Utbildningsplan
 
Masterprogram i konstvetenskap, 120 högskolepoäng
(Master's Programme in Art History, 120 credits)
 
ProgramkodP4228
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2017
Giltig t.o.m. VT 2018


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2015-12-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet konstvetenskap, eller motsvarande.
Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för fördjupad kännedom om konstvetenskapens forskningstraditioner och arbetsfält

 • självständigt redogöra för fördjupade kunskaper i ett vetenskapligt relevant tema inom det konstvetenskapliga fältet

 • jämföra och kritiskt reflektera kring den konstvetenskapliga forskningens teorier och metoder, och anknyta dessa till aktuella frågeställningar inom ämnet

 • på en avancerad nivå beskriva och reflektera kring de sätt på vilka konstnärliga och estetiska uttryck kan tolkas ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv

 • beskriva och kritiskt tolka villkoren för vetenskaplig verksamhet inom konstfältet  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt formulera vetenskapliga frågeställningar med relevans för det konstvetenskapliga fältet och besvara dessa med hjälp av lämpliga metoder

 • kritiskt och systematiskt analysera och med fördjupande kunskaper inom det konstvetenskapliga forskningsfältet bedöma komplexa företeelser

 • självständigt planera och genomföra ett större vetenskapligt forskningsarbete

 • sammanställa och sammanfatta vetenskapliga resultat

 • skriva projektansökningar

 • planera och genomföra projekt

 • föra initierade och kritiska diskussioner om eget och andras vetenskapliga arbete

 • utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom ett för utbildningen relevant professionellt område och kritiskt reflektera över dessa ur ett större perspektiv  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • uppvisa fördjupad insikt om konstvetenskapliga ämnestraditioner

 • göra välgrundade forskningsetiska överväganden

 • värdera och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling

 • överblicka strukturer och kritiskt bearbeta erfarenheter från en arbetsplats

 • kritiskt reflektera kring arbetsmarknaden inom fältet


 • 4. Användbarhet

  Masterprogrammet i konstvetenskap är både forskningsförberedande och yrkesförberedande.

  Programmet ger kompetens för kvalificerat arbete på konst- och kulturinstitutioner, inom mediabranschen och utbildning, eller inom andra konstnärliga, kulturpolitiska och vetenskapliga verksamheter.

  Programmet förbereder också för vidare studier på forskarutbildningsnivå. Detta gäller även för de studenter som väljer att avsluta sina studier efter ett (1) år och tar ut en magisterexamen (se punkt 11 Övrigt).

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet konstvetenskap
 • Degree of Master of Arts (120 credits) in Art History

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet konstvetenskap samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Masterprogrammet i konstvetenskap är både forskningsförberedande och yrkesförberedande.

  Det första året på masterprogrammet är framförallt forskningsförberedande (behörighetsgrundande för forskarutbildning) och inkluderar därför avancerade ämneskurser samt ett självständigt examensarbete om 30 högskolepoäng.
  Se även punkt 11 Övrigt, gällande möjligheterna till så kallad etappavgång.

  Det andra året är mer yrkesförberedande och ger kompetens för kvalificerat arbete på konst- och kulturinstitutioner, inom media och utbildning, eller inom andra konstnärliga, kulturpolitiska och vetenskapliga verksamheter. Stor tonvikt läggs därför vid förmåga att planera, förbereda och genomföra projekt på det konstnärliga och kulturella fältet. Genom utbyte med professionella aktörer bereds möjligheter för studenten att hitta rätt på arbetsmarknaden för konst, estetik och kultur.

  Programmet är uppbyggt så utvecklingen av praktiska färdigheter kombineras med undervisning som stärker den analytiska och kritiska reflektionsförmågan.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Konstvetenskapliga klassiker, 7,5 högskolepoäng
  Konst, estetik och kritik, 7,5 högskolepoäng
  Konstvetenskap, examensarbete, 30 högskolepoäng
  Kultur och politik, 7,5 högskolepoäng
  Projektledning, 7,5 högskolepoäng
  Praktikbaserade forskningsmetoder, 7,5 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Konst i det offentliga rummet, 7,5 högskolepoäng
  Konst, kritik och kris, 7,5 högskolepoäng
  Verkligt virtuella rum, 7,5 högskolepoäng
  Konstens fält, 7,5 högskolepoäng
  Kosmopolitisk konsthistoria, 7,5 högskolepoäng
  Exponeringens effekter, 7,5 högskolepoäng
  Grafisk bildkultur, 7,5 högskolepoäng
  Maskerad, modernitet och genus, 7,5 högskolepoäng
  Konst, politik och makt, 7,5 högskolepoäng
  Tematisk fördjupning 1, 7,5 högskolepoäng
  Tematisk fördjupning 2, 7,5 högskolepoäng
  Tematisk fördjupning 3, 7,5 högskolepoäng

  Praktik och forskningsbaserat praktikarbete, 30 högskolepoäng
  Alternativt valbara kurser om 30 högskolepoäng

  Under den fjärde terminen kan studenten (som alternativ till Praktik och forskningsbaserat praktikarbete) välja att söka andra för utbildningen relevanta kurser på Södertörns högskola eller på ett annat nationellt eller internationellt lärosäte.

  Valet av kurs görs i samråd med, och efter godkännande av, programansvarig lärare.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt examensarbete (masteruppsats) om 30 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Studenten kan även välja att avsluta sina studier efter ett (1) år och då istället erhålla en magisterexamen (en så kallad etappavgång) vilket utgör grundläggande behörighet för studier på forskarutbildningsnivå.