Utbildningsplan
 
Magisterprogram i sociologi, 60 högskolepoäng
(Sociology, Master's Programme, 60 credits)
 
ProgramkodP4316
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska och engelska
Giltig fr.o.m. VT 2017


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2016-09-07 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • redogöra för sociologins teoribildning, i såväl ett svenskt och skandinaviskt som ett internationellt perspektiv

 • redogöra för aktuell forskning inom sociologin

 • visa avancerad kunskap och förståelse för aktuella sociologiska analysinriktningar

 • redogöra för avancerade kvantitativa metoder och analys

 • redogöra för avancerade kvalitativa metoder och analys

 • sammanfatta och förklara det aktuella forskningsläget på något av sociologins specialområden  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • utifrån en självständig granskning av det aktuella forskningsläget inom sociologin identifiera relevanta forskningsfrågor

 • identifiera hur och med vilka teoretiska och metodiska redskap sociologiska analyser byggs upp

 • självständigt formulera ett sociologiskt forskningsproblem, genomföra ett avancerat forskningsarbete, samt använda empiri och sociologisk analys på ett sätt som går utöver det rent beskrivande och vardagstolkande

 • självständigt använda ett adekvat dataprogram för statistisk dataanalys

 • självständigt kommunicera sina slutsatser och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • kritiskt reflektera över och värdera olika ställningstaganden i aktuella samhällsfrågor

 • självständigt bedöma och värdera etiska aspekter i forskningsarbeten

 • identifiera sitt behov av ytterligare sociologisk kunskap.

 • självständigt bedöma sociologins möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället.


 • 4. Användbarhet

  Utbildningen ger dels en bred kompetens inom sociologisk teori och metod och dels specialiserade kunskaper inom ett fördjupningsområde. Magisterexamen i sociologi ger en bra grund för kvalificerat handläggnings-, utrednings-, utvärderings- och analysarbete inom offentlig förvaltning, olika myndigheter och näringslivets organisationer, t.ex. i befattningar som kräver kunskaper i avancerade dataanalysmetoder och förmågan till självständig samhällsanalys. Studenterna har vidare goda möjligheter att söka till forskarutbildning i sociologi.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet sociologi
 • Degree of Master of Arts (60 credits) in Sociology

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet sociologi samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Magisterprogrammet i sociologi syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod. Första terminen består av teori och metodstudier där integrationen av teori och metod för kvalificerad sociologisk samhällsanays har ett särskilt fokus. Både kvalitativa och kvantitativa metoder studeras.

  Andra terminen skriver studenterna en magisteruppsats om 30 högskolepoäng

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Sociologisk teori och aktuell forskning, 7,5 högskolepoäng
  Quantitative research methods (Undervisningsspråk: engelska), 7,5 högskolepoäng
  Sociologiska analysinriktningar, 7,5 högskolepoäng
  Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng
  Sociologi, magisteruppsats, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Examensarbetet utgörs av en uppsats om 30 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.