Kursplan  
 
Offentlig förvaltning A, 30 högskolepoäng
(Public Administration A, 30 credits)
 
Kurskod: 1696ÖV
Ämnesgrupp: Offentlig förvaltning
Huvudområde: Offentlig förvaltning
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2019-01-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Lärandemål

Efter avslutad kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för den offentliga förvaltningens struktur, roll och funktion i det svenska samhället,
 • redogöra för grundläggande perspektiv och begrepp inom organisationsteori,
 • redogöra för formaliserade etiska koder inom förvaltningen, i synnerhet den svenska statliga värdegrunden,
 • beskriva tjänstemannarollens utveckling och reglering samt vad ett offentligt etos innebär, och
 • redogöra för rättssystemets utbyggnad i Sverige och EU, juridisk metod och rättskälleläran samt orientera sig i offentligrättsliga regelverk och redogöra för förvaltningsförfarandet vid tillkomst och överklagande av förvaltningsbeslut.

  Färdighet och förmåga
 • beskriva och analysera förvaltningens förändring samt förvaltningspolitikens förändring sedan 1980-talet till och med idag,
 • använda teorier och begrepp från organisationsteori för att analysera och diskutera offentliga organisationer i förhållande till andra organisationstyper, och
 • identifiera, beskriva och lösa juridiska problem genom tolkning och tillämpning av offentligrättslig lagstiftning.


  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt reflektera över samspelet och konflikter mellan demokrati och byråkrati, byråkrati och marknad och civilsamhälle samt mellan olika förvaltningsnivåer (överstatlig nivå, stat, landsting och kommun),
 • beskriva och reflektera över styrningens roll i organisationer, med särskilt fokus på offentliga organisationer,
 • identifiera individers och organisationers handlingsutrymme och målkonflikter i olika situationer och reflektera över beslut i organisationer utifrån ett etiskt perspektiv, och
 • föra principiella resonemang om rättens roll i samhället och i synnerhet rätten som styrmedel när det gäller relationerna mellan enskilda personer och myndigheter.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger en övergripande introduktion till ämnet offentlig förvaltning generellt och till det svenska förvaltningssystemet i synnerhet. Kursen omfattar introducerande och mångvetenskapliga delkurser som behandlar den svenska förvaltningen från olika perspektiv och som introducerar studenterna till det akademiska studiet av offentlig förvaltning. Följande fyra delkurser ingår:

  • Den svenska förvaltningsmodellen, 7,5 högskolepoäng
   (The Swedish Public Administration Model, 7.5 credits)
   Syftet är att ge en övergripande introduktion till det svenska förvaltningssystemet samt av förvaltningens roll i samhället. Delkursen belyser strukturer, processer och utvecklingsdrag, främst i den svenska statsförvaltningen. Särskilt diskuteras förhållandet mellan demokrati, byråkrati, marknad och civilsamhälle samt förvaltningens och förvaltningspolitikens förändring.


  • 1001, Den svenska förvaltningsmodellen , 7,5 högskolepoäng
   (The Swedish Public Administration Model, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Organisation och styrning I, 7,5 högskolepoäng
   (Organization and Governance I, 7.5 credits)
   Delkursen ger en introduktion till organisationsteori med fokus på organisationers funktioner, uppbyggnad och processer generellt. Därutöver introduceras några huvudområden inom organisationsteori som styrning, kultur och struktur med särskilt tonvikt på offentliga organisationer.


  • 1002, Organisation och styrning I , 7,5 högskolepoäng
   (Organization and Governance I, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Tjänstemannarollen och professionellt arbete i förvaltning, 7,5 högskolepoäng
   (The Public Servant and Professional Work in Public Administr, 7.5 credits)
   I delkursen ges en övergripande introduktion till tjänstemannarollen i förhållande till arbetsmarknadens och välfärdsstatens utveckling i övrigt. I kursen presenteras även centrala frågor kring representativitet, den statliga värdegrunden och ett offentligt etos samt dilemman och utmaningar en tjänsteman kan möta i sitt yrkesutövande.


  • 1003, Tjänstemannarollen och professionellt arbete i förvaltning, 7,5 högskolepoäng
   (The Public Servant and Professional Work in Public Administr, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Förvaltningens juridiska grunder, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Administrative Law, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar offentligrättsliga regelverk och juridisk metod som är av relevans för anställning inom statlig och kommunal förvaltning. Frågor om rättssystemet, rättens roll i samhället och i synnerhet rätten som styrmedel när det gäller relationerna mellan enskilda personer och myndigheter behandlas ingående. Kursen behandlar rättsreglerna om normgivning och rättstillämpning, fri- och rättighetsregleringen, regleringen av förvaltningsmyndigheterna samt förvaltningsförfarandet vid tillkomst och överklagande av förvaltningsbeslut. Sambandet mellan Europarätten och den svenska rätten behandlas översiktligt.


  • 1004, Förvaltningens juridiska grunder , 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Administrative Law, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och diskussionsseminarier.

  6. Examination

  1001: Den svenska förvaltningsmodellen: Individuella skriftliga inlämningsuppgifter, inlämning av en skriftliga gruppuppgift och en skriftlig salstentamen.

  1002: Organisation och styrning I: Individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en skriftlig organisationsanalys och en skriftlig hemtentamen.

  1003: Tjänstemannarollen och professionellt arbete i förvaltningen I: Individuella skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig hemtentamen.

  1004: Förvaltningens juridiska grunder: Individuella skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig salstentamen.

  För samtliga delkurser gäller även obligatorisk närvaro vid seminarier. Frånvaro från högst ett (1) seminarium per delkurs kan kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter efter anvisning från kursansvarig.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20192019-05-24Ämnesrådet för Offentlig förvaltning

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.