Utbildningsplan
 
Logistik och ekonomi, 180 högskolepoäng
(Business Administration with Logistics, 180 credits)
 
ProgramkodP1521
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2014


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2008-05-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2013-10-21.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning har studenten

 • goda kunskaper om företagsekonomisk teoribildning och en teoretisk breddning inom logistikområdet för att förstå de mest ekonomiskt försvarbara flöden av material, produkter, tjänster och information inom och mellan företag och dess omvärld med största möjliga hänsyn till miljöaspekter i alla situationer

 • kunskap om hur detta flöde, utifrån ett företagsekonomiskt och miljömässigt perspektiv, påverkar företag från inköp tillproduktion, markandsföring, distribution och kundservice

 • kunskap om kvalitetens betydelse för företagets förmåga att klara den ökande konkurrensen och trygga långsiktig ekonomisk överlevnad

 • kunskap om ledarskap i föränderliga miljöer.

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att självständigt utarbeta ekonomiskt, miljömässigt och kvalitetsmässigt försvarbara logistiklösningar

 • förmåga att värdera olika förhållningssätt till logistikproblem genom att beakta olika tillvägagångssätt som den moderna tekniken ger möjlighet till

 • färdigheter i att muntligt och skriftligt kunna kommunicera och uttrycka sin kunskap

 • färdigheter att utföra självständige arbeten där utbildningens olika delar integreras.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att värdera olika förhållningssätt till logistikproblem genom att beakta olika tillvägagångssätt som den moderna tekniken ger möjlighet till med hänsyn till långsiktig hållbar utveckling

 • förmåga att genom urskillning och omdöme kritiskt förhålla sig till aktuella samhällsproblem

 • förmåga att med beaktande av de kunskaper som programmet ger självständigt utreda frågeställningar inom logistikområdet.


 • 4. Användbarhet

  Efter genomgånget program kan studenten erhålla arbete inom logistik- inköps- eller produktionsavdelningar på större eller medelstora företag.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
 • Degree of Bachelor of Science in Business Administration

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen har en mångvetenskaplig och integrerande karaktär, där flödes- och processtänkande med beaktande av miljöaspekter och hållbar utveckling är centrala begrepp. Logistikrelaterade ämnen inom företagsekonomi och teknik/informations-teknologi studeras i ett samhällsvetenskapligt sammanhang. En stor del av studietiden innehåller projektarbeten, där studenterna direkt får tillämpa sina kunskaper på företagsrelaterade problem.

  Genom studenternas val av fördjupningskurser kan utbildningen profileras i olika riktningar, allt efter studenternas intressen.

  Ingen obligatorisk praktik finns i programmet, men studenterna uppmuntras att genomföra sina obligatoriska projektarbeten i samarbete med något verkligt företag.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng
  Företagsekonomi C, 30 högskolepoäng
  Grundläggande logistik, 7.5 högskolepoäng
  Statistiska metoder, 15 högskolepoäng
  Grundläggande kvalitetsteknik, 7.5 högskolepoäng
  Grundläggande miljöteknik, 7.5 högskolepoäng
  Tillämpad logistik, 7.5 högskolepoäng
  Transportsystem, 7.5 högskolepoäng
  Logistiksystem, 7.5 högskolepoäng
  Transportjuridik, 7.5 högskolepoäng
  Civilrätt, 7.5 högskolepoäng
  Inköpslogistik, 7.5 högskolepoäng
  Tillämpad logistik 2, 7.5 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  , , , , , , ,
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Under år 3 skall ett självständigt arbete, i form av en uppsats, omfattande 15 högskolepoäng genomföras.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  2013-10-21: utbildningsplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.