Kursplan  
 
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen, 7,5 högskolepoäng
(Antiziganism as Historical and Contemporary Phenomenon, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1668ÖV
Ämnesgrupp: Övrigt inom samhällsvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-08-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • definiera begreppet antiziganism och beskriva huvuddragen hos antiziganismen historiskt och i nutid
 • jämföra antiziganism med andra former för rasism som exempelvis antisemitism.
 • beskriva några centrala frågor inom forskningsfältet antiziganism.
 • redogöra för civilsamhällets politiska mobilisering mot antiziganism i Sverige och internationellt.
 • identifiera och ge exempel på hur antiziganismen kan komma till uttryck i mediernas, konstens, litteraturens och skolans framställning av romer samt diskutera hur det sammanhänger med romers sociala position.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen introducerar begreppet antiziganism och huvuddragen hos antiziganismen historiskt och i nutid. Vidare jämförs antiziganismen med andra former för rasism som exempelvis antisemitism. Kursen presenterar även några teoretiska verktyg för förståelsen av antiziganismens historiska utveckling och hur den kan komma till uttryck idag. Kursen introducerar några aktuella frågor inom forskningsfältet antiziganism. Kursen ger också några exempel på civilsamhällets politiska mobilisering mot antiziganism i Sverige och internationellt. Under kursen identifierar och analyserar deltagarna exempel på hur antiziganismen kan komma till uttryck i mediernas, konstens, litteraturens och skolans framställning av romer samt diskuterar hur det sammanhänger med romers sociala position.

  • Antiziganism som historiska och nutida fenomen, 7,5 högskolepoäng
   (Antiziganism as Historical and Contemporary Phenomenon, 7.5 credits)


  • 1001, Antiziganism som historiska och nutida fenomen, 7,5 högskolepoäng
   (Antiziganism as Historical and Contemporary Phenomenon, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av föreläsningar och fördjupande seminarier.

  Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen dels av bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans plattform för distansundervisning, dels av obligatoriskt deltagande i skriftliga diskussioner som ordnas på högskolans plattform för distansundervisning. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen. Fysisk närvaro är obligatorisk på introduktionsmöte och avslutande seminarium, vilka hålles gemensamt med campuskursen.

  6. Examination

  Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs examineras kursen genom aktivt deltagande under seminarierna och genom ett individuellt skriftligt arbete (PM) som redovisas muntligt och seminariebehandlas.

  Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs examineras kursen genom inlämningsuppgifter, skriftligt deltagande i diskussioner samt genom ett individuellt skriftligt arbete (PM) som redovisas muntligt och seminariebehandlas.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20192018-11-07Ämnesrådet i pedagogik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen för inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.