Utbildningsplan
 
Historikerprogrammet, 180 högskolepoäng
(Bachelor Program in Historical Sciences, 180 credits)
 
ProgramkodP4126
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-01-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det historievetenskapliga området, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund.

 • visa kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder inom det historievetenskapliga området samt dess konsekvenser för produktionen av historisk kunskap.

 • visa fördjupad kunskap inom någon del av det historievetenskapliga området.

 • visa kunskap om aktuella historievetenskapliga forskningsfrågor.

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera samt kritiskt och källkritiskt tolka information i en problemställning av relevans för det historievetenskapliga området, och att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och tendenser inom området.

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

 • visa färdigheter som fordras för att självständigt arbeta inom det historievetenskapliga området.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa förmåga att inom det historievetenskapliga fältet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

 • visa insikt om den historiska kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


 • 4. Användbarhet

  Programmet ger bred kompetens vad gäller arbete inom de sektorer av arbetsmarknaden där historievetenskaplig kompetens behövs. Utbildningen förbereder studenten för arbete inom media, utbildning, arkiv, förlag, forskningsbibliotek, museer, NGO:s och intresseorganisationer.

  Programmet tränar studenten i generiska kunskaper såsom källkritik, ett kritiskt förhållningssätt till det samhälleliga bruket av kunskap, samt förmågan att identifiera och analysera problem med historiska aspekter.

  Programmet bidrar även till medborgerlig bildning och ett aktivt medborgarskap.


  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med valt huvudområde (historia eller idéhistoria)
 • Degree of Bachelor of Arts in the selected main field of study (history or history of ideas)

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom valt huvudområde. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet inleds med en gemensam introduktionstermin, kursen Historikerprogrammets introduktionskurs på 30 högskolepoäng. Kursen består av tre block: först läses en introduktion till akademiska studier (3hp) och en världshistorisk översikt från antiken till nutiden (7hp). Därefter läses tre fördjupningskurser om 5 hp. vardera, där fokus ligger på mer specifika historiska problematiker och forskningsområden. Kursen avslutas sedan genom en färdighetstränande delkurs om 5hp där studenterna får öva sig i att urskilja olika analytiska perspektiv och att reflektera över hur historiska kunskaper och erfarenhet används för olika syften i vår egen samtid. Kursen ger behörighet till Historia B och Idéhistoria B.
  Under termin 2 läses B-kurs i huvudämnet (historia eller idéhistoria). Termin 3 - B-kurs i det andra ämnet (alltså även det historia eller idéhistoria). Termin 4 - valfritt studium. Termin 5 - valfritt studium med möjlighet till exempel till praktik eller C-kurs i det andra ämnet. Termin 6 - C-kurs i huvudämnet (historia eller idéhistoria)

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  År 1
  Historikerprogrammets introduktionskurs, 30 högskolepoäng
  Historia B med genus och interkulturellt perspektiv, 30 högskolepoäng eller Idéhistoria B, 30 högskolepoäng

  År 2
  Historia B, 1900-tal till nutid, 30 högskolepoäng eller Idéhistoria B, 30 högskolepoäng
  Valbar kurs, 30 högskolepoäng - se vidare under Kurser som kan ingå i programmet

  År 3
  Valbar kurs, 30 högskolepoäng - se vidare under Kurser som kan ingå i programmet
  Historia C, 30 högskolepoäng, eller Idéhistoria C, 30 högskolepoäng.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Termin 4 och 5 läses valbara kurser i andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen som kan läsas vid svenskt eller utländskt universitet, där även möjlighet till praktik, 15 hp erbjuds. Val av kurser ska godkännas av programsamordnare.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt examensarbete i form av en kandidatuppsats (15 högskolepoäng) inom det valda huvudområdet.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.