Utbildningsplan
 
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng
(Supplementary Programme in Education: Upper Secondary School, 90 credits)
 
ProgramkodP3407
Ansvarig institutionLärarutbildningen
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-01-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2018-11-21.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng (för specifika ämneskrav se av Fakultetsnämnden beslutad lista)

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Mål enligt SFS 2013:1118

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

  För ämneslärarexamen ska studenten också

 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,

 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,

 • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,

 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,

 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och

 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa kunskaper om centrala begrepp, problemställningar och perspektiv inom området interkulturalitet,

 • visa kunskaper om mångvetenskapliga arbetssätt och betydelsen av bildning för lärande och mänsklig utveckling,

 • visa fördjupade kunskaper om hur konstnärliga uttryck, såsom skönlitteratur, teater och film kan komplettera teoretiska kunskaper och ge möjlighet till dialog och vidgade perspektiv.  Färdighet och förmåga

  Mål enligt SFS 2013:1118

  För ämneslärarexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,

 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,

 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,

 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,

 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,

 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,

 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,

 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,

 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,

 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och

 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa förmåga att omsätta kunskaper inom området interkulturalitet i den pedagogiska verksamheten och i utvecklingen av denna,

 • visa förmåga att omsätta kunskaper om bildning och mångvetenskaplighet i pedagogiskt arbete inom gymnasieskolan,

 • visa fördjupad förmåga att kunna uttrycka sina egna uppfattningar och värderingar samt kritiskt kunna reflektera över dessa,

 • visa förmåga att skapa en trygg och öppen samtalsmiljö.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Mål enligt SFS 2013:1118

  För ämneslärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,

 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,

 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa förmåga att kritiskt reflektera över och problematisera pedagogisk verksamhet utifrån området interkulturalitet,

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att kontinuerligt vidareutveckla sin interkulturella kompetens,

 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare med särskilt beaktande av interkulturalitet

 • visa förmåga att genom kritisk självreflektion ompröva sina egna förhållningssätt.


 • 4. Användbarhet

  De kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt, som förvärvas under utbildningen ger studenten goda förutsättningar och god beredskap för att leda äldre elevers lärande, framför allt elever inom gymnasieskolan men även elever i årskurs 7-9 och i vuxenutbildning och för att genomföra alla de övriga uppgifter som läraryrket innebär. Utbildningens interkulturella inslag ger dessutom kunskaper och färdigheter och utvecklar förhållningssätt som gör studenten väl skickad att verka i pedagogiska miljöer där elever med olika bakgrund och studieförutsättningar möts. Utbildningen ger god vetenskaplig skolning och gedigna pedagogiska kunskaper och färdigheter, som kan vara användbara inom andra områden.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
 • Degree of Bachelor/Master of Arts/Science in Upper Secondary Education

  Krav för examen:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan som omfattar ett undervisningsämne avges på grundnivå och uppnås efter det att 1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning, 2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och 3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan som omfattar två undervisningsämnen avges på avancerad nivå och uppnås efter det att 1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning, 2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 120 högskolepoäng respektive 90 eller 120 högskolepoäng i två undervisningsämnen, och 3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet består av följande områden:

  Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) i gymnasieskolan eller grundskolans senare år om 30 högskolepoäng.

  Utbildningen är upplagd för studenter som genom högskoleutbildning eller motsvarande har ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen som är relevanta för läraryrket. Dessa kunskaper kan ha förvärvats genom studier inom ett högskoleprogram, genom fristående kurser eller genom en utländsk högskoleutbildning.

  Utbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna inklusive ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning.

  Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:

  - Läraruppdraget och kunskapens former
  - Eleven och lärandet
  - Undervisningens teori och praktik
  - Läraren och ledarskapet
  - Professionell bedömning
  - Den vetenskapliga blicken
  - Det heterogena klassrummet
  - Skola på vetenskaplig grund

  Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom relevant verksamhet och ämne och omfattar 20 veckor (30 högskolepoäng).

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Kurser i/inom:
  Utbildningsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng.
  Verksamhetsförlagd utbildning omfattande 30 högskolepoäng.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Utbildningen har inga valbara kurser.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  För ett ämne: För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna inom sina ämnesstudier ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. För två ämnen: För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna inom sina ämnesstudier ha fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två ämnen som ingår i examen.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.