Utbildningsplan
 
Medievetarprogrammet, 180 högskolepoäng
(Media Studies, 180 credits)
 
ProgramkodP1313
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2017


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-04-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2017-03-20.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning har studenten

 • empiriska sakkunskaper samt historiska och teoretiska perspektiv på det brett avgränsade fältet medierad kommunikation - såväl press, radio, TV, internet, som annan kommunikationsteknologi

 • en bred skolning i vetenskaplig teori och metod inom medie- och kommunikationsvetenskap

 • fördjupad praktisk och teoretisk förståelse för presentationsteknik och interaktiva medier liksom av gestaltning av kunskaps- och kommunikationsprocesser

 • kunskaper om kommunikation som idé och mänsklig process

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att förmedla medieteoretiska insikter såväl muntligt som skriftligt

 • god analytisk och kritisk förmåga inom fältet medier och kommunikation

 • förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt medievetenskapligt arbete

 • goda kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder för analys av mediernas publiker, texter och produktionsvillkor

 • praktisk förtrogenhet med datorn som verktyg och medium

 • förmåga att argumentera och driva en tes såväl muntligt som skriftligt

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att kritiskt, självständigt och konstruktivt kunna värdera den medierade kommunikationens betydelser i samhällsutvecklingen

 • förmåga att analysera och presentera lösningar på medievetenskapliga problem formulerade såväl inom som utom akademin

 • förmåga att kunna identifiera behov av nya kunskaper kring medierad kommunikation i ett globalt perspektiv.


 • 4. Användbarhet

  Efter genomgånget program ska studenten ha grundkunskaper som är relevanta för olika yrkesverksamheter inom den nationella och internationella mediesektorn som exempelvis medieanalytiker, medieproducent, informatör, journalist och webbredaktör.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap
 • Degree of Bachelor of Arts in Media and Communication Studies

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Medievetarprogrammet kombinerar teoretisk och branschinriktad praktisk kunskap med medie- och kommunikationsvetenskap som grund. Programmet ger en djup och teoretiskt grundad förståelse för medier och medierad kommunikation, inte bara som verktyg utan även som samhällsföreteelser, och ger samtidigt färdigheter av vikt för ett yrkesliv inom medie- och kommunikationsbranschen. Under programmet förvärvas kunskaper om det svenska och internationella medielandskapets historiska framväxt liksom om de samtida medierna i Sverige och världen - både traditionella massmedier och nya, personliga medier. Studenterna lär sig förstå de internationella medieföretagens agerande och utbredning, villkoren för sociala medieplattformar, vad medierna betyder för människors vardagsliv samt medieteknikens betydelse för berättande, bland mycket annat.

  Programmet ger möjligheter att träna analytiska och kritiska förmågor, att öva sig i konsten att presentera och kommunicera muntligt och skriftligt, samt med hjälp av digitala kommunikationsverktyg. I utbildningen ingår egna produktionsmoment, och näst sista terminen genomförs ett självständigt vetenskapligt projektarbete i form av en C-uppsats. Medievetarprogrammet rymmer dessutom två terminer med specialkurser i medierätt, kommunikationsteori och analys, medieproduktion, publik- och omvärldsanalys, mediekritik och möjlighet att ytterligare utveckla uttrycksförmågor i olika publiceringsformer. Dessa terminer innefattar även samverkan med representanter för branschen. Programmet avslutas med en termin där det går att välja mellan att göra praktik på en arbetsplats, studera utomlands eller bredda kunskaper genom studier i ett valfritt ämne.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 högskolepoäng
  Medier, lag och rätt, 7,5 högskolepoäng
  Kommunikationsteori och analys, 7,5 högskolepoäng
  Medieproduktion, 15 högskolepoäng
  Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 högskolepoäng
  Publik- och omvärldsanalys, 10 högskolepoäng
  Mediearbete och yrkesroller, 5 högskolepoäng
  Mediekritik, 15 högskolepoäng
  Medie- och kommunikationsvetenskap C, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Praktiktermin, 30 högskolepoäng
  Utlandsstudier, 30 högskolepoäng
  Valfria kurs/er i Sverige eller utomlands, 30 högskolepoäng
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Examensarbete/självständigt arbete består av en vetenskaplig uppsats som del i kursen Medie-och kommunikationsvetenskap C. Krav för att få påbörja examensarbetet är avslutad A- och B-kurs inom medie- och kommunikationsvetenskap.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  2013-10-21: utbildningsplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.