Utbildningsplan
 
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap, 180 högskolepoäng
(International Migration and Integration Programme: Specialisation Study of Religions, 180 credits)
 
ProgramkodP1739
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2012
Giltig t.o.m. HT 2012


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-02-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

• beskriva migrationens och integrationens historia i Sverige

• identifiera migration och integration som moderna samhällsfenomen

• på ett kvalificerat sätt diskutera migrationens och integrationens sociala och kulturella aspekter

• redogöra för etniska minoriteter i Sverige

• på grundläggande nivå identifiera religiösa komponenter i människors levnadsmönster och livstolkning

• beskriva och diskutera centrala termer, problem och metoder inom religionsvetenskap

• identifiera de största världsreligionerna i huvuddrag och specifikt belysa aktuell teologisk debatt inom kristendom alternativt islam

• presentera tolkningsteoretiska strategier med relevans för förståelsen av andliga traditioner

• diskutera hur det politiska etablissemanget förhåller sig till den kulturella mångfalden

• förklara det svenska rättsarvet, den svenska lagstiftningsprocessen och förvaltningen och hur dessa förhåller sig till ett mångkulturellt samhälle

• analysera vetenskapliga perspektiv och begrepp med tillämpning inom området migration och etniska relationer samt, på ett fördjupat sätt, inom ämnet religionsvetenskapFärdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

• självständigt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar

• självständigt samla in, bearbeta och analysera empiriskt material

• skriftligt och muntligt redovisa och diskutera de frågor som utbildningen väcker

• behärska källkritisk och kontextuell läsning av klassiska religiösa texter och fenomen i samtiden

• diskutera och argumentera, muntligt och skriftligt, texter som behandlar teoretiska och metodiska religionsvetenskapliga forskningsfrågor

• genomföra ett kvalificerat utredningsarbeteVärderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

• kritiskt reflektera över migrationens och integrationens betydelse

• argumentera och verka för tolerans och vidsynthet

• analysera grundläggande mänskliga fenomen utifrån olika religionsvetenskapliga förhållningssätt

• reflektera vetenskapligt kring olikartade religiösa miljöer
4. Användbarhet

Utbildningen ger dels en bred kompetens inom det allmänna kunskapsområdet internationell migration och etniska relationer, dels specialiserade kunskaper inom huvudområdet. Det gör att studenterna har goda möjligheter att söka arbete som utredare och handläggare inom näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer där frågor om etniska relationer och mångfald under senare år har blivit alltmer prioriterade.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap
 • Degree of Bachelor of Arts in the Study of Religions

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom religionsvetenskap. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet inleds med ett basår som är gemensamt för studenter inom samtliga inriktningar. Året består av två kurser om vardera 30 högskolepoäng. Den första kursen behandlar grundläggande begrepp och teorier inom området minoriteter, migration och kulturell mångfald samt migrationens övergripande betydelse i det svenska samhället. Basårets andra kurs ger generella kunskaper om rättsarv, lagstiftningsprocess, förvaltning och offentlig rätt samt lyfter fram olika principiella frågor som migration reser i detta sammanhang. Efter basåret fördjupar studenterna sina kunskaper inom huvudområdet, vilket innebär studier som omfattar tre terminer och 90 högskolepoäng. Programmet avslutas med kursen Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete. Kursen syftar till att förstärka studentens förmåga att självständigt genomföra kvalificerade projektarbeten och därigenom lägga en god grund för en övergång till arbetslivet.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Etniska Relationer – Interkulturell Kompetens, 30 högskolepoäng
  Etniska Relationer – Politik, Offentlig Rätt och Migration, 30 högskolepoäng
  Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng
  Religionsvetenskap B, 30 högskolepoäng
  Religionsvetenskap C, 30 högskolepoäng
  Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  C-uppsats inom huvudområdet, 15 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Denna utbildningsplan utgör en revidering av P1729 med samma namn och beslut har fattats av IMERs programstyrelse i enlighet med Fakultetsnämndens delegeringsbeslut 2011-11-17 (dnr 1034/41/2010).