Utbildningsplan
English translation of programme syllabus
 
Magisterprogram i idéhistoria, 60 högskolepoäng
(History of ideas, Master's Programme, 60 credits)
 
ProgramkodP4103
Ansvarig institutionHistoria och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2013


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom idéhistoria eller idé- och lärdomshistoria. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• sammanfatta grunddragen i de vanligast förekommande teoretiska skolorna inom det disciplinöverskridande historie- och kulturvetenskapliga fältet

• uppvisa fördjupad förståelse av vetenskapliga metoder och olika källor med relevans för kulturanalyser och historiska undersökningar

• redogöra för den kontext och den forskning som ligger inom temat för den egna forskningsuppgiften

• tillämpa fördjupade och breddade kunskaper inom idéhistoria

• uppvisa fördjupade kunskaper i idéhistorisk teoriFärdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat på både ett akademiskt och ett populärvetenskapligt sätt.

• självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomföra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen

• delta i vetenskapliga diskussionerVärderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• reflektera över den vetenskapliga forskningens samhällsroll

• göra välgrundade forskningsetiska överväganden

• ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling

• inta ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till olika typer av källor

• uppvisa insikter om att kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv
4. Användbarhet

Utbildningen ger god grund för studier på forskarutbildningsnivå (behörighetsgrundande för forskarutbildning) och annan verksamhet där vetenskaplig meritering på avancerad nivå är en tillgång.

Programmet ger god förmåga att söka information och göra kunskapsöversikter och att analysera och kritiskt värdera stora mängder text. Programmet ger också god förmåga att självständigt identifiera och metodiskt lösa problem och presentera resultaten för såväl en akademisk som en bredare publik.

Utbildningen förbereder därmed studenterna för arbete av utredande karaktär där stora textmassor skall bearbetas eller där det aktuella forskningsläget ska preciseras. Den förbereder även för verksamhet inom kultursektorn, där förmåga att överblicka och analysera idéer och texter är meriterande.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet idéhistoria
 • Degree of Master of Arts (60 credits) in History of Ideas

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen med idéhistoria som huvudområde samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen är ett magisterprogram med idéhistoria som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man efter avslutad utbildning skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till idéhistorieämnet angränsade ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

  Ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap ingår i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

  Programmet ger en mångvetenskaplig introduktion till området "Historiska studier" samt ger en orientering över svensk idéhistorisk aktuell forskning. Under terminen ges även en för området "Historiska studier" gemensam kurs i vetenskapsteori samt en färdighetstränande kurs i att skriva metodiska forskningsöversikter.

  Utbildningens andra terminen ägnas åt författande av en magisteruppsats. I uppsatsen ska teoretiska och metodiska utgångspunkter presenteras och ämnet för undersökningen relateras till tidigare forskning.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  • Introduktion till området Historiska studier 7,5 hp
  • Aktuell forskning inom idéhistoria, 7,5 hp
  • Att skriva forskningsöversikter. 7,5 hp
  • Vetenskapsteori 7,5 hp
  • Magisteruppsats 30 hp
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Andra kurser vid Södertörns högskola eller andra lärosäten som uppfyller kraven för en fördjupning enligt examensordningen kan ingå efter samråd med programansvarig.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Examensarbetet består av en magisteruppsats på 30 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.