Utbildningsplan
 
Ekonomi, teknik och design, 180 högskolepoäng
(Business, Technology and Design, 180 credits)
 
ProgramkodP4309
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2017
Giltig t.o.m. VT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2017-03-20.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• uppvisa kunskap och förståelse om ekonomiområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder samt fördjupade kunskaper om ett eget valt ämnesområde inom företagsekonomisk teoribildning

• självständigt redogöra för designbegreppets vidare bemärkelse

• uppvisa förståelse och självständigt redogöra för organisering och ledarskap av designintensiva verksamheter

• kritiskt tolka sambandet mellan produktion och marknadsföring av designintensiva produkter

• analysera och redogöra för samband mellan ekonomi, design och teknisk produktionsstyrning

• uppvisa förståelse för formgivningens, den tekniska produktionsstyrningens och marknadsföringens förutsättningar

• självständigt sammanfatta grunderna i designhistoria

• redogöra för designintensiva och kreativa processers förutsättningar samt sammanfatta och jämföra västerländska estetiska traditioner

• uppvisa förtrogenhet med företagsekonomins olika ämnesområden och tillhörande modeller och teorier

• kritiskt tolka relationer mellan ekonomiska problem på samhälls-, företags-, organisations- och individnivåFärdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• strukturera och kritiskt analysera företagsekonomiska problem samt kritiskt diskutera företeelser och situationer

• använda ekonomiska begrepp, teorier och metoder vid beskrivning och analys av olika situationer, problem och möjligheter i såväl företag som designintensiva verksamheter

• strukturera och kritiskt analysera företagsekonomiska problem i relation till design som strategisk resurs samt kritiskt diskutera företeelser och situationer

• självständigt utreda frågeställningar inom ekonomi- och designområdet

• leda och planera designintensiva verksamheter

• integrera kunskap inom ekonomi, design och teknisk produktionsstyrning

• ekonomiskt planera, leda och genomföra designprojekt

• självständigt identifiera och formulera företagsekonomiska problem samt att förhålla sig till dem för problemlösning

• analysera och diskutera teoretiska texter inom såväl designområdet som ekonomi

• muntligt och skriftligt redogöra för sin kunskapsförmåga att arbeta såväl självständigt som i gruppVärderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• kritiskt förhålla sig till samhällsfenomen som relaterar till ekonomi och design

• göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

• värdera och reflektera över designbegreppet i en vidare bemärkelse och förhålla sig till dess betydelse för företag och samhällsekonomier i en global kontext

• värdera och reflektera över sin egen kunskap och sitt lärande samt identifiera sitt behov av ytterligare utveckla sin kompetens


4. Användbarhet

Studenten har efter fullgjord examen fördjupade kunskaper inom ekonomi- och designområdet och ges därigenom förutsättningar för att arbeta eller verka inom designrelaterade företag och institutioner. Utbildningen ökar även studentens förutsättningar för egenföretagande, särskilt inom designrelaterade branscher.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Bachelor of Science in Business Administration

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet består av studier i företagsekonomi, design och produktionstekniska ämnen vilka också inbegriper insikter i projektledarskap samt avslutande fält- och litteraturstudier som resulterar i ett självständigt examensarbete i ämnet företagsekonomi. Under hela utbildningsperioden varvas kurserna i företagsekonomi med andra, så kallade programspecifika, kurser inom exempelvis design, produktionsteknik och projektledning.

  Precis som inom företagsekonomikurserna bygger de programspecifika kurserna ofta på varandra. Dock förekommer breddande kurser även under andra och tredje året, som exempelvis de kurser som studenterna läser på Konstfack respektive Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  De obligatoriska kurserna inom programmet listas nedan i tematisk ordning.

  Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi C, 30 högskolepoäng

  Vad är design?, 7.5 högskolepoäng
  Designstrategi och Design Management i praktiken, 7,5 högskolepoäng
  Designstrategi och Design Management i teorin, 7,5 högskolepoäng
  Designmetodik, 7.5 högskolepoäng

  Visualisering för kommunikation och interaktiv design, 7.5 högskolepoäng
  Färg och form, 7.5 högskolepoäng
  Material- och produktionsteknik, 7.5 högskolepoäng
  Produktionsteknik för design, 7.5 högskolepoäng

  Kommunikation, 7.5 högskolepoäng
  Medierna, offentligheten och moderniteten, 7.5 högskolepoäng
  Projektorganisering och projektledning, 7.5 högskolepoäng
  Immaterialrättsliga avtal, 7.5 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt arbete (kandidatuppsats) om 15 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi och med fokusering på design

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.