Utbildningsplan
 
Magisterprogram i arkeologi, 60 högskolepoäng
(Archaeology, Master's Programme, 60 credits)
 
ProgramkodP4105
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2013


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet arkeologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast förekommande teoretiska skolorna inom det disciplinöverskridande historie- och kulturvetenskapliga fältet

 • uppvisa fördjupad förståelse av vetenskapliga metoder och olika källor med relevans för kulturanalyser och arkeologi

 • redogöra för den kontext och den forskning som ligger inom temat för den egna forskningsuppgiften  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat på både ett akademiskt och ett populärvetenskapligt sätt

 • självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomföra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen

 • delta i vetenskapliga diskussioner  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera över den vetenskapliga forskningens samhällsroll

 • göra välgrundade forskningsetiska överväganden

 • ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling

 • inta ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till olika typer av källor

 • uppvisa insikter om att kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv


 • 4. Användbarhet

  Magisterprogrammet i arkeologi är såväl forskningsförberedande (behörighetsgrundande för forskarutbildning) som användbart för den som vill arbeta som arkeolog inom exempelvis kulturmiljövård eller på museer.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet arkeologi
 • Degree of Master of Arts (60 credits) in Archaeology

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen är ett magisterprogram med arkeologi som huvudområde men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man, efter avslutad utbildning, ska vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till arkeologins angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

  Ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap ingår i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

  I magisterprogrammet ingår två delkurser gemensamma för forskarutbildningsområdet "Historiska studier" om vardera 7,5 hp (Introduktion till området Historiska studier och Vetenskapsteori) samt och två delkurser inom arkeologi. Kurserna är forskningsanknutna och förbereder studenten för det självständiga arbetet (uppsatsskrivandet) och ger breda kunskaper inom forskningsfältet.

  Termin 2 ägnas åt ett självständigt vetenskapligt arbete (magisteruppsats) på 30 högskolepoäng.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Termin 1
  Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng
  Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
  Aktuell forskning inom arkeologi, 7,5 högskolepoäng
  Vetenskapteori, 7,5 högskolepoäng

  Termin 2
  Magisteruppsats arkeologi, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Magisteruppsats, 30 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.