Utbildningsplan
 
Bibliotekarieprogrammet, 180 högskolepoäng
(The Librarianship Programme, 180 credits)
 
ProgramkodP4128
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-02-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för centrala fält, teorier och metoder i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap

 • förklara kunskapsorganisation, informationssystem och användare, såväl teoretiskt som praktiskt, inom olika kategorier av bibliotek

 • analysera bibliotekens uppdrag, ramverk och villkor i olika institutionella sammanhang

 • redogöra för historiska och samtida perspektiv på bibliotekarieprofessionen, bibliotek och bildning

 • förklara sociala, kulturella, ekonomiska, politiska, juridiska och teknologiska aspekter av bibliotekens verksamhet och funktion

 • analysera digitaliseringens betydelse för bibliotek och samhälle  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • inhämta ny kunskap genom att systematiskt och kritiskt söka, värdera och bearbeta olika typer av information

 • analysera, organisera och tillgängliggöra medie- och informationsresurser utifrån ett användarperspektiv

 • använda relevanta pedagogiska metoder och verktyg för förmedling av information och kultur

 • utveckla medie- och informationskunnighet och digital kompetens hos användare

 • integrera ett biblioteksperspektiv i processer som rör utbildning, praktisk kunskap och bildning

 • planera och utföra projekt- och utvecklingsarbete inom bibliotekens uppdrag

 • hantera professionsanknutna dilemman och bemöta situationer i en praktisk kontext

 • självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete inom biblioteks- och informationsvetenskap

 • kommunicera muntligt, skriftligt och visuellt i för bibliotekarieprofessionen relevanta sammanhang  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • värdera kunskap och information i olika medier utifrån vetenskapliga, yrkesmässiga och samhälleliga principer

 • kritiskt reflektera kring forskningsprocessen med särskilt fokus på publicering och tillgänggörande av vetenskapliga resultat

 • göra bedömningar utifrån etiska och juridiska ställningstaganden

 • anta ett professionellt, pedagogiskt och interkulturellt förhållningssätt i mellanmänskliga möten

 • kritiskt diskutera bibliotekens betydelse för demokrati, digital delaktighet, hållbarhet och samhällsutveckling.


 • 4. Användbarhet

  Programmet riktar sig till blivande bibliotekarier. För att arbeta som bibliotekarie krävs vanligtvis studier i biblioteks- och informationsvetenskap om minst 60 högskolepoäng samt kompletterande ämnen.

  Bibliotekarieprogrammet lämpar sig för dig som vill arbeta inom offentliga bibliotek (till exempel folkbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek) eller inom civilsamhälle och näringsliv, alternativt andra sektorer, som ställer krav på kunskapsorganisation samt medie- och informationskunnighet.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap
 • Degree of Bachelor of Arts in Library and Information Science

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten ska ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Bibliotekarieprogrammet är en praktiknära utbildning som kombinerar vetenskapliga och yrkesmässiga perspektiv på bibliotekens uppdrag och verksamhet. Dagens bibliotek hanterar både möjligheter och utmaningar kring samhällets samlade kunskap och digitalisering. Programmets utgångspunkt är att biblioteksväsendet är samhällsbärande och centralt för hållbar demokrati, kultur och bildning. Utbildningen är mångvetenskaplig och samarbetar med flera andra ämnen på högskolan, till exempel medieteknik, retorik, pedagogik och praktisk kunskap. Programmet samverkar med olika kategorier av bibliotek och erbjuder många kontakter med yrkesverksamma bibliotekarier. I programmet ingår praktik på bibliotek.

  Bibliotekarieprogrammet leder till en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap.
  Även om undervisningsspråket är svenska, kan enskilda kurser eller undervisningstillfällen ges på engelska. Programmet kan även omfatta en termins utlandsstudier.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Termin 1: Biblioteks- och informationsvetenskap A, 30 högskolepoäng
  Termin 2: Biblioteks- och informationsvetenskap B, 30 högskolepoäng
  Termin 3: Bibliotek, kommunikation och pedagogik, 30 högskolepoäng
  Termin 4: Reflekterande projekt- och utvecklingsarbete, 30 högskolepoäng
  Termin 5: Valbar kurs, 30 högskolepoäng
  Termin 6: Biblioteks- och informationsvetenskap C, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Programmet innehåller en termin med valbar/a kurs/er alternativt en termins utlandsstudier.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt examensarbete (kandidatuppsats) om 15 högskolepoäng inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.