Utbildningsplan
 
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi, 180 högskolepoäng
(The Archivist and Information Management Programme, Specialisation Business Studies, 180 credits)
 
ProgramkodP4111
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2015


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-10-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för arkivvetenskapens metodologiska grunder, till exempel att avgöra proveniens (ursprung) och informationsvärde, liksom de underliggande teoretiska grundantagandena för dessa,

 • uppvisa kunskap och förståelse för arkivvetenskap som vetenskaplig disciplin,

 • självständigt redogöra för vetenskapliga perspektiv samt teoretiska och metodologiska traditioner inom företagsekonomi,

 • omsätta insikterna i företagsekonomi till fördjupad förståelse för informationsförvaltningens roll i organiserade verksamheter.  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • ordna och redovisa information enligt gällande svenska och internationella föreskrifter och standarder,

 • bedöma bevarandebehov för arkivinformation och praktiskt tillämpa nödvändiga åtgärder för långsiktigt bevarande, oavsett lagringsmedium,

 • upprätta kravspecifikationer på digitalt baserade informationssystem utifrån kraven på långtidsbevarande och förvaltning av e-arkiv,

 • självständigt analysera relevanta problem rörande samtida informationsförvaltning,

 • identifiera och formulera vetenskapliga frågor samt självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete inom företagsekonomi eller arkivvetenskap.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt utforma relevanta lösningar för hantering av information i en organisation,

 • på egen hand bedöma frågor om tillgängliggörande, offentlighet och sekretess med utgångspunkt i lagstiftning, internationell arkivetik och andra samhälleliga och vetenskapliga aspekter,

 • göra välunderbyggda värderingar om bevarande eller gallring utifrån lagstiftning, ekonomiska ramar och olika aktörers önskemål om dokumentation för framtiden,

 • väga in aspekter av långsiktighet i bedömningar av kulturella och sociala företeelser och artefakter i exempelvis en organisations informationsförvaltning,

 • kritiskt värdera kunskap baserad på företagsekonomiska eller arkivvetenskapliga analyser och resultat.


 • 4. Användbarhet

  Programmet riktar sig till blivande arkivarier. För att jobba som arkivarie krävs vanligtvis studier i arkivvetenskap om minst 60 högskolepoäng samt någon form av specialisering inom exempelvis ett samhällsvetenskapligt ämne (huvudområde), i detta fall företagsekonomi.

  Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet lämpar sig särskilt för arkivarier anställda inom organisationer i till exempel offentlig sektor där den informationsförvaltning arkivarier ingår i sker i nära samverkan med organisationens stöd- och ledningsverksamheter. Utbildningen lämpar sig även för arbetet som registrator eller den vanliga kombinationen arkivarie/registrator. Dessutom ger utbildningen utrymme för yrkesområden som rör ekonomistyrning inom offentliga och privata organisationer.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arkivvetenskap eller företagsekonomi
 • Degree of Bachelor of Arts in Archival Science or Degree of Bachelor of Science in Business Administration

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten ska ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet kombinerar och integrerar en samhällsvetenskaplig utbildning med arkivvetenskap. Arkivväsendets roll är att fånga in, bevara, strukturera och tillgängliggöra den information som samlas på olika lagringsmedier i arkiven för en nära eller avlägsen framtid.

  I offentlig och privat förvaltning är arkiven helt centrala för att information sparas och ordnas på så vis att den blir lättillgänglig. I den statliga och kommunala förvaltningen är dokumenthanteringen regelstyrd av offentlighets- och sekretesslagstiftning. Den privata sektorn är mindre reglerad, men den så kallade informationsekonomin gör dokumenthanteringen inom näringslivet till en fråga av växande betydelse.

  Programmet ger möjlighet att inrikta sig på företagsekonomi i kombination med arkivvetenskap. Detta ger en teoretisk grund inom bland annat organisationsteori - en väsentlig grund för de arkivvetenskapliga kriterierna rörande ordning av information. Programmet kan läsas så att man antingen får kandidatexamen inom företagsekonomi eller inom arkivvetenskap beroende på vilken C-kurs studenten väljer.

  Den programspecifika kursen Informationsförvaltning (30 högskolepoäng) integrerar arkivvetenskap och samhällsvetenskap. I kursen ingår även mer praktiska moment som projektledning och presentation inför publik, och det ges möjlighet för studenten att ordna en kortare praktikperiod.

  Även om undervisningsspråket är svenska, kan enskilda kurser eller undervisningstillfällen ges på engelska.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Arkivvetenskap A-B, totalt motsvarande 60 högskolepoäng
  Företagsekonomi A-B, totalt motsvarande 60 högskolepoäng
  Informationsförvaltning, 30 högskolepoäng
  Valbara kurser, totalt motsvarande 30 högskolepoäng (se mer under punkt 8: Kurser som kan ingå i programmet)
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Studenten kan ansöka om att gå någon av följande kurser:
  Arkivvetenskap C, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi C, 30 högskolepoäng
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt examensarbete (C-uppsats) om 15 högskolepoäng i företagsekonomi eller arkivvetenskap.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.