Utbildningsplan
English translation of programme syllabus
 
Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap, 180 högskolepoäng
(The European program: Specialisation Environmental Science, 180 credits)
 
ProgramkodP4133
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019
Giltig t.o.m. VT 2020


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-03-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A14) dessutom krävs Engelska B.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för centrala drag inom såväl Väst- som Östeuropas historiska utveckling, med tyngdpunkt mot utvecklingen under 1900-talet; ge en översikt över Europas centrala religioner; beskriva huvuddrag i europeiska politiska system samt redogöra för allmänna drag i Europarätten och dess förhållande till de nationella rättsordningarna

 • redogöra för vetenskapliga perspektiv och begrepp (vetenskaplig grund) samt metoder inom ett flertal humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen samt, på ett fördjupat sätt, inom ämnet miljövetenskap

 • analysera miljö- och utvecklingsfrågor för hållbar utveckling i Europa såväl som globalt.

 • beskriva, exemplifiera och analysera naturens och samhällets grundläggande processer, funktion och dynamik med kopplingar till frågor om miljö och hållbar utveckling.

 • relatera teoribildning och metodologi inom miljövetenskap till Europafrågor

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt identifiera, formulera och analysera vetenskapliga problem inom givna tidsramar

 • självständigt samla in, bearbeta och kritiskt värdera empiriskt material samt producera kvalificerad vetenskaplig text

 • sortera, värdera och skriftligen och muntligen kommunicera europaorienterad kunskap

 • samla, kritiskt granska och integrera kunskaper från olika ämnesområden för att kunna identifiera och analysera nuvarande och framtida miljö- och utvecklingsproblem.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • göra bedömningar genom att kritiskt tolka och värdera styrkan och inriktningen i vetenskapliga och utredande texter, arbeten och argument

 • göra etiska bedömningar relevanta för vetenskaplig produktion samt visa insikt om kunskapens roll i samhället

 • kritiskt tolka och värdera forsknings- och utredningsresultat och rapporter, relevanta för frågor om miljö och hållbar utveckling.


 • 4. Användbarhet

  Europaprogrammet är en internationellt orienterad utbildning genom att Europafrågor, inklusive hållbarhetsfrågor, genomsyrar programmet. Samtidigt får studenten specialistkunskaper inom valt huvudområde, och som en tredje komponent utvecklar studenten kompetens i att genomföra undersökningar och skriva vetenskaplig text.  Europaprogrammet med inriktning miljövetenskap förbereder studenten för dagens samhällsdebatt, där hållbarhetsfrågor blir allt viktigare, och ger studenten djup kompetens i hur humanistiska, samhälls- och naturvetenskapliga perspektiv kan tillämpas på ekologisk, politisk och social hållbarhet.  Med denna bakgrund får studenterna goda möjligheter att söka ett brett spektrum av arbeten inom såväl privata som offentliga organisationer i Sverige och utomlands. Till möjliga yrkeskategorier hör konsult, kvalificerad utredare, informatör, sakkunnig och analytiker.


  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap
 • Degree of Bachelor of Science in Environmental Science

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Under det gemensamma introduktionsåret får studenterna kunskaper om centrala frågeställningar om Europa genom totalt åtta kurser inom såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Introduktionsårets åtta kurser ger studenterna en god inblick i frågor kring Europas politiska, sociala och ekologiska hållbarhet från olika vetenskapliga perspektiv. Därmed får studenterna en viktig bas att stå på, när de ska fördjupa sina insikter inom miljövetenskap.

  Efter introduktionsåret läser studenterna tre terminer inom miljövetenskap. Detaljerad information om hur terminerna är uppbyggda finns i huvudområdens kursplan. Under termin sex, den avslutande terminen, finns fyra valmöjligheter. Den internationella prägeln kan accentueras genom studier vid ett utländskt universitet eller genom att läsa en termin engelska eller ett annat modernt europeiskt språk. Ett tredje alternativ är att öka kompetens inom projektledning och i att självständigt samla in, analysera och redovisa stora mängder data genom kursen ”Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete.” Ett fjärde alternativ är att göra en hel praktiktermin inom kursen ”Vägledd yrkespraktik”.

  Delar av utbildningen kan komma att ges på engelska.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  År 1
  Demokratier och diktaturer i Europa under 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
  Ett hållbart Europa, 7,5 högskolepoäng
  Formandet av det moderna Europa, 7,5 högskolepoäng
  Europapolitik, 7,5 högskolepoäng
  Europa ur ett juridiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng
  Geografisk förändring i Europa, 7,5 högskolepoäng
  Kulturanalyser av Europa - etnologiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng
  Religionernas Europa, 7,5 högskolepoäng

  År 2
  Miljövetenskap sam-natur A, 30 högskolepoäng
  Miljövetenskap sam-natur B, 30 högskolepoäng

  År 3
  Miljövetenskap C-kurser, 30 högskolepoäng inklusive C-uppsats 15hp
  Valbar kurs, 30 högskolepoäng - se vidare under Kurser som kan ingå i programmet.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Under sista terminen väljs någon av följande varianter:

  - Studier motsvarande 30 högskolepoäng vid utländskt universitet inom programmets huvudområden eller med europainriktning. (se under Övrigt)

  - Språkstudier i valfritt europeiskt språk motsvarande 30 högskolepoäng eller relevanta kurser med undervisningsspråk engelska eller ett annat modernt europeiskt språk. Vid Södertörns högskola finns möjligheten att studera engelska. Val av kurser ska godkännas av ansvarig för program.

  - Kvalificerad utredningsmetodik, 30 högskolepoäng

  - Vägledd yrkespraktik, 30 högskolepoäng.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Utlandsstudier kan i undantagsfall kompletteras med kurser vid svenskt lärosäte. Detta tillåts i de fall då planerade utlandsstudier om 30 högskolepoäng överenskommet i Learning Agreement inte till fullo kunnat genomföras som planerat.