt bidrar till den personliga professionella utveckling som är viktig som förberedelse för professionen varvid utveckling av empatisk kompetens, bemötande och förhållningssätt utgör väsentliga inslag.

  Sammanfattningsvis omfattar utbildningen huvudsakligen följande komponenter:

  -Professionsfördjupande moment, inklusive personlig professionell utveckling,
  -det socialrättsliga regelverket,
  -verksamhetsförlagd utbildning,
  -teoribildning i socialt arbete och begrepp,
  -vetenskaplig teori och metod,
  -självständigt uppsatsarbete, och
  -fördjupningskurser på avancerad nivå.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Kurser som obligatoriskt ingår i programmet
  - Introduktion till socialt arbete 60 hp (A-nivå).

  - Juridik i socialt arbete 30 hp (B-nivå).

  - Det sociala arbetets organisation och styrning 30 hp (B-nivå).

  - Det sociala arbetets praktik 30 hp (B-nivå).

  - Socialt arbete och kunskapsutveckling 30 hp (C-nivå).

  - Det sociala arbetets förutsättningar och metoder 30 hp (AN).
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Examensarbete (15 högskolepoäng) i form av skriftlig uppsats genomförs inom huvudområdet.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  ¤ Examensmålet gäller för studenter som har slutfört studierna vid socionomprogrammet efter 2018-07-01.

  Utbildningsplanen har efter beslut i fakultetsnämndens grundutbildningsutskott 2019-03-13, uppdaterats med nytt nationellt examensmål för socionomexamen.

  Under utbildningen kan vissa kursmoment eller delar av kursmoment komma att förläggas utanför högskolan