Utbildningsplan
 
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi, 120 högskolepoäng
(Public Administration and Leadership: Master's Programme Business Studies, 120 credits)
 
ProgramkodP1526
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2018


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-06-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2018-02-14.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Engelska B och Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

- på ett fördjupat sätt reflektera kring förvaltningens roll i ett politiskt system och om relationen mellan byråkrati och politik

- redogöra för förvaltningspolitik och beslutsfattande i offentliga organisationer samt analysera villkoren för att genom reformer förändra verksamheterna

- analysera ledarskapets förutsättningar och särprägel i offentliga organisationer inklusive det omgivande samhällets betydelse för offentliga organisationers praktik och organisering

- visa djupt kunnande och förmåga att reflektera kring samhällsvetenskapliga teorier, metoder och deras tillämpning

- visa förtrogenhet med hur man kan arbeta med frågor om likabehandling när det gäller ledning och organisering av offentlig verksamhet

- visa djup kunskap och förståelse när det gäller hur företagsekonomins kunskapstradition kan berikas i mötet med andra ämnestraditioner inom det samhällsvetenskapliga områdetFärdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

- med hjälp av vetenskapliga metoder och teorier genomföra avancerade analyser av ledning och organisering av offentlig verksamhet

- självständigt välja metodologiska och teoretiska verktyg som är relevanta för olika problem/forskningsfrågor

- självständigt och kritiskt granska andras forskningsarbete i ett vidare teoretiskt perspektiv

- självständigt, inom företagsekonomi, planera, genomföra och presentera en egen masteruppsats samt kritiskt granska någon annans uppsatsVärderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

- integrera kunskap och hantera komplexitet samt att kunna formulera analyser och bedöma egna och andras resultat med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

- reflektera över på vilka sätt som vetenskaplig kunskap kan användas i olika organisatoriska sammanhang

- reflektera över den samhällsvetenskapliga forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället samt människors ansvar för hur den används

- visa insikt om hur företagsekonomiska teorier och förhållningssätt kan kompletteras och fördjupas i mötet med teorier och förhållningssätt som finns i andra ämnestraditioner inom det samhällsvetenskapliga området
4. Användbarhet

Ovan specificerade kunskaper och färdigheter ökar efter genomgången utbildning den studerandes anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot utredning, ekonomi och ledning i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer (både nationella och internationella) med stor kontaktyta mot det offentliga. Utbildningen ger också analytiska verktyg i form av fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som ger behörighet till forskarutbildning och utgör en god grund för många alternativa karriärmöjligheter.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Master of Science (120 credits) in Business Administration

  Krav för examen:

 • Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. Av dessa ska minst 60 högskolepoäng utgöra en fördjupning inom det huvudsakliga området för utbildningen (företagsekonomi) inklusive ett självständigt uppsatsarbete om minst 30 högskolepoäng inom företagsekonomi. Ett uppsatsarbete om 15 högskolepoäng är tillåtet om studenten tidigare har fullgjort en magisteruppsats om 15 högskolepoäng. Därtill ställs krav på tidigare avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng inom företagsekonomi eller motsvarande.

 • 6. Programbeskrivning

  Det tvååriga masterprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier och är placerat vid institutionen för samhällsvetenskaper.

  Utbildningen ger studenterna fördjupad kunskap om och förståelse för organisering och ledning av svensk offentlig verksamhet. Det finns en tydlig progression inom programmet. Vissa utbildningsmål spänner över hela programmet, andra uppnås med tyngdpunkt i specifika kurser.

  Tonvikt läggs på självständig vetenskaplig analys och stark forskningsanknytning. Kurserna speglar de mångvetenskapliga forskningsinriktningarna vid Södertörns högskola. I synnerhet forskningsfältet Politik, ekonomi och samhällets organisering, ett område som främst utvecklats i samarbete mellan ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap.

  Studenterna får dels fördjupade kunskaper inom det egna ämnet, dels kunskaper om hur dessa är relaterade till sådana kunskapsfält och traditioner som finns i de andra båda ämnen som ingår i programmet. Masteruppsatsen skrivs inom det egna ämnet.

  Under programmet tillhandahålls teoretiska verktyg som är nödvändiga för fördjupade studier. Studenterna får kunskap om de samhälleliga processer som sätter ramarna för offentliga organisationers verksamhet samt hur offentliga organisationer reformeras och förändras. Studenten får möjlighet att utveckla sina analysfärdigheter i nära samarbete med forskare inom området.

  Utbildningen innehåller två metodkurser som är inriktade på kvalitativ och kvantitativ metod. Studenterna får även fördjupad kunskap om beslutsfattande i offentliga organisationer och om de förändrade gränsdragningarna mellan offentliga och privata organisationer. Efter termin två kan etappavgång till magisterexamen ske. Kurser på om totalt 15 högskolepoäng byts då mot kursen Magisteruppsats, 15 högskolepoäng.

  I programmet ges den valbara kursen Yrkespraktik på avancerad nivå inom organisation och ledning, 30 högskolepoäng. Det övergripande syftet med praktiken är att studenterna ska ges en möjlighet att förankra sina nu väsentligt fördjupade teoretiska kunskaper i praktiskt arbete samt att öka deras anställningsbarhet. Om studenterna inte väljer praktik ges möjlighet att välja kurser på avancerad nivå inom företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap vid Södertörns högskola eller vid andra lärosäten. Här uppmuntras även utlandsstudier.

  Programmet innehåller ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Arbetet innefattar dels genomförandet av en självständig masteruppsats inom ett avgränsat problemområde, dels att i seminarium med opposition och inför examinator försvara uppsatsen. Dessutom ingår att agera opponent på annan uppsats.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Kurserna listas i alfabetisk ordning:

  Beslut i offentliga organisationer, 7,5 högskolepoäng
  Företagsekonomi: Masteruppsats, 30 högskolepoäng
  Förvaltningspolitikens förändring, 7,5 högskolepoäng
  Förändring, reformer och styrning, 7,5 högskolepoäng
  Gränser i förändring; offentligt, ideellt, privat 7,5 högskolepoäng
  Ledarskap i offentliga organisationer, 7,5 högskolepoäng
  Organisationer i samhället, 7,5 högskolepoäng
  Qualitative Research Methods, 7,5 högskolepoäng
  Quantitative Research Methods, 7,5 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Yrkespraktik på avancerad nivå inom organisation och ledning, 30 högskolepoäng.

  Kurser på avancerad nivå inom företagsekonomi. Under förutsättning att studenten har tillräcklig fördjupning inom huvudområdet för masterexamen kan även kurser i andra ämnen på avancerad nivå ingå i programmet. Val av kurser ska godkännas av programsamordnaren.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Examensarbetet om 30 högskolepoäng i form av masteruppsats inom företagsekonomi.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Valbara kurser inom ramen för programmet anges i anvisningar som utfärdas inför varje läsår.

  Undervisningen på de programspecifika kurserna kommer att bedrivas på svenska, men en stor del av kurslitteraturen är skriven på engelska. Valbara kurser samt kurser som samläses med andra program, såsom metodkurserna och uppsatskurserna kan emellertid bedrivas på engelska. Här hänvisas studenterna till de aktuella kursplanerna.