Utbildningsplan
 
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng
(Career-Based Primary Teacher Education with an Intercultural Profile: Extended School, 180 credits)
 
ProgramkodP3410
Ansvarig institutionLärarutbildningen
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2020


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-11-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 a, undantag ges för Engelska B). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidshemsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).
Eller
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b /1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 a). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidshemsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Mål enligt SFS 2013:1118

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

 • visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,

 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,

 • visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,

 • visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,

 • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och

 • visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.  För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,

 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och

 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa fördjupade kunskaper om centrala begrepp och perspektiv inom profilområdet interkulturalitet,

 • visa fördjupade kunskaper om mångvetenskapliga arbetssätt och betydelsen av bildning för lärande och mänsklig utveckling,

 • visa fördjupade kunskaper om hur konstnärliga uttryck, såsom skönlitteratur, teater och film kan fördjupa teoretiska kunskaper och ge möjlighet till dialog och vidgade perspektiv.

  Färdighet och förmåga

  Mål enligt SFS 2013:1118

  För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid,

 • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och

 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.  För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,

 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,

 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,

 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,

 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,

 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,

 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,

 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,

 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och

 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa fördjupad förmåga att omsätta kunskaper inom profilområdena interkulturalitet, bildning och mångvetenskaplighet i den pedagogiska verksamheten och i utvecklingen av denna,

 • visa fördjupad förmåga att kunna uttrycka sina egna uppfattningar och värderingar samt kritiskt kunna reflektera över dessa,

 • visa fördjupad förmåga till lärande som utgår från erfarenheten genom att använda den egna yrkespraktiken.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Mål enligt SFS 2013:1118

  För grundlärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,

 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,

 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över och problematisera pedagogisk verksamhet utifrån profilområdena interkulturalitet, bildning och mångvetenskaplighet,

 • visa förmåga att genom kritisk självreflektion ompröva sina egna förhållningssätt,

 • visa förtrogenhet med teorins och praktikens ömsesidiga relation med grund i studentens egen praktiska yrkeserfarenhet.


 • 4. Användbarhet

  De kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som förvärvas under utbildningen ger studenten goda förutsättningar och god beredskap att leda barns lärande och för att genomföra alla de övriga uppgifter som fritidshemslärarens yrke idag innebär. Studenten har efter avslutad utbildning mycket goda förutsättningar för att främja barnens sociala, emotionella och existentiella utveckling, samt att arbeta med barns informella lärande, leda grupper och förebygga, lösa och hantera konflikter. Studenten har dessutom en väl utvecklad förmåga att binda samman sina praktiska kunskaper med teoretiska perspektiv och se de teoretiska kunskapernas konsekvenser för den praktiska verksamheten. Utbildningens interkulturella profil ger dessutom speciella kunskaper och färdigheter och utvecklar förhållningssätt som gör studenten särskilt väl skickad att verka i pedagogiska miljöer där barn med olika bakgrund möts. Utbildningen ger dessutom god vetenskaplig skolning och gedigna pedagogiska kunskaper och färdigheter som kan vara användbara också inom andra områden.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Grundlärarexamen med interkulturell profil med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Degree of Bachelor of Arts with an Intercultural Profile in Primary Education- Extended School

  Krav för examen:

 • Se Södertörns högskolas lokala examensordning för Grundlärarexamen med interkulturell profil med inriktning mot arbete i fritidshem.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen består av följande områden:

  Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, studier inom det fritidspedagogiska området om 60 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng samt 30 högskolepoäng i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen.

  För grundlärarexamen med interkulturell profil med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.

  Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan motsvarar kurser som anknyter till fritidshemslärarens yrkesutövning som till exempel specialpedagogik, ledarskap, konflikthantering och bedömning.

  Studier inom det fritidspedagogiska området motsvarar kurser som anknyter till fritidshemslärarens kunskapsområde med inriktning mot språkutveckling, utomhusdidaktik, matematik, kultur samt lek och rörelse.

  Studentens fleråriga yrkeserfarenhet är en utgångspunkt i utbildningens upplägg där teori och praktik varvas och berikar varandra.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Kurser i/inom:
  Utbildningsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng
  Fritidspedagogik omfattande 60 högskolepoäng
  Praktiskt eller estetiskt ämne omfattande 30 högskolepoäng
  Verksamhetsförlagd utbildning omfattande 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserad, ska studenten inom ramen för kursfodringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng, inom det fritidspedagogiska området.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.