Utbildningsplan
English translation of programme syllabus
 
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi, 180 högskolepoäng
(The European Programme: Specialisation Ethnology, 180 credits)
 
ProgramkodP4137
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019
Giltig t.o.m. VT 2020


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 6, undantag ges för Samhällskunskap A).
Eller
Grundläggande behörighet (områdesbehörighet A6, undantag ges för Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för centrala drag inom såväl Väst- som Östeuropas historiska utveckling, med tyngdpunkt mot utvecklingen under 1900-talet; ge en översikt över Europas centrala religioner; beskriva huvuddrag i europeiska politiska system samt redogöra för allmänna drag i Europarätten och dess förhållande till de nationella rättsordningarna

 • diskutera Europas historiska, politiska och ekonomiska utveckling ur hållbarhetsperspektiv

 • redogöra för vetenskapliga perspektiv och begrepp (vetenskaplig grund) samt metoder inom ett flertal humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen samt, på ett fördjupat sätt, inom ämnet etnologi

 • diskutera och behandla kulturvetenskapliga frågeställningar om klass, genus och etnicitet

 • presentera och diskutera teorier om kulturella och sociala processer i komplexa samhällen

 • inta en kritisk och reflekterande hållning till Europa som idé och fenomen samt till det egna kunskapsinhämtandet om detta

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt identifiera, formulera och lösa vetenskapliga problem inom givna tidsramar

 • självständigt samla in, bearbeta och kritiskt värdera empiriskt material samt producera kvalificerad vetenskaplig text

 • sortera, värdera och skriftligen och muntligen kommunicera europaorienterad kunskap

 • genomföra etnologisk dokumentation och datainsamling via intervjuer och observationer

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • göra bedömningar genom att kritiskt tolka och värdera styrkan och inriktningen i vetenskapliga och utredande texter, arbeten och argument

 • göra etiska bedömningar relevanta för vetenskaplig produktion samt visa insikt om kunskapens roll i samhället

 • kritiskt reflektera över olika sätt att se på och beskriva europeiska samhällsförhållanden

 • tillämpa en prövande hållning till frågeställningar om klass, genus och etnicitet

 • reflektera över hur kulturvetenskapliga perspektiv kan användas i arbetslivet och i undersökningar om företagande


 • 4. Användbarhet

  Europaprogrammet är en internationellt orienterad utbildning genom att Europafrågor på olika sätt genomsyrar programmet. Samtidigt får studenten specialistkunskaper inom valt huvudområde, och som en tredje komponent utvecklar studenten kompetens i att genomföra undersökningar och skriva vetenskaplig text.  Europaprogrammet med inriktning etnologi förbereder studenten för dagens samhällsdebatt, där hållbarhetsfrågor blir allt viktigare, och ger studenten djup kompetens i hur humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv kan tillämpas på ekologisk, politisk och social hållbarhet.  Med denna bakgrund får studenterna goda möjligheter att söka ett brett spektrum av arbeten inom såväl privata som offentliga organisationer i Sverige och utomlands. Till möjliga yrkeskategorier hör konsult, kvalificerad utredare, informatör, sakkunnig och analytiker.


  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet etnologi
 • Degree of Bachelor of Arts in Ethnology

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet etnologi.

 • 6. Programbeskrivning

  Under det gemensamma introduktionsåret får studenterna kunskaper om centrala frågeställningar om Europa genom totalt åtta kurser inom såväl samhällsvetenskapliga som humanistiska ämnen. Introduktionsårets åtta kurser ger studenterna en god inblick i Europafrågor från olika vetenskapliga perspektiv, vilket ger en viktig bas att stå på, innan studenterna fördjupar dessa frågor inom sina valda inriktningar.

  Efter introduktionsåret läser studenterna tre terminer inom det valda huvudområdet. Detaljerad information om hur terminerna är uppbyggda finns i huvudområdenas respektive kursplaner. Under termin sex, den avslutande terminen, finns fyra valmöjligheter. Den internationella prägeln kan accentueras genom studier vid ett utländskt universitet eller genom att läsa en termin engelska eller ett annat modernt europeiskt språk. Ett tredje alternativ är att öka kompetens inom projektledning och i att självständigt samla in, analysera och redovisa stora mängder data genom kursen ”Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete. Ett fjärde alternativ är att göra en hel praktiktermin inom kursen ”Vägledd yrkespraktik”.

  Delar av utbildningen kan komma att ges på engelska.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  År 1
  Demokratier och diktaturer i Europa under 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
  Ett hållbart Europa, 7,5 högskolepoäng
  Formandet av det moderna Europa, 7,5 högskolepoäng
  Europapolitik, 7,5 högskolepoäng
  Europa ur ett juridiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng
  Geografisk förändring i Europa, 7,5 högskolepoäng
  Kulturanalyser av Europa - etnologiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng
  Religionernas Europa, 7,5 högskolepoäng

  År 2
  Etnologi A, 30 högskolepoäng
  Etnologi B, 30 högskolepoäng

  År 3
  Etnologi C, 30 högskolepoäng
  Valbar kurs, 30 högskolepoäng - se vidare under Kurser som kan ingå i programmet.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Under sista terminen väljs någon av följande varianter:

  - Studier motsvarande 30 högskolepoäng vid utländskt universitet inom programmets huvudområden eller med europainriktning. (se under Övrigt)

  - Språkstudier i valfritt europeiskt språk motsvarande 30 högskolepoäng eller relevanta kurser med undervisningsspråk engelska eller ett annat modernt europeiskt språk. Vid Södertörns högskola finns möjligheten att studera engelska. Val av kurser ska godkännas av ansvarig för program.

  - Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 högskolepoäng

  - Vägledd yrkespraktik, 30 högskolepoäng.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt examensarbete i etnologi, 15 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Utlandsstudier kan i undantagsfall kompletteras med kurser vid svenskt lärosäte. Detta tillåts i de fall då planerade utlandsstudier om 30 högskolepoäng överenskommet i Learning Agreement inte till fullo kunnat genomföras som planerat.