Utbildningsplan
 
Masterprogram i företagsekonomi, 120 högskolepoäng
(Business Studies: Master's Programme, 120 credits)
 
ProgramkodP1530
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2018


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2018-02-14.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

• uppvisa förståelse och breda kunskaper om företagsekonomins teoribildning, samt väsentligt fördjupade kunskaper om teorier om förändring, innovation och entreprenörskap

• redogöra för ledarskapets förutsättningar och roll i förändrings- och innovationsprocesser; betingelser för innovation och förändring i olika institutionella sammanhang så som i globala kontexter, såväl i offentliga organisationer, samt i privata företag och andra sociala organisationer och rörelser.

• visa fördjupat kunnande om vetenskapliga metoder

• visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, med särskild tonvikt på utbildningens profilområdeFärdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

• kritiskt, självständigt och kreativt formulera ett vetenskapligt forskningsproblem inom huvudområdet företagsekonomi

• söka och använda olika källor med relevans för företagsekonomiska analyser med särskild tonvikt på förändringsprocesser

• systematiskt och kritiskt integrera kunskap och genomföra avancerade företagsekonomiska vetenskapliga analyser även med begränsad information samt kritisk analysera komplexa samband mellan innovationsverksamhet i företag och organisationer, och samhällsekonomisk och global omvandling

• planera, genomföra och värdera kvalificerade uppgifter och arbeten utifrån adekvata teoretiskt och metodologiska verktyg inom givna tidsramar som också lämnar ett forskningsbidrag inom området företagsekonomi

• identifiera olika områden där det finns ett behov av fortsatt kunskapsutveckling

• skriftligt och muntligt presentera samt diskutera vetenskapligt grundade resultat på både ett akademiskt och populärvetenskapligt sätt som fungerar i internationella sammanhangVärderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

• värdera innebörden, relevansen och de policymässiga implikationerna på olika samhälleliga nivåer av olika företagsekonomiska teorier

• visa ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till vetenskaplig kunskapsproduktion samt till olika typer av källor med relevans för företagsekonomiska frågor

• beakta olika samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom området företagsekonomi


4. Användbarhet

Idag arbetar företag och organisationer i en alltmer globaliserad miljö med snabba förändringar som kräver stor innovations- och förnyelseförmåga. Utbildningen ger en fördjupad teoretisk och metodologisk kunskap om förutsättningarna för innovations- och förnyelseverksamhet i olika sammanhang samt praktisk färdighet att skapa och förvalta denna. Dessa är kompetenser som efterfrågas av såväl arbetsgivare inom företag och offentlig verksamhet som frivilligorganisationer. Utbildningen kan därmed öppna en väg in i forskarutbildning, kvalificerat arbete inom befintliga företag och organisationer eller eget företagande. Masterprogrammets profilområde ger studenterna en yrkesmässig ”spets”.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Ekonomie alternativt Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Master of Science (120 credits) in Business and Economics or Business Administration

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom masterprogrammet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen ger fördjupade kunskaper om företagsekonomins teoretiska traditioner, frågeställningar, metoder och aktuell forskning med inriktning på innovation och entreprenörskap i bred bemärkelse. Det tvååriga masterprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier uppdelat i kurser. Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom företagsekonomiämnet på Södertörns högskola, särskilt med inriktning på innovation och entreprenörskap. Tonvikt läggs på forskningsanknytning och studenternas självständiga analysarbeten.

  Det första året syftar till att ge studenterna begreppsliga, teoretiska och metodologiska verktyg nödvändiga för fördjupade studier inom programmets profilområde. Studenten får möjlighet att utveckla sina analytiska färdigheter i nära samarbete med aktiva forskningsgrupper. Under detta år breddas och fördjupas studenternas förståelse om komplexa företagsekonomiska företeelser på global nivå samt om betingelser för innovation såväl i multinationella företag som offentliga organisationer och andra sociala organisationer och rörelser.

  Under det andra året får studenterna möjlighet att påverka innehållet i sin utbildning i större utsträckning genom att kunna välja företagsekonomiska kurser eller andra programrelevanta kurser i Sverige eller utomlands. Kravet på självständighet och kritiskt förhållningssätt skärps. Tonvikten läggs vid förmågan att problematisera forskningsfrågor och planera forskningsarbete. Här genomförs ett forskningsarbete som mynnar ut i en masteruppsats. Uppsatsarbetet planeras och genomförs självständigt som en forskningsuppgift i huvudområdet.

  Utmärkande för programmet är att kurserna har fokus mot frågor inom företagsekonomi som har relevans för företagens/organisationers innovations- och förnyelseverksamhet i en global kontext.

  Såväl obligatoriska som valbara kurser som ingår i utbildningen kan ges på engelska. Samläsning med studerande från andra program kan förekomma i vissa kurser som ingår i utbildningen.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Förändring, innovation och konkurrens i en global kontext, 30 högskolepoäng
  Masteruppsats inom företagsekonomi, 30 högskolepoäng
  Perspektiv på innovation, organisation och företagande, 15 högskolepoäng
  Qualitative Research Methods, 7,5 högskolepoäng
  Quantitative Research Methods, 7,5 högskolepoäng

  Valbara kurser, 30 högskolepoäng - se under punkt 8 "Kurser som kan ingå i programmet"
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Studenten har möjlighet att läsa 30 hp kurser som ges i företagsekonomi eller för programmet relevant kunskapsområde, antingen inom ramen för Södertörns högskolas kursutbud eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Vad som är för programmet relevant kunskapsområde bestäms av programsamordnaren efter ansökan av enskild student.

  Information om vilka kurser som ges nästkommande termin meddelas senast två veckor innan ansökningstidens slut via ämnets hemsida: www.sh.se/företagsekonomi.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Masteruppsats om 30 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.