Utbildningsplan
 
Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling, 180 högskolepoäng
(Cultural Analysis with an emphasis in sustainable development, 180 credits)
 
ProgramkodP4127
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019
Giltig t.o.m. VT 2020


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-01-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt redogöra för människors relationer till frågor som idag beskrivs som hållbarhet och hållbar utveckling - såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt - i ett långtidsperspektiv utifrån en kulturanalytisk inriktning.

 • analysera etnologins och humanioras roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv och deras betydelse för val av undersökningsområden, arbetsmetoder och resultat

 • praktiskt använda kulturanalytiska kunskaper om källmaterial och problemområden  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • planera och genomföra utredningar/utvärderingar inom etnologisk kulturanalys i anslutning till hållbar utveckling

 • självständig formulera vetenskapliga frågor i anslutning till hållbar utveckling från ett kulturanalytiskt och etnologiskt perspektiv

 • planera och genomföra en egen analys eller kritisk studie om hållbar utveckling utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv och därmed tillämpa sina kunskaper i projektarbeten inom givna tidsramar

 • muntligt och skriftligt analytiskt förhålla sig till vetenskapliga resultat såväl inom som utom akademin

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt värdera sina insikter om den roll etnologi och kulturanalys har i samhället för en hållbar utveckling

 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 • kritiskt värdera kunskap baserade på kulturella och etnologiska analyser och resultat

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


 • 4. Användbarhet

  I samhällsdebatten blir hållbarhetsfrågorna allt viktigare, och det står klart att dessa frågor också måste belysas från ett kulturanalytiskt och etnografiskt håll, inte minst gällande implementeringen av hållbara strukturer. Programmet ger studenten djup kompetens om hur kulturanalytiska perspektiv kan tillämpas på ekologisk, ekonomisk, och social hållbarhet, ett perspektiv som ibland kallas kulturell hållbarhet. Denna vinkel ger också en bred mer översiktlig kompetens ifråga om hållbarhetens tre ”ben” med en särskild fördjupning i social hållbarhet. Den avslutande terminens projektarbete förankrar de teoretiska studierna i praktiskt arbete alternativt sammanställer ett projektarbete/plan för framtida praktiskt arbete.  Arbetsmarknaden finns exempelvis inom kommuner, länsstyrelser och statliga verk, där kulturanalytisk specialkompetens i hållbarhetsfrågor efterfrågas i takt med samhällsutbyggnaden, men även inom näringsliv, forskning och utbildning.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet etnologi
 • Degree of Bachelor of Arts in Ethnology

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet etnologi. Studenten ska ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling ägnar sig åt frågor om hållbar utveckling som en kulturell företeelse, vilket innebär ett intresse att lära om hur vi lever i vardagen, och hur vi förhåller oss till hållbarhetsfrågor. Med fokus på tillämpning av kulturanalytiska och etnografiska metoder integrerar utbildningen kunskap om kultur, etik och värderingar för att analysera hur de både påverkar och påverkas av det som pågår i strävan efter ett hållbart samhälle. En etnologisk inriktning mot hållbar utveckling syftar till att svara på frågor om vad det innebär att leva på ett hållbart sätt, hur det kopplas till värderingar och världsbilder, och hur begreppet används i olika rörelser och politiska sammanhang samt hur det kommer till uttryck i vardagliga verksamheter.

  Utbildningen består både av teoretiska och praktiska arbetslivsorienterande moment. Det första året har sitt huvudsakliga fokus på de långa och globala perspektiven, utifrån etnologiska, historiska och filosofiska frågeställningar. Aktuella frågor knyts till övergripande tankesystem och föreställningar. Efterhand förskjuts utbildningens tyngdpunkt till konkreta och dagsaktuella frågor, med bland annat ett verksamhetsanknutet projektarbete. Dessutom läses tre terminer i etnologi som fördjupningsämne med ett avslutande självständigt arbete. Programmets avslutas med en terminslång kurs i kvalificerat utredningsarbete.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Termin 1
  Hållbar utveckling i social och historisk kontext, 30 hp

  Termin 2
  Etnologi A, 30 hp

  Termin 3
  Etnologi B, 30 hp

  Termin 4
  Hållbar utveckling, plats och praktik, 30 hp

  Termin 5
  Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 hp

  Termin 6
  Etnologi C, 30 hp
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt examensarbete i form av en kandidatuppsats inom huvudområdet etnologi, 15 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.