Utbildningsplan
 
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling, 180 högskolepoäng
(Rhetoric Studies Programme: Specialisation Political Communication and Sustainability, 180 credits)
 
ProgramkodP4232
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2018


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2017-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • redogöra för retorikvetenskaplig teori och metod samt relatera dessa till relevanta idéhistoriska strömningar

 • redogöra för samspelet mellan retorik, medborgarskap och hållbar utveckling

 • redogöra för retorikens potential för utveckling och påverkan

 • redogöra för olika retoriska perspektiv på politisk kommunikation och hållbar utveckling

 • redogöra för och använda sig av de kontextuella villkoren för retorisk rådgivande och opinionsbildande verksamhet

 • sammanställa kunskap om aktuella frågor inom det retorikvetenskapliga forskningsfältet  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • självständigt identifiera, avgränsa och kritiskt analysera ett retoriskt eller retorikvetenskapligt problem

 • planera, utarbeta, genomföra och motivera lösningsförslag på retoriska och retorikvetenskapliga problem inom givna tidsramar

 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper i samhället

 • använda retoriska tankemodeller i praktisk rådgivande och opinionsbildande verksamhet i frågor om politisk kommunikation och hållbar samhällsutveckling  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • självständigt värdera och motivera retorikens teoretiska och praktiska användningsmöjligheter i arbetslivet

 • inom retorikens olika arbetsfält göra bedömningar med hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 • självständigt reflektera över kunskapens och källkritikens roll i samhället och människors ansvar för hur den används

 • kritiskt och självständigt värdera planering och genomförande av konsultuppdrag genom att visa ett medvetet och etiskt förhållningssätt till rollen som retorikkonsult samt genom att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

 • med kritisk självreflektion ompröva egna förhållningssätt

 • kritiskt pröva, granska och utveckla retoriska uttrycksformer utifrån olika perspektiv


 • 4. Användbarhet

  Retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling förbereder studenterna för yrkesverksamhet inom retorik och opinionsbildning. Studenten ska efter genomförd utbildning kunna arbeta med opinionsbildning, analys och idéutveckling såväl som dialogfrämjande och konflikthantering inom intresseorganisationer, offentlig förvaltning eller näringsliv. Därtill kan studenten understödja utvecklingsprocesser, planera, arrangera och leda offentliga samtal och debatter. Exempel på tänkbara yrken är projektledare, talskrivare, kommunikatör, moderator, debattcoach, omvärldsanalytiker och utredare.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet retorik
 • Degree of Bachelor of Arts in Rhetoric

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom retorik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet börjar med A- och B-kurserna i ämnet retorik, vilka bland annat behandlar muntlig och skriftlig situationsanpassad retorik, retorikens idéhistoria, retorisk analys, argumentation samt uppsatsskrivning. Därefter tar tre terminer med programspecifika studier vid, varav två ger retorik-, samhälls-, och miljöorienterade perspektiv på politisk kommunikation, medborgarskap och hållbar utveckling. De olika delkurserna behandlar frågor som rör såväl samhälls- vetenskapliga som humanvetenskapliga perspektiv på politik, retorik, opinionsbildning. Dessa kurser varvar teoretiska kunskaper med olika former av tillämpningar, till exempel analys av information och desinformation, kampanjplanering, textproduktion och debatt. Den tredje programspecifika terminen består av kursen Att leda retorikprojekt, vilken behandlar strategisk kommunikation, marknadsföring och projektledning. Programmet avslutas med kursen Retorik C, vilken innehåller tematisk retorikvetenskaplig fördjupningskurs, teori- och metodkurs samt självständigt arbete i form av en kandidatuppsats i retorik.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  År 1
  Retorik A 30 hp
  Retorik B 30 hp

  År 2
  Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling 30 hp
  Retorik, politik och offentlighet 30 hp

  År 3
  Att leda retorikprojekt - politisk kommunikation och hållbar utveckling 30 hp
  Retorik C 30 hp
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  I programmet ingår ett självständigt individuellt arbete om 15 högskolepoäng i huvudområdet retorik (examensarbete). Arbetet redovisas i form av en uppsats som framläggs för granskning vid ett avslutande seminarium.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.