Utbildningsplan
 
Miljö och utveckling, 180 högskolepoäng
(Environment and Development, 180 credits)
 
ProgramkodP1936
Ansvarig institutionNaturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2014
Giltig t.o.m. VT 2014


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-02-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2013-06-03.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Ma B, Nk B, Sh A (Områdesbehörighet 15)

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • Analysera viktiga miljö och utvecklingsfrågor för hållbar utveckling i Sverige såväl som globalt.

 • Beskriva, exemplifiera och analysera naturens grundläggande processer, funktion och dynamik med kopplingar till frågor om miljö och hållbar utveckling.

 • Beskriva, exemplifiera och analysera samhällets grundläggande processer, funktion och dynamik med kopplingar till frågor om miljö och hållbar utveckling.

 • Integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kunskaper för en fullständig analys av miljö och hållbar utveckling.

  Färdighet och förmåga

 • Aktivt använda mång- och tvärvetenskapliga perspektiv och metoder för problemidentifiering, analys och handläggning av miljö- och utvecklingsfrågor

 • Muntligt och skriftligt kommunicera vetenskaplig kunskap för både inom- och utomvetenskaplig publik.

 • Arbeta i mång- och tvärvetenskapliga projektgrupper.

 • Självständigt planera och genomföra vetenskapliga projektarbeten.

 • Samla, kritiskt granska och integrera kunskaper från olika ämnesområden för att kunna identifiera och analysera nuvarande och framtida miljö- och utvecklingsproblem.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska forsknings- och utredningsresultat och rapporter, relevanta för frågor om miljö och hållbar utveckling.

 • Värdera sin kunskap och identifiera behov av ny kunskap ur ett tillämpat perspektiv, relevant för hållbar utveckling.

 • Värdera relevansen av resultaten från en vetenskaplig undersökning.


 • 4. Användbarhet

  Utbildningen ger goda kunskaper om naturens ekologiska och geografiska processer, ekosystemtjänster och funktioner samt samhälleliga institutioner och organisatoriska, ekonomiska, kulturella och politiska processer. Detta ger en bred mångvetenskaplig kompetens lämpad för arbete med frågor om miljö och hållbar utveckling ur ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv.

  Stor vikt läggs vid träning i att arbeta i projektform, som är en vanlig arbetsform i arbetslivet, samt att genomföra muntliga såväl som skriftliga presentationer som utvecklar kommunikativ förmåga. Eftersom miljö- och utvecklingsfrågor är internationella utvecklas även förmågan att förstå och kommunicera på engelska i utbildningen.


  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap
 • Degree of Bachelor of Science in Environment Sciences

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmets huvudområde är miljövetenskap. Programmets första fyra terminer är gemensamma och ger kunskaper relevanta för miljö- och utvecklingsfrågor i biologi/ekologi, natur- och kulturgeografi, miljöpolitik och förvaltning, miljörätt och ekonomi. Under de två sista terminerna läses valbara kurser på C-nivå omfattande 45 högskolepoäng samt ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. Programmet är mångvetenskapligt och innehåller inslag av både samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.
  En kandidatexamen i miljövetenskap kan erhållas efter sjätte terminen (180 högskolepoäng).
  Undervisningens uppläggning och lärandeformer framgår av varje enskild kursplan.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Programmet startar både vår och hösttermin med årsvis progression. Nedan anges programmet vid start VT.

  Termin 1
  Introduktion till miljö och utveckling 7,5 högskolepoäng
  Naturens organismer och processer 22,5 högskolepoäng

  Termin 2
  Statistik för miljövetare 7,5 högskolepoäng
  Miljöpolitik, förvaltning och regional utveckling 7,5 högskolepoäng
  Befolkning, kultur och miljö 7,5 högskolepoäng
  Miljörätt 7,5 högskolepoäng

  Termin 3
  Miljöekonomi och ekologisk ekonomi 7,5 högskolepoäng
  Kvalitativ metod i miljövetenskap 7,5 högskolepoäng
  B-uppsats i miljö och utveckling 7,5 högskolepoäng
  Tillämpad ekologi 7,5 högskolepoäng

  Termin 4
  Miljökemi och miljötoxikologi 7,5 högskolepoäng
  Tillämpad naturgeografi 7,5 högskolepoäng
  Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete 7,5 högskolepoäng
  Utvecklingsteori 7,5 högskolepoäng

  Termin 5
  Valbara kurser på C-nivå 30 högskolepoäng.

  Termin 6
  Valbara kurser på C-nivå 15 högskolepoäng, Examensarbete 15 högskolepoäng.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  ,
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Individuellt självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För att påbörja arbetet krävs att studenten läst minst 120 högskolepoäng inom programmet varav minst 15 högskolepoäng på C-nivå.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.