Utbildningsplan
 
Sport Management, 180 högskolepoäng
(Sport Management, 180 credits)
 
ProgramkodP4304
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2013
Giltig t.o.m. VT 2014


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-03-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för En B)

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

• förklara och analysera idrottssektorns funktion ur ett samhällsvetenskapligt och historiskt perspektiv

• analysera grupprocesser och ledarskap utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv

• muntligt och skriftligt redovisa kunskaper i svensk och internationell idrottsjuridik

• redogöra för hur organisationers verksamhet organiseras, finansieras, styrs och marknadsförs samt beskriva tillhörande modeller och teorier

• redovisa fördjupade kunskaper om ett eget valt ämnesområde inom företagsekonomisk teoribildning

• redogöra för och reflektera kring idrottsvetenskaplig teoribildning

Färdighet och förmåga

• ekonomiskt och socialt planera, leda och genomföra verksamheter inom såväl idrottssektorns affärsmässiga som ideella organisationer

• muntligt och skriftligt redogöra för och uttrycka sin kunskap

• identifiera, formulera, strukturera och kritiskt analysera såväl praktiska som teoretiska företagsekonomiska problem

• använda ekonomiska begrepp, teorier och metoder vid beskrivning och analys av olika situationer, problem och möjlighet i såväl företag som ideella organisationer

• beskriva, analysera och kritiskt granska olika situationer, problem och möjligheter i idrottsrelaterade sammanhang med hjälp av samhällsvetenskapliga och kulturteoretiska begrepp, teorier och metoder

• arbeta såväl självständigt som i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• omdömesmässigt urskilja och kritiskt förhålla sig till samhällsfenomen av såväl ekonomisk som idrottslig art

• självständigt utreda frågeställningar inom ekonomi- och idrottssektorn

• värdera och reflektera över sin egen kunskap och sitt lärande

• beakta etiska spörsmål i relation till idrottens och företagsekonomins fält


4. Användbarhet

Studenten kan efter fullgjord examen anställas för arbetsuppgifter av planerande, organiserande, koordinerande, utredande, utvecklande och ledande art inom såväl idrottssektorns affärsmässiga som ideella verksamheter, samt näringslivet och den offentliga sektorn i allmänhet.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Bachelor of Science in Business Administration

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Inom ramen för programmet läser studenterna kurser i idrottsvetenskap, företagsekonomi och juridik. Programmet har således en mångvetenskaplig karaktär eftersom idrottsvetenskap innefattar bland annat psykologi, sociologi, socialantropologi, historia, medie- och kommunikationsvetenskap och genusvetenskap. Kurser i de olika ämnena alterneras för att studenten ska tränas i att växla mellan olika ämnen och tanketraditioner.

  Pedagogiken i kurserna bygger på såväl individuellt arbete som projekt- och grupparbeten. Genom externa föreläsare samt fältstudier i form av praktik skapas en nära kontakt med det omgivande samhället. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete i ämnet företagsekonomi.

  Undervisningens uppläggning och lärandemål framgår av varje enskild kursplan.

  Programmet är ett samarbete mellan Södertörns högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan. Hälften av studierna sker vid respektive lärosäte.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  GIH= kursen ges vid Gymnastik- och idrottshögskolan
  SH= kursen ges vid Södertörns högskola

  Termin 1
  Sport management I, 30 hp (GIH)

  Termin 2
  Kurser inom företagsekonomi A, 15 hp (SH)
  Kurser inom sport management II, 15 hp (GIH)

  Termin 3
  Kurser inom sport management II, 15 hp (GIH)
  Kurser inom företagsekonomi A, 15 hp (SH)

  Termin 4
  Kurser inom företagsekonomi B, 15 hp (SH)
  Kurser inom sport management III, 15 hp (GIH)

  Termin 5
  Kurser inom sport management III, 15 hp (GIH)
  Kurser inom företagsekonomi B, 15 hp (SH)

  Termin 6
  Företagsekonomi C, 30 hp (SH)
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.