Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Innovation och hållbar utveckling, 15 högskolepoäng
(Innovation and sustainable development, 15 credits)
 
Kurskod: 1678ÖV
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Huvudområde: Utveckling och internationellt samarbete
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 80% Naturvetenskapliga området 20%
Betygsalternativ på hel kurs: AF
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Engelska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-01-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Godkända kurser om minst 60 högskolepoäng inom samhällsvetenskap, miljövetenskap, utvecklingsstudier, eller motsvarande. Samt gymnasiekurs Engelska B eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter avslutad kurs kan studenten:
 • analysera och förklara sambanden mellan innovation, inkludering och hållbar utveckling under olika ekonomiska, ekologiska och sociala förhållanden
 • analysera innovation och utvecklingsfaktorer, förändringar och processer från olika teoretiska perspektiv
 • förklara vilka, varför och hur policy och strategier inom olika politikområden påverkar innovationskapaciteten i låg och medelinkomstländer
 • analysera element och länkar i innovationssystem i ett specifikt land, region eller för en specifik teknologi eller social innovation
 • identifiera skillnader, komplexitet och utmaningar i globala, regionala och lokala innovationssystem
 • kritiskt granska hur policy för innovation, entreprenörskap och utbildning kopplas till ett samhälles ekologiska, miljömässiga, politiska, ekonomiska och sociala förhållanden
 • problematisera kulturella faktorer av betydelse för tillgodogörande och anpassning av externa innovationer
 • självständigt genomföra sammanställningar av vetenskapliga studier inom innovation och utveckling samt göra muntlig och skriftlig presentation av det vetenskapliga materialet
 • värdera betydelsen av kvalitet, validitet och relevans för olika officiella och internationella innovationsindikatorer och kritiskt granska deras tillämpning för de globala målen för hållbar utveckling
 • kritiskt diskutera samhällsdebatten om kunskap och tekniköverföring, samt värdera lärandets roll i utvecklingsprocesser
 • utveckla ett kritiskt förhållningssätt till etiska frågor i utvecklingen av vetenskap, teknik och innovation utifrån genus, hållbarhet och ett rättighetsperspektiv

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar indikatorer och mätmetoder för innovation, anpassade till den kontext som råder i låg och medelinkomstländer, samt verktyg för att analysera indikatorernas kvalitet, validitet och relevans. Statistiska data och deras användbarhet för innovationspolitik och praktik diskuteras utifrån de globala målen för hållbar utveckling. Internationellt samarbete och partnerskap kring kunskap och teknologiutveckling diskuteras utifrån ambitionerna i det globala utvecklingsmålet nr 17. Särskilt beaktas innovationers roll för att utveckla jordbruk, vatten och sanitet samt energiförsörjning, men också utifrån förändringar av arbetsvillkor och miljökonsekvenser av teknologiska och organisatoriska val. Utifrån dessa teorier ges studenterna redskap att analysera hur socio-ekonomiska och kulturella villkor, mänskliga rättigheter, jämlikhet och miljö påverkar och påverkas av innovationspolitik och praktik. För att förstå hur olika aktörer kan samverka för att också lösa utmaningar kring hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning behöver dessa teorier kompletteras med andra perspektiv. I politisk ekonomi finner vi verktyg för att också analysera maktrelationer och rättighetsperspektiv av betydelse för teknikutveckling och sociala innovationer. I politisk ekologi hittar vi perspektiv som kan hjälpa oss att integrera miljöperspektiv i innovationsprocesser. Kursen tar också in olika teorier om kunskapsutveckling och lärande och hur dessa kan bidra till att förstå möjligheten att med innovation tackla de globala utmaningarna.

  • Innovation och hållbar utveckling, 15 högskolepoäng
   (Innovation and sustainable development, 15 credits)


  • 1001, Innovation och hållbar utveckling, Tentamen , 7,5 högskolepoäng
   (Innovation and sustainable development, written exam, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: A/B/C/D/E/F

   1002, Innovation och hållbar utveckling, Projektarbete, 7,5 högskolepoäng
   (Innovation and sustainable development, project, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen bygger på föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt projektarbete.
  Grupparbeten, seminarier samt projektarbete är obligatoriska.

  6. Examination

  1001, Innovation och hållbar utveckling, Tentamen 7, 5 högskolepoäng
  (Innovation and sustainable development, written exam, 7,5 credits)
  Skriftliga Inlämningsuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Skriftlig hemtentamen

  1002 Innovation och hållbar utveckling, Projektarbete 7, 5 högskolepoäng
  (Innovation and sustainable development, project 7,5 credits)
  Projektarbete
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019VT 20202019-05-24Programrådet för Miljö och utveckling, ordförandebeslut
  HT 20202020-04-29Programrådet för Miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  2020-03-13: Behörighetskravet har kompletterats med gymnasiekurs engelska B.