Utbildningsplan
 
Masterprogram i sociologi, 120 högskolepoäng
(Sociology, Master’s Programme, 120 credits)
 
ProgramkodP4318
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska och engelska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2017-03-15 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2019-01-16.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/engelska B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för sociologins teoribildning, i såväl ett svenskt och skandinaviskt som ett internationellt perspektiv

 • redogöra för aktuell forskning inom sociologin

 • visa avancerad kunskap och förståelse för aktuella sociologiska analysinriktningar

 • redogöra för avancerade kvantitativa metoder och analys

 • redogöra för avancerade kvalitativa metoder och analys

 • sammanfatta och systematisera det aktuella forskningsläget på något av sociologins specialområden  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • med hög grad av självständighet och med fördjupad insikt identifiera och formulera sociologiska frågeställningar

 • självständigt och kritiskt granska andras arbeten i ett vidare teoretiskt perspektiv

 • självständigt presentera översikter om aktuellt nationellt och internationellt forskningsläge i sociologi samt ett eget arbete

 • självständigt och aktivt bidra med kvalificerade synpunkter på det sociala livet och kunna leda diskussioner som kan vara relevanta för både samhälle, stat och medborgare, både inom och utom universitetet

 • kritiskt, självständigt och kreativt tillämpa avancerade kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder

 • lämna ett kritiskt och självständigt bidrag till den sociologiska kunskapsutvecklingen  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • kritiskt reflektera över och värdera olika ställningstaganden i aktuella samhällsfrågor

 • självständigt bedöma och värdera etiska aspekter i forskningsarbeten

 • identifiera sitt behov av ytterligare sociologisk kunskap

 • självständigt bedöma sociologins möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället
 • 4. Användbarhet

  Utbildningen ger dels en bred kompetens inom sociologisk teori och metod, dels specialiserade kunskaper inom ett antal fördjupningsområden. Under utbildningen tränas studenten i självständig analys och forskningsdesign och utbildningen avslutas med en termins självständigt arbete.

  Masterexamen i sociologi ger en bra grund för kvalificerat handläggnings- utrednings- och analysarbete inom offentlig förvaltning, olika myndigheter och civilsamhällets eller näringslivets organisationer, t.ex. i befattningar som kräver kunskaper i avancerade dataanalysmetoder och förmågan till självständig samhällsanalys. Utbildningen är också forskningsförberedande och studenten är efter genomgången utbildning att söka till forskarutbildning i sociologi.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet sociologi
 • Degree of Master of Arts (120 credits) in Sociology

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

 • 6. Programbeskrivning

  Masterprogrammet består av fyra terminer. Kurserna speglar de forskningsinriktningar som utmärker sociologiämnet vid Södertörns högskola. Programmet skiljer sig från grundutbildningen genom sin starka tonvikt på självständig vetenskaplig analys och genom ökad forskningsanknytning. Det ger även en fördjupad förståelse av aktuella samhällsprocesser.

  Termin 1 består av fyra kurser (varav tre är valbara) som ges av sociologiämnet eller av andra ämnen vid Södertörns högskola, det finns också möjlighet till läskurser som ges av sociologiämnet. Studenten kan även läsa kurser vid andra lärosäten, inom eller utom Sverige. Efter den obligatoriska kursen ”Hållbar utveckling ur individ-, organisations- och nätverksperspektiv (7,5 hp)” väljer studenten i samråd med programsamordnaren de tre andra kurserna. Den inledande terminen syftar till att ge de samhällsanalytiska grunder som behövs för att genomföra självständiga kvalificerade sociologiska analyser.

  Termin 2 består av obligatoriska kurser och ger en fördjupad analysförmåga genom höga krav på metodologiska färdigheter och teoretisk fördjupning.

  Termin 3 består av valbara kurser som ges av sociologiämnet eller av andra ämnen vid Södertörns högskola eller kurser vid andra lärosäten, inom eller utom Sverige. Studier utomlands uppmuntras. Möjligheten att sätta samman egna läskurser i samråd med mentor och examinator finns också.

  Förutom ämnesfördjupningen, innebär termin 2 och 3 en progression jämfört med termin 1 genom sin än tydligare forskningsanknytning, där kurserna är utformade utifrån aktuell forskning vid Södertörns högskola, och ambitionen är att förmedla insikter i såväl aktuellt forskningsarbete som kännedom om den internationella forskningens frontlinjer. Kravet på förmåga att självständigt identifiera och formulera forskningsbara problem skärps. Möjlighet ges att under programmet gå en kurs i akademisk engelska, för att förbättra förmågan att kommunicera vetenskapligt i internationella sammanhang.

  Under termin 4 författas en masteruppsats, tillika examensarbete.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  --Hållbar utveckling ur individ-, organisations- och nätverksperspektiv (7,5 högskolepoäng)
  --Sociologisk teori och aktuell forskning (7,5 högskolepoäng)
  --Sociologiska analysinriktningar (7,5 högskolepoäng)
  --Kvantitativa metoder (7,5 högskolepoäng)
  --Kvalitativa metoder (7,5 högskolepoäng)
  --Självständigt arbete (examensarbete, masteruppsats) (30 högskolepoäng)
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  --Akademisk engelska, avancerad nivå (7,5 högskolepoäng)
  --Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet (7,5 högskolepoäng)
  --Hälsa och social förändring (7,5 högskolepoäng)
  --Klasser och eliter (7,5 högskolepoäng)
  --Politik idag: Nya former av politisk organisering (7,5 högskolepoäng)
  --Politiska och sociala institutioner (7,5 högskolepoäng)
  --Organisation och samhällsförändring (7,5 högskolepoäng)
  --Urbanitet, etnicitet och välfärd (7,5 högskolepoäng)

  Kurser på avancerad nivå som ges i andra ämnen vid Södertörns högskola eller vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Val av kurser ska godkännas av programsamordnaren före kursstart.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Masteruppsats i sociologi omfattande 30 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.