Kursplan  
 
Samhällskunskap IV, för blivande ämneslärare (ämne 2) GIH, 30 högskolepoäng
(Social Studies for Upper Secondary Teaching IV (Years 10-12) (Subject 2), GIH, 30 credits)
 
Kurskod: 1658ÖV
Ämnesgrupp: Övrigt inom samhällsvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-07-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till ämneslärarprogram med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, samt ha fullgjort kurser inom Samhällskunskap om sammanlagt 90 högskolepoäng inom programmet.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • självständigt redogöra för ett antal ledande samhällsteoretikers bidrag till det vetenskapliga samtalet
 • självständigt redogöra för aktuella trender i ämnesdidaktisk forskning
 • självständigt redogöra för teorier vid analyser av internationella relationer
 • förklara grundläggande samhällsekonomiska teorier

  Färdighet och förmåga
 • självständigt läsa och tolka centrala vetenskapliga originaltexter
 • kritiskt granska metoder och teorier inom det didaktiska forskningsfältet
 • relatera politiska teorier till fall och politiska händelser i studiet av internationella konflikter
 • skriftligt och muntligt självständigt analysera makroekonomiska problem

  Värdering och förhållningssätt
 • värdera och kontrastera centrala politiska idéer i förhållande till samhällets grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga rättigheterna
 • värdera och diskutera resultat i didaktisk forskning i förhållande till undervisning i samhällskunskap.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består av fyra tematiska delkurser som fördjupar kunskaper och färdigheter som förvärvats under tidigare ämnesstudier. Delkurserna behandlar ämnesteoretiska, metodiska och ämnesdidaktiska frågor.

  • Centrala samhällsteoretiker och deras texter, 7,5 högskolepoäng
   (Contemporary Social Theorists and their Works, 7.5 credits)
   Kursen syftar till att ge studenterna en fördjupad kännedom om några centrala samhällsteoretiker från olika tider (från Marx och Weber till Butler och Spivak)
   En central tanke i delkursen är att undervisningen utgår från studenternas egna studier och reflexioner kring teoretikernas egna texter.


  • 1001, Centrala samhällsteoretiker och deras texter, 7,5 högskolepoäng
   (Contemporary Social Theorists and their Works, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  • Didaktisk forskning inom samhällskunskapsundervisning, 7,5 högskolepoäng
   (Current Didactics Research in Social Studies Teaching, 7.5 credits)
   Delkursen analyserar svensk och internationell aktuell didaktiskt inriktad forskning. Särskilt fokuseras forskning med betydelse för undervisning i samhällskunskap. Studenterna får kritisk granska innehåll, form, metod, teori och resultat. Under delkursen får studenten även möjlighet att relatera den didaktiska forskningen till lärarprofessionen och olika skolpraktiker.


  • 1002, Didaktisk forskning inom samhällskunskapsundervisning, 7,5 högskolepoäng
   (Current Didactics Research in Social Studies Teaching, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  • Att analysera internationella relationer, 7,5 högskolepoäng
   (Analyzing of International Conflicts, 7.5 credits)
   Syftet med kursen är att utifrån vetenskapliga teorier och metoder analysera samtida internationella relationer och konflikter. Ett tema som särskilt kommer att uppmärksammas i detta perspektiv är den aktuella utvecklingen inom Europeiska unionen.


  • 1003, Att analysera internationella relationer, 7,5 högskolepoäng
   (Analyzing of International Conflicts, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  • Tillämpad samhällsekonomi, 7,5 högskolepoäng
   (Applied Economics, 7.5 credits)
   Kursen behandlar i föreläsningar och seminarieövningar såväl mikroekonomiska - t ex avregleringar och välfärdsfrågor - som makroekonomiska - t ex migration, arbetsmarknad och stabiliseringspolitik - problem. Under kursens gång skall studenterna i grupparbeten skriva rapporter och muntligt redovisa samhällsekonomiska frågeställningar.


  • 1004, Tillämpad samhällsekonomi, 7,5 högskolepoäng
   (Applied Economics, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier

  6. Examination

  1001 Centrala samhällsteoretiker 7,5 högskolepoäng:
  - aktivt seminariedeltagande
  - framställande av självständiga analyserande essäer och en muntlig redovisning

  1002 - Didaktisk forskning inom samhällskunskapsundervisningen, 7,5 högskolepoäng
  -muntliga presentationer och skriftliga uppgifter i samband med seminarier.

  1003 - Att analysera internationella relationer 7,5 högskolepoäng
  -individuell essä
  -muntliga presentationer och skriftliga uppgifter i samband med seminarier

  1004 - Tillämpad samhällsekonomi 7,5 högskolepoäng
  -muntliga presentationer och skriftliga uppgifter i samband med seminarier
  -skriftlig hemtentamen.

  Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

  För Väl godkänd (VG) på hel kurs krävs VG på mer än hälften av högskolepoängen.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-31Programråd, Ämneslärarprogrammet, ordförandebeslut 180531
  HT 20192019-05-15Programråd för Ämneslärarutbildningen med interkulturell profil med inriktning mot gymnasiet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.