Utbildningsplan
 
Magisterprogram i företagsekonomi, 60 högskolepoäng
(Business Studies: Master's Programme, 60 credits)
 
ProgramkodP1529
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2013


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

• visa avancerade kunskaper och förståelse om företagsekonomins teoribildning, särskilt om teorier och aktuell forskning kring förändring, innovation och entreprenörskap

• redogöra för ledarskapets förutsättningar och roll i förändrings- och innovationsprocesser

• visa fördjupat kunnande om vetenskapliga metoder och i att söka och använda olika källor med relevans för företagsekonomiska analyser med särskild tonvikt på förändringsprocesserFärdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

• integrera kunskap och genomföra avancerade företagsekonomiska vetenskapliga analyser samt kritisk analysera komplexa samband mellan innovationsverksamhet i företag och organisationer, och samhällsekonomisk omvandling

• självständigt och kreativt formulera, företagsekonomiska forskningsproblem samt att planera och genomföra en teoretiskt och metodologiskt kvalificerad vetenskaplig undersökning inom givna tidsramar

• identifiera olika områden där det finns ett behov av fortsatt kunskapsutveckling

• skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat inom området företagsekonomi på både ett akademiskt och ett populärvetenskapligt sätt och i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

• värdera innebörden, relevansen och de policymässiga implikationerna på olika samhälleliga nivåer av olika företagsekonomiska teorier

• visa ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till vetenskaplig kunskapsproduktion samt till olika typer av källor med relevans för företagsekonomiska frågor

• beakta olika samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom området företagsekonomi
4. Användbarhet

Traditionellt har arbetsmarknaden för studenter i företagsekonomi varit mycket god. Idag efterfrågas alltmer fördjupade kunskaper i innovation och förändringsprocesser. Programmets profilområde ger studenterna en yrkesmässig ”spets”.

Magisterprogrammet ger en bred utbildning som kan leda till arbete inom de mest skiftande områden, i företag och organisationer av olika storlek, i olika branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer i företaget.

Eftersom i stort sett alla befattningar i företag och organisationer förutsätter goda ekonomikunskaper kan företagsekonomer arbeta med konsultverksamhet, organisationsfrågor, personalutveckling och rekrytering, redovisning, revision, verksamhetsansvar, utredningsarbete, finansiering och investering, kapitalförvaltning, inköp, marknadsföring, PR och kommunikation. Många företagsledare och chefer är företagsekonomer.


5. Examen

Examensbenämning:

 • Ekonomie alternativt Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Master of Science (60 credits) in Business and Economics or Business Administration

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom magisterprogrammet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet består av en kursdel (första terminen) och en uppsatsdel (andra terminen) om 30 högskolepoäng vardera.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Magisterkurs i företagsekonomi med inriktning mot innovation och företagande, 30 högskolepoäng
  Magisteruppsats, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  -
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Magisteruppsats, 30 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.