Utbildningsplan
 
Medier, engelska och globalisering, 180 högskolepoäng
(Media, English and Globalisation, 180 credits)
 
ProgramkodP1317
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2014


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-11-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2013-10-21.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning har studenten

 • empiriska sakkunskaper samt historiska och teoretiska perspektiv på det brett avgränsade fältet medierad kommunikation - såväl press, radio, TV, Internet, som annan kommunikationsteknologi

 • en bred skolning i vetenskaplig teori och metod inom medie- och kommunikationsvetenskap

 • kunskaper om det engelska språkområdet, dess globala utbredning och samspel med olika kulturer, samhällsliv, historier och mediestrukturer

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att förmedla medieteoretiska insikter såväl muntligt som skriftligt

 • god analytisk och kritisk förmåga inom fältet medier och globalisering

 • förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt medievetenskapligt arbete

 • goda muntliga och skriftliga färdigheter i det engelska språket

 • viss praktisk förtrogenhet med datorn som verktyg och medium

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att kritiskt, självständigt och konstruktivt kunna värdera den medierade kommunikationens betydelser i samhällsutvecklingen

 • förmåga att medvetet kunna värdera och reflektera över kulturella utbyten och influenser

 • förmåga att kunna identifiera behov av nya kunskaper kring medierad kommunikation i ett globalt perspektiv


 • 4. Användbarhet

  Efter genomgånget program ska studenten ha grundkunskaper som är relevanta för olika yrkesverksamheter inom den internationella mediesektorn som exempelvis medieanalytiker, medieproducent, informatör, journalist, webbredaktör.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap
 • Degree of Bachelor of Arts in Media and Communication Studies

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  I programmet ingår:
  MKV A, 30 högskolepoäng
  Engelska A, 30 högskolepoäng
  MKV B, 30 högskolepoäng
  Engelska B, 30 högskolepoäng
  MKV C, 30 högskolepoäng (där valda delar kan ske i samarbete med Engelskämnet)
  En tillvalstermin, där studenten väljer mellan studier vid ett utländskt universitet, praktik eller studier i ett tredje ämne.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Medie- och kommunikationsvetenskap A, B och C, vardera 30 högskolepoäng.
  Engelska A och B, vardera 30 högskolepoäng.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Under termin sex väljer studenten mellan:
  Utlandsstudier, 30 högskolepoäng
  Praktik, 30 högskolepoäng
  Studier i valfritt tredje ämne, 30 högskolepoäng, Under termin sex väljer studenten mellan:
  Utlandsstudier, 30 högskolepoäng
  Praktik, 30 högskolepoäng
  Studier i valfritt tredje ämne, 30 högskolepoäng, Under termin sex väljer studenten mellan:
  Utlandsstudier, 30 högskolepoäng
  Praktik, 30 högskolepoäng
  Studier i valfritt tredje ämne, 30 högskolepoäng, Under termin sex väljer studenten mellan:
  Utlandsstudier, 30 högskolepoäng
  Praktik, 30 högskolepoäng
  Studier i valfritt tredje ämne, 30 högskolepoäng
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Examensarbetet/självständigt arbete består av en vetenskaplig uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap C, som görs under den sista och avslutande terminen. Krav för att få påbörja examensarbetet är 60 högskolepoäng i Medie- och kommunikationsvetenskap A och B.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Innan praktiken inleds godkänner programansvarig förslag på praktikplats samt en av arbetsgivaren/motsvarande föreslagen kontaktperson.

  2013-10-21: utbildningsplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.