Kursplan  
 
Verksamhetsförlagd utbildning I, fritidshem, 7,5 högskolepoäng
(Internship I: Extended School, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1705ÖV
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Verksamhetsförlagd utbildning 100%
Ges endast inom följande program: Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, 180 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2019-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, 180hp

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • beskriva uppdraget som grundlärare mot fritidshem med hjälp av exempel från skol- och fritidshemsmiljön och utifrån lokala och nationella styrdokument
 • beskriva och ge exempel på fritidshemsverksamhetens möjligheter till lek och informellt lärande utifrån observationer av skol- och fritidshemsmiljön
 • beskriva och analysera användandet av digitala resurser utifrån observationer av skol- och fritidshemsmiljön

  Färdighet och förmåga
 • etablera kontakt och föra dialog med elever samt arbeta och kommunicera tydligt med elever i klassrummet och fritidshemmet med stöd av VFU-handledare
 • planera och genomföra avgränsade undervisningsmoment med stöd av VFU-handledare
 • identifiera interkulturella dimensioner i arbetet som grundlärare mot fritidshem
 • delta i det kollegiala arbetet som grundlärare mot fritidshem

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över läraren som både pedagog och myndighetsutövare samt skolan och fritidshemmet som pedagogisk miljö och samhällsinstitution

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • VFU I, Fritidshemmet och Läraruppdraget , 7,5 högskolepoäng
   (Internship I, 7.5 credits)
   Kursen introducerar studenten till uppdraget som grundlärare mot fritidshem genom aktivt deltagande i grundskolans och fritidshemmets dagliga verksamhet. I form av observationer av verksamheten, reflektioner med VFU-handledare, och genomförande av avgränsade undervisningsmoment bekantar sig studenten med grundläggande verktyg för ett professionellt lärarskap. Kursen utgår från ett vidgat undervisningsbegrepp där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Skolan och fritidshemmet som både pedagogisk miljö och samhällsinstitution utforskas, och särskild vikt läggs vid att undersöka fritidshemmets unika möjligheter till lek och informellt lärande i en socialt trygg miljö. Under kursen får studenten möjlighet att pröva rollen som grundlärare mot fritidshem i praktiken samt identifiera interkulturella dimensioner i lärares arbete.


  • 1001, VFU I, Fritidshemmet och Läraruppdraget, 7,5 högskolepoäng
   (Internship I, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Verksamhetsförlagd utbildning 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen är verksamhetsförlagd på heltid, Kursen innehåller undervisningsmoment som utförs i den verksamhetsförlagda utbildningen, schemalagda seminarier på högskolan eller på centrum för professionsutveckling, CPU.

  6. Examination

  Kursen examineras genom:
  - Aktivt deltagande på heltid i den verksamhetsförlagda delen av kursen
  - Genomförda aktiviteter under den verksamhetsförlagda delen av kursen
  - Studentens prestationer under den verksamhetsförlagda delen av kursen
  - Aktivt deltagande på seminarier
  - Skriftlig rapport
  - Muntlig redovisning
  - Studentens skriftliga självreflektion

  Maximalt fem missade dagar under VFU kan tas igen vid annat tillfälle, vilket i normalfallet ska ske inom 15 arbetsdagar efter ordinarie kursslut. Högst 1 missat seminarietillfälle kan kompenseras med muntliga eller skriftliga uppgifter enligt lärarens instruktioner. Rätten att examineras på kursen begränsas av resursskäl till totalt två examinationsfällen (inklusive det ordinarie examinationstillfället). Student som har genomgått ett examinationstillfälle utan godkänt resultat har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

  I undantagsfall kan högskolan avbryta studentens VFU i förtid och utan dröjsmål. Detta kan ske om studenten under VFU uppträder synnerligen olämpligt eller visar prov på grov oskicklighet, alternativt på ett väsentligt sätt bryter mot gällande regelverk rörande VFU. Om studentens VFU av ovannämnda skäl avbryts i förtid ska studenten ges betyget underkänd på kursen. Skälen till att VFU avbryts ska finnas tydligt dokumenterade och studenten ska genom samtal informeras om underkännandet och gällande regler för omexamination, samt om möjligheten att vända sig till studentkårens studentombud för stöd. Underkänd eller avbruten VFU-kurs måste göras om i sin helhet.

  Inför nytt examinationstillfälle för VFU kan examinator föreskriva prövning av studentens lämplighet och personliga förutsättningar för nytt tillträde till kursen. Vid beslut om sådan prövning ska examinator även upprätta en individuell handlingsplan för studenten. Handlingsplanen ska ange de kunskaper och färdigheter studenten behöver tillägna sig för att godkännas på prövningen, former och tidsplan för prövningen, samt vilket stöd som finns tillgängligt för studenten. Studenten har rätt till två prövningstillfällen per år.

  Examinator beslutar om tidpunkt för förnyat tillträde till VFU. Om särskilda skäl föreligger kan examinator bevilja studenten ytterligare examinationstillfälle utöver de totalt två examinationstillfällen som normalt tillhandahålls för VFU.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20192019-05-14Programråd, Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.