Utbildningsplan
 
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 högskolepoäng
(Career-Based Early Years Teacher Education with an Intercultural Profile, 210 credits)
 
ProgramkodP3402
Ansvarig institutionLärarutbildningen
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2018


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämndens utskott för lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Södertörns högskola den 2017-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 a, undantag ges för Engelska B). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).
Eller
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 a). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Mål enligt SFS 2013:1118

För förskollärarexamen ska studenten

 • visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,

 • visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,

 • visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,

 • visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,

 • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,

 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,

 • visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,

 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och

 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa fördjupade kunskaper om centrala begrepp och perspektiv inom profilområdet interkulturalitet,

 • visa fördjupade kunskaper om mångvetenskapliga arbetssätt och betydelsen av bildning för lärande och mänsklig utveckling,

 • visa fördjupade kunskaper om hur konstnärliga uttryck, såsom skönlitteratur, teater och film kan fördjupa teoretiska kunskaper och ge möjlighet till dialog och vidgade perspektiv.  Färdighet och förmåga

  Mål enligt SFS 2013:1118

  För förskollärarexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,

 • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,

 • visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,

 • visa förmåga att ta till vara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,

 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,

 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,

 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,

 • visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,

 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,

 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,

 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och

 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa fördjupad förmåga att omsätta kunskaper inom profilområdena interkulturalitet, bildning och mångvetenskaplighet i den pedagogiska verksamheten och i utvecklingen av denna,

 • visa fördjupad förmåga att kunna uttrycka sina egna uppfattningar och värderingar samt kritiskt kunna reflektera över dessa,

 • visa förmåga att skapa en trygg och öppen samtalsmiljö,

 • visa fördjupad förmåga till lärande som utgår från erfarenheten genom att använda den egna yrkespraktiken.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Mål enligt SFS 2013:1118

  För förskollärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,

 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,

 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.  Lokala lärandemål

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över och problematisera pedagogisk verksamhet utifrån profilområdena interkulturalitet, bildning och mångvetenskaplighet,

 • visa förmåga att genom kritisk självreflektion ompröva sina egna förhållningssätt,

 • visa förtrogenhet med teorins och praktikens ömsesidiga relation med grund i studentens egen praktiska yrkeserfarenhet.


 • 4. Användbarhet

  De kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som förvärvas under utbildningen ger studenten goda förutsättningar och god beredskap att leda små barns lärande och för att genomföra alla de övriga uppgifter som förskolläraryrket idag innebär. Studenten har dessutom en väl utvecklad förmåga att binda samman sina praktiska kunskaper med teoretiska perspektiv och se de teoretiska kunskapernas konsekvenser för den praktiska verksamheten. Utbildningens interkulturella profil ger dessutom speciella kunskaper och färdigheter och utvecklar förhållningssätt som gör studenten särskilt väl skickad att verka i pedagogiska miljöer där barn med olika bakgrund möts. Utbildningen ger dessutom god vetenskaplig skolning och gedigna pedagogiska kunskaper och färdigheter som kan vara användbara också inom andra områden.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Förskollärarexamen med interkulturell profil
 • Degree of Bachelor of Arts with an Intercultural Profile in Pre-School Education

  Krav för examen:

 • Se Södertörns högskolas lokala examensordning för förskollärarexamen med interkulturell profil.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet består av följande områden:

  Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) i förskolan om 30 högskolepoäng samt studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng.

  Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan sker inom kurser som betecknas utbildningsvetenskap.

  Programmet omfattar förskolepedagogiska och förskoledidaktiska studier inom barns kommunikativa och språkliga utveckling, grundläggande läs-, skriv- och matematikutveckling, naturvetenskap, barnkultur, religion och samhällsorienterande ämnen samt skapande verksamhet.

  Programmet tar sin utgångspunkt i studentens yrkeserfarenhet och utgår från praktiken för att belysa teorin liksom teorin får belysa praktiken.

  Studenten ska också inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Utbildningsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng

  Verksamhetsförlagd utbildning omfattande 30 högskolepoäng

  Förskolepedagogiska och förskoledidaktiska studier omfattande 120 högskolepoäng inom barns kommunikativa och språkliga utveckling, grundläggande läs-, skriv- och matematikutveckling, naturvetenskap, barnkultur, religion och samhällsorienterande ämnen samt skapande verksamhet.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  För förskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfodringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det förskolepedagogiska området.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.