Utbildningsplan
 
Masterprogram i svenska, 120 högskolepoäng
(Swedish, Master's Programme, 120 credits)
 
ProgramkodP4235
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska och engelska
Giltig fr.o.m. HT 2018


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng huvudområdet i svenska eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning kan studenten

 • redogöra för breda kunskaper om språkvetenskaplig forskning om modern svenska

 • redogöra för fördjupade kunskaper om språkbruksanalys generellt, dess teorier och forskningsmetoder

 • redogöra för fördjupade kunskaper inom ett par centrala områden för språkbruksanalys

 • redogöra för fördjupade kunskaper om mångvetenskapliga perspektiv på språkbruksanalys  Färdighet och förmåga

  Efter avslutad utbildning kan studenten

 • göra avancerade språkbruksanalyser samt kritiskt analysera komplexa samband mellan språk och kontext

 • självständigt och kreativt formulera ett vetenskapligt forskningsproblem

 • planera och genomföra en teoretiskt och metodologiskt kvalificerad språkvetenskaplig undersökning inom givna tidsramar samt utvärdera resultatet av undersökningen

 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat på både ett akademiskt och ett populärvetenskapligt sätt i såväl nationella som internationella sammanhang

 • tillämpa relevanta begrepp för språkvetenskapligt arbete i olika verksamheter, till exempel språkrådgivning  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter avslutad utbildning kan studenten

 • värdera innebörden och användbarheten av olika språkanalytiska teorier och metoder

 • visa prov på ett självständigt och kritiskt analytiskt förhållningssätt

 • beakta olika etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

 • ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling

 • redogöra för hur ett språkvetenskapligt förhållningssätt kan tillämpas på olika samhällspraktiker

 • samverka med en verksamhet och tillsammans med den utveckla för båda parter ny förståelse och kunskap


 • 4. Användbarhet

  Masterprogrammet i svenska ger goda förutsättningar för kvalificerad yrkesverksamhet inom språk och kommunikation. Studenten ska efter genomförd utbildning kunna arbeta självständigt som rådgivare/utbildare i språk- och kommunikationsfrågor eller till exempel som kommunikatör, utredare eller redaktör. Programmet ger också behörighet till forskarstudier i svenska.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet svenska
 • Degree of Master of Arts (120 credits) in Swedish

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfodringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen består av fyra terminslånga kurser om 30 högskolepoäng. Samtliga kurser innebär en fördjupning av kunskaperna i språk- och praxisanalys samt en kurs i akademisk engelska. Under utbildningen behandlas främst relationen mellan språk, samhälle och lärande inom kurser i kommunikationsanalys, multimodal analys och sociala medier. Dessutom ges mångvetenskaplig breddning, en kurs i forskningsdialog och fördjupningskurser inom valda delområden. Under utbildningen skrivs en uppsats om 30 hp. Utbildningen avslutas med en praktikperiod om 15 hp.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Svenska, Språkforskning i praktiken, avancerad nivå 30 hp
  Svenska, Masteruppsats, 30 hp
  Svenska, Mångvetenskaplig språkforskning och dialog, avancerad nivå 30 hp
  Svenska, Tematisk fördjupning och praktik, avancerad nivå 30 hp
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Masteruppsats 30 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Praktiken utförs i form av ett fältarbete där en forskningsuppgift utförs i samverkan med en arbetsplats. Valet av arbetsplats sker i samråd mellan student och kursansvarig. Ansvaret för att varje student finner en arbetsplats att studera åligger dock högskolan. Södertörns högskola har ett ansvar att förmedla kontakter mellan studenter och arbetsplats.
  Kursansvarig, student och representant för praktikplatsen diskuterar fältarbetets uppläggning och undersökningens syfte.
  Södertörns högskola fastställer kriterier för hur arbetet examineras.