Utbildningsplan
English translation of programme syllabus
 
Magisterprogram i religionsvetenskap, 60 högskolepoäng
(The Study of Religions, Master's Programme , 60 credits)
 
ProgramkodP4107
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2013


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i religionshistoria, religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SV B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast förekommande teoretiska skolorna inom det disciplinöverskridande historie- och kulturvetenskapliga fältet

 • uppvisa fördjupad förståelse av vetenskapliga metoder och olika källor med relevans för religionsvetenskapliga analyser

 • redogöra för den religionsvetenskapliga forskning som ligger inom temat för den egna forskningsuppgiften

 • sammanfatta de i religionsvetenskap vanligast förekommande vetenskapsteoretiska skolorna och metodiska ansatserna samt visa prov på fördjupade kunskaper och ett analytiskt förhållningssätt till religionsvetenskaplig empiri  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat på både ett akademiskt och ett populärvetenskapligt sätt

 • självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomföra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen

 • delta i vetenskapliga diskussioner

 • planera och genomföra en religionsvetenskaplig forskningsuppgift och för denna välja frågeställning, adekvat metod, källmaterial och teori  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera över den religionsvetenskapliga, liksom den vidare vetenskapliga forskningens samhällsroll

 • göra välgrundade forskningsetiska överväganden

 • ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling

 • inta ett kritiskt och analytiskt föhållningssätt till olika typer av källor

 • uppvisa insikter om att religiösa, kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv


 • 4. Användbarhet

  Magisterprogrammet i religionsvetenskap ger även goda kvalifikationer för arbeten inom sektorer där kunskaper om specifika religiösa traditioner, religion i allmänhet eller kulturfrågor är behövliga. Till exempel som konsulent eller utredare i mångfalds- och integrationsfrågor, som omvärldsanalytiker, politisk rådgivare eller inom journalistik.

  En magisterexamen i religionsvetenskap är behörighetsgrundande för forskarutbildningen i religionsvetenskap.


  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet religionsvetenskap
 • Degree of Master of Arts (60 credits) in the Study of Religions

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen med religionsvetenskap, religionshistoria, religionssociologi, religionspsykologi eller annat religionsvetenskapligt ämne som huvudämne samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfodringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarnete) och minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen är ett magisterprogram med religionsvetenskap som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man, efter avslutad utbildning, skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till religionsvetenskapen angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

  Ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap ingår i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

  I magisterprogrammet ingår två delkurser gemensamma för forskarutbildningsområdet

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Termin 1 Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng De religionsvetenskapliga forskningsfronterna, 7,5 högskolepoäng Vetenskapsteori, 7,5 högskolepoäng Valbar kurs, 7,5 högskolepoäng Termin 2 Magisteruppsats i religionsvetenskap, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Valbara kurser under termin 1:
  Kristendom: fördjupningskurs, 7,5 hp
  Islam: fördjupningskurs, 7,5 hp
  Asiatiska traditioner: fördjupningskurs, 7,5 hp
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Magisteruppsats, 30 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.