Kursplan  
 
Etniska relationer - interkulturell kompetens, 30 högskolepoäng
(Ethnic Relations: Intercultural Competence, 30 credits)
 
Kurskod: 1716ÖV
Ämnesgrupp: Övrigt inom samhällsvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program: IMER - Internationell migration och etniska relationer
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2019-03-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • beskriva och diskutera migranters sociala utsatthet, utsatthetens orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle i dagens Sverige

 • beskriva och diskutera migrationens karaktär och förutsättningar i efterkrigstidens Europa och Sverige

 • identifiera de viktigaste förändringarna i migrationen till och från Sverige och problematisera begrepp kopplade till migration som socialt, religiöst, etniskt, historiskt och kulturellt fenomen

 • redogöra för uppkomst, innehåll och utveckling hos etniska och religiösa minoriteter i Sverige, samt diskutera religiösa komponenter i migranters livstolkning och vardagsliv

 • förklara principer och regler vilka bildar plikter och rättigheter för den enskilde i svensk och internationell rätt

  Färdighet och förmåga
 • skriva vetenskaplig text på grundläggande nivå

 • förbereda och genomföra muntliga presentationer av ett eget utrednings- eller analysarbete

 • planera, organisera och samarbeta inom en arbetsgrupp

 • analysera och diskutera migration med teoretiska perspektiv hämtade från humaniora och samhällsvetenskap

 • reflektera över och göra en självständig analys av migrations effekter på ett samhälles utveckling

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över betydelsen av god studieteknik och ett aktivt och ansvarsfullt och akademiskt förhållningssätt till studier

 • reflektera kring och diskutera grundläggande möjligheter och problem som uppkommer med migration och migranter

 • reflektera kring likheter och skillnader i värderingar vid hantering av migration och migranter mellan företrädare för å ena sidan organiserade religioner, å den andra det allmänna

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Migration är ett grundläggande socialt fenomen. Människor har så länge mänskligt liv kan dokumenteras försökt förbättra sina levnadsvillkor genom att bosätta sig på en annan plats än den där de föddes. Vid migration tar de med sig sina kunskaper, sedvänjor, föreställningar och idéer. Något av detta utmanas på de nya boplatserna och förändras, annat vidmakthålls. Några migranter välkomnas där de slår sig ner, andra inte. Regler, begränsningar, spärrar och blockeringar riktas mot migranter, men ibland ger regelverk 0ckså migranter rättigheter. Etniska relationer mellan migranter och icke-migranter, integration och segregation utvecklas.
  Kursen ger studenten en bred presentation av olika sidor av migrationen som aktuellt och historiskt fenomen och av teoretiska redskap för att förstå processer knutna till migration. Kursen syftar dessutom till att introducera studenten till högskolestudier.

  • Migranter i lokalsamhället, 7,5 högskolepoäng
   (Migrants in the Local Community, 7.5 credits)
   Delkursen baseras på huvudområdet Socialt arbete. Den består av tvärvetenskapliga studier av migranters sociala utsatthet, utsatthetens orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle. Vidare ingår studier av det sociala arbetets praktik och av insatser som syftar till att mildra, undanröja och förebygga social utsatthet.
   Delkursen är en introduktion till högskolestudier och lägger grunden för ett akademiskt förhållningssätt till studiearbetet (akademiskt skrivande, akribi, argumentation, empirism, kritik, studieteknik).


  • 1001, Migranter i lokalsamhället, Seminarier, 2 högskolepoäng
   (Migrants in the local community, Seminars, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1002, Migranter i lokalsamhället, Tentamen, 5,5 högskolepoäng
   (Migrants in the local community, Examination, 5.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Sveriges mångfald av migranter, 7,5 högskolepoäng
   (Sweden’s Diversity of Migrants, 7.5 credits)
   Delkursen baseras på huvudområdena Etnologi och Historia. I den behandlas den politik som Sverige har fört i frågor som rör migranter och ursprungsbefolkningar. De viktigaste historiska förändringarna i svenska statens och samhällets attityder gentemot samt behandling av minoriteter identifieras. Dessa förändringar sätts in i en samtida social, politisk och ekonomisk kontext.
   Delkursen har fokus på mångfald i termer av etnicitet, kön, kultur religion, ålder och klass och ger utrymme för viktiga begrepp såsom diaspora, etnicitet, intersektionalitet, kultur, kön/genus och rasism/diskriminering.


  • 1003, Sveriges mångfald av migranter, Seminarier, 2 högskolepoäng
   (Sweden’s Diversity of Migrants, Seminars, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1004, Sveriges mångfald av migranter, Tentamen, 5,5 högskolepoäng
   (Sweden’s Diversity of Migrants, Examination, 5.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Migranters religioner, 7,5 högskolepoäng
   (Migrants’ Religions, 7.5 credits)
   Delkursen baseras på huvudområdet Religionsvetenskap. I den behandlas de största religiösa minoriteterna i Sverige, deras bakgrund, förändring och senare migrationshistoria, mot en bakgrund av Sveriges majoritetsreligioner och deras utveckling. I delkursen behandlas religiösa motiv för migration, vardagserfarenheter av religiöst liv hos religiöst aktiva, upplevelser av konflikt mellan religiös och sekulär reglering, och fobi mot religion.


  • 1005, Migranters religioner, Seminarier, 2 högskolepoäng
   (Migrants Religions, Seminars, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1006, Migranters religioner, Tentamen, 5,5 högskolepoäng
   (Migrants’ Religions, Examination, 5.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Migranters integration och segregation, 7,5 högskolepoäng
   (Migrants’ Integration and Segregation, 7.5 credits)
   Delkursen baseras på huvudområdet Sociologi. I delkursen behandlas välfärdens organisering och integrationens och segregationens konsekvenser. I delkursen introduceras viktiga sociologiska begrepp och samhällsideal som socialt medborgarskap, integration och social inkludering och den sociala praktik som utgår från dem.
   Krav på förberedelse inför seminarier specificeras i delkursmanual.


  • 1007, Migranters integration och segregation, Seminarier, 2 högskolepoäng
   (Migrants Integration and Segregation, Seminars, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1008, Migranters integration och segregation, Tentamen, 5,5 högskolepoäng
   (ants’ Integration and Segregation, Examination, 5.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen på kursen består av en kombination av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och övningar. Vid den första föreläsningen i varje delkurs (introduktionsföreläsning), alla gästföreläsningar, alla seminarier och alla övningar är det obligatorisk närvaro.

  6. Examination

  Examinationsform anges vid varje moment (1001-1008) och specificeras i delkursmanual.

  Examinationsformer per delkurs

  Delkurs Migranter i lokalsamhället
  Moment 1001, Skriftliga inlämningsuppgifter, Seminariedeltagande med muntliga presentationer, Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning
  Moment 1002, Skriftlig salstentamen

  Delkurs Sveriges mångfald av migranter
  Moment 1003, Skriftliga inlämningsuppgifter, Seminariedeltagande med muntliga presentationer, Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning
  Moment 1004, Skriftlig hemtentamen

  Delkurs Migranters religioner
  Moment 1005, Skriftliga inlämningsuppgifter, Seminariedeltagande med muntliga presentationer, Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning
  Moment 1006, Skriftlig hemtemtentamen

  Delkurs Migranters integration och segregation
  Moment 1007, Skriftliga inlämningsuppgifter, Seminariedeltagande med muntliga presentationer, Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning
  Moment 1008, Skriftlig hemtentamen

  Frånvaro vid seminarier och introduktionsföreläsningar kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter efter instruktion från delkursansvarig.

  För betyget Väl godkänd (VG) på hel kurs krävs betyget Väl godkänd (VG) på minst tre av de moment som har betygsalternativ U/G/VG (moment med jämna nummer, alla 5,5 högskolepoäng).
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20192019-05-15Programrådet för IMER

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.