Utbildningsplan
 
Entreprenörskap, innovation och marknad, 180 högskolepoäng
(Entrepreneurship, Innovation and Markets, 180 credits)
 
ProgramkodP1522
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2013
Giltig t.o.m. VT 2013


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-06-11 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6). Se under Behörighetskrav vid respektive huvudområdes A-kurs vilka särskilda förkunskaper dessa kräver.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning har studenten

 • kunskap om entreprenörskap som samhällsfenomen och dess ekonomiska, sociala, politiska och kulturella aspekter

 • kunskap om entreprenörskap som uttryck för människors kreativitet och innovationsförmåga

 • kunskap och förståelse för entreprenörskapets betydelse för samhällsekonomisk utveckling såväl nationellt som internationellt

 • kunskap och förståelse för entreprenörskapets begreppsliga och metodologiska utveckling och aktuella forskningsfrågor, samt fördjupade metodkunskaper nom respektive huvudområde

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att analysera människors kreativitet och innovationsförmåga, samt identifiera drivkrafter och hinder för entreprenörskap i samhället

 • förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa vetenskapliga problem

 • förmåga att redogöra för och diskutera problem i dialog med olika grupper

 • förmåga att identifiera och utveckla ny kunskap goda färdigheter i att genomföra ett kvalificerat utredningsarbete

 • färdigheter som fordras för ett självständigt arbete inom entreprenörskap

 • förmåga att bedöma relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av entreprenörskap

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att bedöma relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av entreprenörskap

 • god insikt om betydelsen av ett mångvetenskapligt förhållningssätt

 • god förmåga att kritiskt värdera entreprenörskapets roll i samhället

 • god förmåga att som entreprenör göra självständiga och etiska ställningstaganden.


 • 4. Användbarhet

  Studenten kan efter genomgången utbildning starta och driva egna företag, anställas som förändringsagent i företag och organisationer, som idéspruta och affärsutvecklare, som intraprenör, som förändrings- eller projektledare, tränare eller coach för entreprenörer och företagare.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med valt huvudområde
 • Degree of Bachelor of Arts/Science in a selected main field of study

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom valt huvudområde. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Studierna inleds med en baskurs, Entrepenörskap, ekonomi, kultur och samhälle (E-EKOS), 30 högskolepoäng. Under terminerna två och tre läses A- och B-kurser om 60 högskolepoäng i ett valt huvudområde inom samhällsvetenskap eller humaniora. Därefter läses kursen Entrepenörskap i teori och praktik, 60 högskolepoäng under terminerna fyra och fem. Utbildningen avslutas med en C-kurs om 30 högskolepoäng i huvudområdet.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  A-kurs, 30 högskolepoäng i ett huvudområde
  B-kurs, 30 högskolepoäng i ett huvudområde
  C-kurs, 30 högskolepoäng i ett huvudområde
  Mångvetenskaplig temakurs (E-ekos): entreprenörskap, ekonomi, kultur och samhälle, 30 högskolepoäng
  Entreprenörskap: teori och praktik, 60 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  , , , , , , , , , , , , , , ,
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Inom ramen för studier i huvudområdet ska studenten skriva en uppsats som examensarbete om totalt 15 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.