Utbildningsplan
 
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300 högskolepoäng
(Teacher Education with an Intercultural Profile: Upper Secondary School, 300 credits)
 
ProgramkodP3408
Ansvarig institutionLärarutbildningen
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-01-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2019-12-02.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Historia A. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Matematik B, Samhällskunskap B.
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Historia 1b / 1a1+1a2. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Mål enligt SFS 2013:1118

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

  För ämneslärarexamen ska studenten också

 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,

 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,

 • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,

 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,

 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och

 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa fördjupade kunskaper om centrala begrepp, problemställningar och perspektiv inom profilområdet interkulturalitet,

 • visa fördjupade kunskaper om mångvetenskapliga arbetssätt och betydelsen av bildning för lärande och mänsklig utveckling,

 • visa fördjupade kunskaper om hur konstnärliga uttryck, såsom skönlitteratur, teater och film kan komplettera teoretiska kunskaper och ge möjlighet till dialog och vidgade perspektiv.  Färdighet och förmåga

  Mål enligt SFS 2013:1118

  För ämneslärarexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,

 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,

 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,

 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,

 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,

 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,

 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,

 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,

 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,

 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och

 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa fördjupad förmåga att omsätta kunskaper inom profilområdet interkulturalitet i den pedagogiska verksamheten och i utvecklingen av denna,

 • visa fördjupad förmåga att omsätta kunskaper om bildning och mångvetenskaplighet i pedagogiskt arbete inom gymnasieskolan,

 • visa fördjupad förmåga att kunna uttrycka sina egna uppfattningar och värderingar samt kritiskt kunna reflektera över dessa,

 • visa förmåga att skapa en trygg och öppen samtalsmiljö  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Mål enligt SFS 2013:1118

  För ämneslärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,

 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,

 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över och problematisera pedagogisk verksamhet utifrån profilområdet interkulturalitet,

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att kontinuerligt vidareutveckla sin interkulturella kompetens,

 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare med särskilt beaktande av interkulturalitet

 • visa förmåga att genom kritisk självreflektion ompröva sina egna förhållningssätt.


 • 4. Användbarhet

  De kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt, som förvärvas under utbildningen ger studenten goda förutsättningar och god beredskap för att leda äldre elevers lärande, framför allt elever inom gymnasieskolan men även elever i årskurs 7-9 och i vuxenutbildning och för att genomföra alla de övriga uppgifter som läraryrket innebär. Utbildningens interkulturella profil ger dessutom speciella kunskaper och färdigheter och utvecklar förhållningssätt, som gör studenten särskilt väl skickad att verka i pedagogiska miljöer, där elever med olika bakgrund och studieförutsättningar möts. Utbildningen ger dessutom god vetenskaplig skolning och gedigna pedagogiska kunskaper och färdigheter, som kan vara användbara inom andra områden.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan med interkulturell profil
 • Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education with an Intercultural Profile

  Krav för examen:

 • Se Södertörns högskolas examensordning för ämneslärarexamen med interkulturell profil.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet består av följande områden

  Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) i gymnasieskolan eller grundskolans senare år om 30 högskolepoäng (varav 15 högskolepoäng är ämnesrelaterade) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 210 eller, när så krävs, 240 högskolepoäng.

  Programmet omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen. Det ena ämnet/ämnesområdet (Ämne 1) omfattar en fördjupning om 120 högskolepoäng, det andra (Ämne 2) en fördjupning om 90 högskolepoäng. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.

  Programmet har två profiler, interkulturalitet och bildning.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Utbildningsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng.

  Verksamhetsförlagd utbildning omfattande 30 högskolepoäng.

  Ett av följande ämnen i omfattningen 120 högskolepoäng:
  Svenska för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Samhällskunskap för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Historia för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Religionsvetenskap för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Engelska för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Svenska som andraspråk för blivande ämneslärare, gymnasieskolan*.

  *Svenska som andraspråk för blivande gymnasielärare omfattande 120 högskolepoäng (ämne 1) kan väljas av studenter som påbörjat programmet höstterminen 2020 eller senare.

  Ett av följande ämnen i omfattningen 90 högskolepoäng:
  Historia för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Religionsvetenskap för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Engelska för blivande ämneslärare, gymnasieskolan.
  Alternativt ett av följande ämnen i omfattningen 120 högskolepoäng:
  Svenska för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Samhällskunskap för blivande ämneslärare, Svenska som andraspråk för blivande ämneslärare, gymnasieskolan**.

  **Svenska som andraspråk för blivande gymnasielärare omfattande 90 högskolepoäng (ämne 2) kan väljas från och med vårterminen 2020.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska studenten inom ramen för kursfodringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i vart och ett av de två ämnen som studeras inom utbildningen. Det självständiga arbetet har formen av examensarbete.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.