Utbildningsplan
 
Kandidatprogram i Liberal Arts, 180 högskolepoäng
(Liberal Arts, 180 credits)
 
ProgramkodP4242
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 1).
Eller
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A1).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för centrala problem och frågeställningar inom humaniora samt resonera om dess samtida förutsättningar och relevans

 • redogöra för olika traditioner inom högre utbildning, liberal arts och annan bildningsverksamhet

 • uppvisa kunskap och förståelse för samtida offentligheter

 • uppvisa fördjupade kunskaper och förståelse för det valda huvudområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • analysera och diskutera texter skrivna i olika genrer och från olika historiska och kulturella sammanhang

 • analysera och orientera sig i vår tids offentligheter och medielandskap

 • självständigt identifiera problem, formulera och besvara frågeställningar samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar

 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete inom valt huvudområde  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • problematisera samtida skeenden och samhällsfenomen utifrån ett historiskt perspektiv

 • anlägga ett kritiskt, analytiskt och kontextualiserande förhållningssätt till klassiska filosofiska, idéhistoriska och konstnärliga verk

 • inta ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till sitt eget lärande

 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom något av de huvudområden som utbildningen innefattar


 • 4. Användbarhet

  Programmet ger bred kompetens för arbete inom kulturvärlden och mediesektorn, exempelvis i medieföretag, kulturinstitutioner och olika kulturpolitiska och kunskapsproducerande verksamheter. Samtidigt ger utbildningen en god grund för vidare studier på master- och i förlängningen forskarnivå.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen i det valda huvudområdet
 • Degree of Bachelor of Arts in the selected main field of study

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom valt huvudområde. Inom huvudområdet ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Kandidatprogrammet i liberal arts betonar humanioras samtida relevans och ger studenterna kunskaper och färdigheter som hjälper dem att bättre förstå sig själva och det samhälle de lever i. Särskilt i sina programspecifika kurser knyter programmet an till såväl högskolans övergripande profilområden (medborgerlig bildning, mångvetenskap, mångkulturalitet) som en internationell liberal arts-tradition. Inom programmet har studenten möjlighet att fördjupa sig i något av högskolans humanistiska ämnen. I det valda ämnet skrivs ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats.

  Programmet ramas in av ett introduktionsår (60 högskolepoäng) och en avslutande termin (30 högskolepoäng). Utbildningen under dessa tre terminer utgörs till största delen av programspecifika kurser. De två avslutande delkurserna av det första året består av valbara kurser (7,5 högskolepoäng vardera); om studenten där väljer att läsa båda delkurserna i antingen filosofi, idéhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap ges möjlighet att därefter direkt påbörja studierna på B-nivå inom respektive huvudområde. Student som läser någon (eller båda) av de valbara delkurserna i något av programmets kärnämnen (filosofi, idéhistoria, medie- och kommunikationsvetenskap) som avslutar introduktionsåret kan inte sedan välja att läsa A-kursen i samma ämne inom programmets ramar. Efter det första året väljer studenten ett ämne (huvudområde) som läses upp till C-nivå. Studenter som går direkt till B-kursen i filosofi, idéhistoria eller medie- och kommunikationsvetenskap kan förutom C-kursen antingen läsa en termin i ett annat ämne eller studera en termin utomlands. Programmet avslutas med en termin med dels programspecifika kurser, dels praktik (15 högskolepoäng) där det finns möjlighet att söka praktikplats vid en relevant arbetsplats.

  De valbara ämnena (huvudområdena) inom programmet är:
  Arkeologi, Arkivvetenskap, Engelska, Etnologi, Estetik, Filosofi, Genusvetenskap, Historia, Idéhistoria, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Religionsvetenskap, Retorik och Svenska

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Humaniora i samtiden, 7,5 högskolepoäng
  Universitet, bildning och liberal arts, 7,5 högskolepoäng
  Levande klassiker, 15 högskolepoäng
  Humanioras praktiker, 7,5 högskolepoäng
  Forskningens praktiker, 7,5 högskolepoäng
  Samtidens offentligheter, 7,5 högskolepoäng
  Praktik, 15 högskolepoäng
  Humaniora inför framtiden, 7,5 högskolepoäng
  Valbara kurser om totalt 15 högskolepoäng. Vilka valbara kurser som erbjuds under en termin meddelas senast 8 veckor före terminsstart.
  Kurser inom valt huvudområde om totalt 90 högskolepoäng med en omfattning av 30 högskolepoäng på vardera A-, B- och C-nivå.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Student som efter introduktionsåret går direkt in på B-kursen i något av programmets kärnämnen läser ytterligare 30 högskolepoäng, antingen i Sverige eller utomlands.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Examensarbete/självständigt arbete består av en vetenskaplig uppsats som del i C-kursen i valt huvudområde.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.