Utbildningsplan
 
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi, 120 högskolepoäng
(Public Administration and Leadership: Master's Programme Business Studies, 120 credits)
 
ProgramkodP1526
Ansvarig institutionEkonomi och företagande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2011
Giltig t.o.m. HT 2012


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-06-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Engelska B och Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

- på ett fördjupat sätt reflektera kring förvaltningens roll i ett politiskt system och om relationen mellan byråkrati och politik

- redogöra för förvaltningspolitik och beslutsfattande i offentliga organisationer samt analysera villkoren för att genom reformer förändra verksamheterna

- analysera ledarskapets förutsättningar och särprägel i offentliga organisationer inklusive det omgivande samhällets betydelse för offentliga organisationers praktik och organisering

- visa djupt kunnande och förmåga att reflektera kring samhällsvetenskapliga teorier, metoder och deras tillämpning

- visa förtrogenhet med hur man kan arbeta med frågor om likabehandling när det gäller ledning och organisering av offentlig verksamhet

- visa djup kunskap och förståelse när det gäller hur företagsekonomins kunskapstradition kan berikas i mötet med andra ämnestraditioner inom det samhällsvetenskapliga området



Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

- med hjälp av vetenskapliga metoder och teorier genomföra avancerade analyser av ledning och organisering av offentlig verksamhet

- självständigt välja metodologiska och teoretiska verktyg som är relevanta för olika problem/forskningsfrågor

- självständigt och kritiskt granska andras forskningsarbete i ett vidare teoretiskt perspektiv

- självständigt, inom företagsekonomi, planera, genomföra och presentera en egen masteruppsats samt kritiskt granska någon annans uppsats



Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

- integrera kunskap och hantera komplexitet samt att kunna formulera analyser och bedöma egna och andras resultat med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

- reflektera över på vilka sätt som vetenskaplig kunskap kan användas i olika organisatoriska sammanhang

- reflektera över den samhällsvetenskapliga forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället samt människors ansvar för hur den används

- visa insikt om hur företagsekonomiska teorier och förhållningssätt kan kompletteras och fördjupas i mötet med teorier och förhållningssätt som finns i andra ämnestraditioner inom det samhällsvetenskapliga området




4. Användbarhet

Ovan specificerade kunskaper och färdigheter ökar efter genomgången utbildning den studerandes anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot utredning, ekonomi och ledning i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer (både nationella och internationella) med stor kontaktyta mot det offentliga. Utbildningen ger också analytiska verktyg i form av fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som ger behörighet till forskarutbildning och utgör en god grund för många alternativa karriärmöjligheter.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Master of Science (120 credits) in Business Administration

  Krav för examen:

 • Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. Av dessa ska minst 60 högskolepoäng utgöra en fördjupning inom det huvudsakliga området för utbildningen (företagsekonomi) inklusive ett självständigt uppsatsarbete om minst 30 högskolepoäng inom företagsekonomi. Ett uppsatsarbete om 15 högskolepoäng är tillåtet om studenten tidigare har fullgjort en magisteruppsats om 15 högskolepoäng. Därtill ställs krav på tidigare avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng inom företagsekonomi eller motsvarande.

 • 6. Programbeskrivning

  Det tvååriga masterprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier och är placerat vid institutionen för ekonomi och företagande.

  Utbildningen ger studenterna fördjupad kunskap om och förståelse för organisering och ledning av offentlig verksamhet. Det finns en tydlig progression inom programmet. Programmets uppläggning och studiegång går successivt från avancerade kunskaper om omgivningens betydelse för offentliga organisationers praktik och organisering till väsentligt fördjupade kunskaper om det offentliga ledarskapets karaktär och villkor. Vissa utbildningsmål spänner över hela programmet, andra uppnås med tyngdpunkt i specifika kurser.

  Tonvikt läggs på självständig vetenskaplig analys och stark forskningsanknytning. Kurserna speglar de mångvetenskapliga forskningsinriktningarna vid Södertörns högskola. I synnerhet forskningsfältet Politik, ekonomi och samhällets organisering, som är ett område som framförallt har utvecklats i ett växelspel mellan ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Kurserna i masterprogrammet har utvecklats i ett samspel mellan de tre ingående ämnena.

  Samverkan över ämnesgränser är viktig för en nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen, något som också kan leda fram till nya perspektiv och problemformuleringar. Genom att låta tre delvis olika ämnestraditioner brytas i masterprogrammet, kommer studenterna att få kunskaper som gör det möjligt att nå nya perspektiv och problemformuleringar. På detta sätt kompletteras och fördjupas också kunskaperna inom det egna ämnet.

  Studenterna får dels fördjupade kunskaper inom det egna ämnet, dels kunskaper om hur dessa är relaterade till sådana kunskapsfält och traditioner som finns i de andra båda ämnen som ingår i programmet. Att masteruppsatsen skrivs inom det egna ämnet skapar också i kombination med det övriga kursutbudet goda förutsättningar för en väsentligt fördjupad ämneskompetens.

  Termin 1:
  1. Organisationer i samhället, 7,5 hp
  2. Förändring, reformer och styrning, 7,5 hp
  3. Qualitative Research Methods, 7,5 hp
  4. Förvaltningspolitikens förändring, 7,5 hp

  Termin 2:
  5. Ledarskap i offentliga organisationer, 7,5 hp
  6. Quantitative research methods, 7,5 hp
  7. Beslut i offentliga organisationer, 7,5 hp
  8. Gränser i förändring, 7,5 hp

  Termin 3:
  9. Yrkespraktik på avancerad nivå i samhällsvetenskap och ekonomi, 22,5 hp
  10. Tjänstemannens yrkesroller, 7,5 hp

  eller
  Kurser på avancerad nivå inom företagsekonomi,
  sociologi eller statsvetenskap, 30 hp

  Termin 4:
  11. Masteruppsats, 30 hp

  Den första terminen består av fyra obligatoriska kurser, som syftar till att tillhandahålla de teoretiska verktyg som är nödvändiga för fördjupade studier inom programmet. Här ges studenterna kunskap om de samhälleliga processer som sätter ramarna för offentliga organisationers verksamhet samt hur offentliga organisationer reformeras och förändras. Studenten får möjlighet att utveckla sina analysfärdigheter i nära samarbete med forskare inom området. Terminen innefattar även en kurs i kvalitativa metoder. Kurserna Organisationer i samhället 7,5 högskolepoäng och Förändring, reformer och styrning, 7,5 högskolepoäng ges på halvfart för att öppna upp för studenter som är yrkesverksamma. Studenter som följer programmet på heltid läser i sådana fall dessa båda kurser parallellt.

  Termin två inleds med en fördjupning av de teman som präglade den första terminen med inriktning mot ledarskapets roll, begränsningar och möjligheter i offentliga organisationer. Studenterna får även fördjupad kunskap om beslutsfattande i offentliga organisationer och om de förändrade gränsdragningarna mellan offentliga och privata organisationer. Därutöver omfattar terminen en kurs i kvantitativa metoder. Efter termin två kan etappavgång till magisterexamen ske. Kurserna: Beslut i offentliga organisationer, 7,5 högskolepoäng och Gränser i förändring, 7,5 högskolepoäng byts då mot kursen Magisteruppsats, 15 högskolepoäng.

  Under termin tre ges de valbara kurserna Yrkespraktik på avancerad nivå i samhällsvetenskap och ekonomi, 22,5 högskolepoäng och Tjänstemannens yrkesroller, 7,5 högskolepoäng som läses parallellt med praktiken. Dessa två kurser utgör en praktisk och teoretisk fördjupning av temat ledarskap i offentliga organisationer. Det övergripande syftet med praktiken är att studenterna ska ges en möjlighet att förankra sina nu väsentligt fördjupade teoretiska kunskaper i praktiskt arbete samt att öka deras anställningsbarhet. Studenter som redan har fullgjort praktik på andra nivåer eller redan har relevant yrkeserfarenhet ges möjlighet att välja kurser som ges på avancerad nivå inom företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap vid Södertörns högskola eller vid andra lärosäten. Här uppmuntras även utlandsstudier och erfarenheter.

  Under termin fyra avslutas programmet med ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Arbetet innefattar dels genomförandet av en självständig masteruppsats inom ett avgränsat problemområde, dels att i seminarium med opposition och inför examinator försvara uppsatsen. Dessutom ingår att agera opponent på annan uppsats.

  Progressionen mellan magister- och masternivå består i att studenterna genom mer djupgående teoretiska studier, sin praktik och sitt uppsatsarbete ges möjligheter till en väsentlig fördjupning av kunskaperna om organisation och ledning. Kurserna Beslut i offentliga organisationer, Gränser i förändring och Tjänstemannens yrkesroller ger en teoretisk fördjupning. Vidare ger yrkespraktiken kunskaper om hur samhällsvetenskapliga teorier - där studenten nu har väsentligt fördjupade kunskaper -kan tillämpas i vardaglig praktik. Uppsatsarbetet handlar i hög grad om att tillämpa de nya teoretiska kunskaperna inom ramen för ett självständigt uppsatsarbete.

  Samläsning med studerande från andra program förekommer i vissa kurser som ingår i utbildningen, t.ex. de två metodkurserna och masterprogrammets uppsatskurs då studenterna är helt integrerade med studenter som följer uppsatskurserna inom respektive huvudämne; företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap.



  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Organisationer i samhället, 7,5 högskolepoäng
  Förändring, reformer och styrning, 7,5 högskolepoäng
  Qualitative Research Methods, 7,5 högskolepoäng
  Förvaltningspolitikens förändring, 7,5 högskolepoäng
  Ledarskap i offentliga organisationer, 7,5 högskolepoäng
  Quantitative Research Methods, 7,5 högskolepoäng
  Beslut i offentliga organisationer, 7,5 högskolepoäng
  Gränser i förändring, 7,5 högskolepoäng
  Masteruppsats i företagsekonomi inom området offentlig organisation och ledning, 30 högskolepoäng

   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Yrkespraktik på avancerad nivå i samhällsvetenskap och ekonomi, 22,5 högskolepoäng
  Tjänstemannens yrkesroller, 7,5 högskolepoäng
  Kurser på avancerad nivå inom företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap. Under förutsättning att studenten har tillräcklig fördjupning inom huvudområdet för masterexamen kan även kurser i andra ämnen på avancerad nivå ingå i programmet
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Examensarbetet om 30 högskolepoäng i form av masteruppsats inom företagsekonomi.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Valbara kurser inom ramen för programmet anges i anvisningar som utfärdas inför varje läsår.

  Undervisningen på de programspecifika kurserna kommer att bedrivas på svenska, men en stor del av kurslitteraturen är skriven på engelska. Valbara kurser samt kurser som samläses med andra program, såsom metodkurserna och uppsatskurserna kan emellertid bedrivas på engelska. Här hänvisas studenterna till de aktuella kursplanerna.