Utbildningsplan
 
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen, 60 högskolepoäng
(Human Rights and Public Administration, Master's Programme (One Year), 60 credits)
 
ProgramkodP1717
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2013


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-04-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs har studenten

· djupare kunskap och förståelse för den offentliga rätten och i synnerhet för rättighetsregleringens betydelse för den offentliga förvaltningen

· fördjupad kunskap i juridisk metod och argumentation

· fördjupad förståelse för den pågående europeiseringsprocessen vad gäller mänskliga rättigheter samt insikt i detta forskningsfältFärdighet och förmåga

Efter genomgången kurs har studenten

· förmåga att genomföra kvalificerade utredningar inom ett antal olika offentligrättsliga områden inom utsatt tid

· förmåga att kritiskt kunna integrera kunskaper om de krav som respekten för mänskliga rättigheter ställer på den offentliga förvaltningen

· färdighet att självständigt tillämpa juridisk metod för att analysera problemställningar avseende den svenska offentliga rättens påverkan av de mänskliga rättigheterna

· förmåga att föra en konstruktiv dialog kring komplexa rättsliga spörsmålVärderingsförmåga och förhållningssätt

Eter genomgången kurs har studenten

· förmåga att självständigt identifiera och kritiskt analysera de offentliga aktörernas agerande i frågor som berör mänskliga rättigheter

· förmåga att identifiera de nya krav och därmed också de behov av ytterligare kunskap som juridiska europeiska instrumenten om mänskliga rättigheter ställer på den nationella rätten och de nationella rättstillämparna.

· erhållit grunden för en kritisk diskussion om offentligrättslig forskning och rättsvetarens roll i samhället
4. Användbarhet

Magisterprogrammet ger en bra grund för kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete hos såväl den offentliga sektorn som hos organisationer som arbetar med MR-frågor. Med hänsyn till mänskliga rättigheternas betydelse för den offentliga verksamheten krävs kunskaper och färdigheter inom detta område. Utbildningen syftar till att täcka detta behov.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet offentlig rätt
 • Degree of Master of Arts (60 credits) in Public Law

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

  Magisterprogrammet skiljer sig på två sätt ifrån kursen på grundnivån Europarätten: Mänskliga fri- och rättigheter. Programmet tränar genom sina avancerade skriftliga uppgifter studenternas förmåga till rättslig reflektion och till självständig analys. Programmet har även nära anknytning till aktuell forskning samtidigt som det har stark yrkesanknytning.

  Gästföreläsningar av myndighetspersonal och/eller studiebesök hos myndigheter med anknytning till frågan om de mänskliga rättigheternas betydelse för den offentliga verksamhet äger rum under utbildningen.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 30 högskolepoäng.
  Offentlig rätt, magisteruppsats, 30 högskolepoäng.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  För att påbörja uppsatsen krävs att övriga obligatoriska kurser inom magisterprogrammet fullgjorts. Uppsatsen är på 30 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.