Utbildningsplan
 
Masterprogram i arkeologi, 120 högskolepoäng
(Archaeology, Master's Programme, 120 credits)
 
ProgramkodP4106
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2016


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2016-02-03.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet arkeologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast förekommande teoretiska skolorna inom det disciplinöverskridande historie- och kulturvetenskapliga fältet

 • uppvisa fördjupad förståelse av vetenskapliga metoder och olika källor med relevans för kulturanalyser och arkeologi

 • initierat redogöra för den kontext och den forskning som ligger inom temat för den egna forskningsuppgiften

 • tillämpa fördjupade och breddande kunskaper inom det arkeologiska forskningsfältet

 • uppvisa breda kunskaper om de myndigheter och organisationer som är relevanta för den yrkesverksamma arkeologen  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • utföra kvalificerade arbetsuppgifter där fördjupade kunskaper och färdigheter i arkeologi utgör en värdefull grund

 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat på både ett akademiskt och ett populärvetenskapligt sätt i såväl nationella som internationella sammanhang

 • självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomföra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen

 • delta i vetenskapliga diskussioner och där bidra med kvalificerade och kreativa synpunkter

 • applicera det arkeologiska perspektivet på andra verksamheter inom kulturarvssektorn både nationellt och internationellt

 • självständigt förhålla sig till arkeologin som en materialskapande praktik  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • reflektera över den vetenskapliga forskningens samhällsroll

 • göra välgrundade forskningsetiska överväganden

 • ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling

 • inta ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till olika typer av källor

 • uppvisa djup medvetenhet om att kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv


 • 4. Användbarhet

  Utbildningsprogrammet ger goda kvalifikationer för arbete inom kulturarvssektorn, på muséer, förvaltning och myndigheter, högskolesektorn, utbildningssektorn och turistnäringen.

  Masterprogrammet i arkeologi är forskningsförberedande (behörighetsgrundande för forskarutbildning) och ger genom praktikterminen och projektarbeten även goda förutsättningar för ett framtida yrkesliv utanför högskolevärlden.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet arkeologi
 • Degree of Master of Arts (120 credits) in Archaeology

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen med arkeologi som huvudområde samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen är ett masterprogram med arkeologi som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man efter avslutad utbildning ska vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till arkeologiämnet angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

  Ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap ingår i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

  Utbildningsprogrammet är både forskarförberedande (ger behörighet till forskarutbildningen i arkeologi)och förbereder studenten för arbetslivet genom breddade kunskaper inom arkeologi och kulturstudier.

  Den inledande terminen består av två gemensamma delkurser för forskarområdet "Historiska studier" (Introduktion till området Historiska studier och Vetenskapsteori), och två delkurser inom arkeologi (Tematisk fördjupning och Aktuell forskning inom arkeologi). Kurserna är både forskningsanknutna och fördjupande med målet att förbereda det självständiga arbetet (uppsatsskrivandet) och att ge bredare kunskaper inom det kulturvetenskapliga och historiska fältet.
  Redan under den första termin kommer studenten att avgränsa och formulera sitt självständiga arbete.

  Möjlighet till en etappavgång för byte till det ettåriga magisterprogrammet finns vid utgången av termin 1.

  Den andra terminen består av valbara kurser där studenten kan välja kurser som ges gemensamt på institutionen eller på andra lärosäten (internationellt eller nationellt) inom sitt specialområde. Valet av kurser godkänns av ämnessamordnaren.

  Den tredje terminen består av tre delkurser: En verksamhetsförlagd utbildning (praktik) som arrangeras gemensamt av student och ämne. Den verksamhetsförlagda undervisningen kan med fördel väljas utifrån inriktningen på det självständiga arbetet. De andra kurserna ges i samarbete med forskningsområdet "Historiska studier" och Engelska.

  Fjärde terminen ägnas åt det självständiga examensarbetet (uppsats). Under masterutbildningen ska studenten delta i det högre seminariet, och framför allt under termin 4 förväntas studenten ha en mer aktiv roll inom detta.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Termin 1
  -- Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng
  -- Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
  -- Aktuell forskning inom arkeologi, 7,5 högskolepoäng
  -- Vetenskapsteori, 7,5 högskolepoäng

  Termin 2
  -- Valbara kurser, 30 högskolepoäng (se under "Kurser som kan ingå i programmet")

  Termin 3
  -- Praktik inom masterprogrammet i arkeologi, 15 högskolepoäng eller valbar kurs/er om 15 högskolepoäng (se under "Kurser som kan ingå i programmet")
  -- Academic English, Advanced Level, 7,5 högskolepoäng
  -- Att kommunicera vetenskap, 7,5 högskolepoäng

  Termin 4
  -- Masteruppsats arkeologi, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Termin 2 består av valbara kurser som ges på institutionen/högskolan eller på andra lärosäten (internationellt eller nationellt). De olika ämnena på institutionen för historia och samtidsstudier har kurser om 7,5 högskolepoäng som är öppna för institutionens masterstudenter. Valet av kurser godkänns av ämnessamordnaren.

  Under termin 3 erbjuds läskurser/tematiska fördjupningar som alternativ till praktik.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Masteruppsats, 30 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.