Kursplan
English translation of course syllabus
 
Kvalitativa forskningsmetoder i samhällsvetenskaper, 7,5 högskolepoäng
(Advanced Qualitative Methods in the Social Sciences, 7.5 credits)
 
Kurskod: 43F1007
Forskarutbildningsämne: Mångvetenskap
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Forskarutbildningsområde/n: Politik, ekonomi och samhällets organisering 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Forskarnivå
Undervisningsspråk: Engelska
Giltig fr.o.m: VT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av forsknings- och forskarutbildningsutskottet vid Södertörns högskola den 2015-04-01 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs skall doktoranden ha uppnått:

Förståelse för mål, logik och egenskaper inom olika kvalitativa forskningsmetoder som används vid insamling, analys och tolkning av forskningsdata.
Förmåga att tillämpa kvalitativa metoder i praktisk forskning.
Fördjupad förmåga att förstå och värdera forskning som utnyttjar kvalitativa metoder.
Fördjupad förmåga att granska styrkor och begränsningar av kvalitativa metoder.
Förmåga att kritiskt granska akademiska debatter om för- och nackdelar med olika kvalitativa metoder, samt kvalitativa metoder i förhållande till andra metoder.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen presenterar ett antal kvalitativa metoder och deras användning inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet. Det övergripande målet är att studenten skall förvärva förmågan att tillämpa dessa metoder i empirisk forskning och tolka resultat som därigenom utvecklas.

Kursen ger specialiserad undervisning inom områden som intensiva fallstudier; textanalys; deltagande observation; och forskningsintervjuer. Förutom att förmedla förtrogenhet med speciella tekniker (inklusive tillämpningen av olika dataprogram), ger kursen också en översikt av dessa metoders användning i modern samhällsvetenskaplig forskning.


5. Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier baserade på relevant socialvetenskaplig litteratur med forskare från olika discipliner inom samhällsvetenskap.

6. Examination

Examinationen består av två delar, dels aktivt deltagande i seminarier om kurslitteraturen, dels ett individuellt skriftligt arbete.

Betygen är G (godkänd) eller U (underkänd).
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.
Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur
  Decided by the subject in accordance with the relevant guidelines.

Blatter, J. och M. Haverland (2012), Designing Case Studies: Explanatory Approaches in Small-N Research (Basingstoke: Palgrave Macmillan), 280 sidor.

Czarniawska, B. (2007), Shadowing and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies (Malmö: Liber), 134 sidor.

Holstein, J. och J.F. Gubrium (1995), The Active Interview (London: Sage), 96 sidor.

Other articles and papers that provide deeper insight into the theoretical perspectives used on the course may be added to the list.

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

9. Övrigt
Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.